Soạn bài Nhân vật em yêu thích

Son bài Nhân vt em yêu thích

Hng dn

HOT NG THC HÀNH

1.Hi – áp v nhân vt em yêu thích, hm m, khâm phc,…

Yêu cu: Câu tr li phi s dng du gch ngang ánh du b phn chú thích.

M:

Hi: – Trong nhng truyn ã hc lp 5, bn thích nhân vt nào nht?

áp: – Tôi thích Giang Vn Minh – s thn trong truyn Trí dng song toàn.

Hi: – Trong nhng nhà khoa hc ã bit, bn ngng m ai nht?

áp: – Tôi ngng m Ê-i-xn – mt cu bé nghèo ã tr thành nhà khoa hc v i, cng hin hn mt ngàn phát minh cho loài ngi.

Hi: – Theo bn, trong phim hot hình, nhân vt con vt nào láu lnh nht?

áp: – Láu lnh, thông minh nht là Th – nhân vt trong phim Hãy i y!.

Gi ý:

Hi: – Trong nhng nhân vt lch s ca nc ta, bn tôn sùng nhân vt nào nht?

áp: – Tôi tôn sùng v Anh hùng dân tc Trn Quc Tuân – Ngi ã lãnh o toàn dân ánh tan quân xâm lc Mông – Nguyên.

Hi: – Trong nhng n anh hùng ca nc ta, bn kính phc nhân vt nào nht?

áp: – Tôi kính phc và hâm m bà Nguyn Th nh – nhân vt n anh hùng xut sc trong bài “Công vic u tiên”.

2.Vit kí hiu vào ô thích hp xác nh tác dng ca du gch ngang trong mi câu di ây (SGK/98)

Gi ý:

Tác dng ca ánh du ch bt u li nói ca nhân vt trong i thoi ánh du phn ch thích trong câu ánh du các ý trong on lit kê

a) Chú h vi tip li:

– (1) Tt nhiên ri. Khi mt con hu mt sng, cái sng mi s mc ra. Sau khi êm thay th cho ngày, ngày li th ch ca êm.

– (2) Mt trng cng nh vy, mi th u nh vy…

– (3) Ging công chúa nh dn, nh dn. Nàng ã ng. Chú h p chn cho công chúa ri rón rén ra khi phòng.

Theo PH-B

– (1)

– (2)

– (3)

b) ng ây, nhìn ra xa, phong cnh tht là p. Bên phi là nh Ba Vì vòi vi, ni M Nng – (1) con gái vua Hùng Vng th 18 – (2) theo Sn Tinh v trn gi núi cao.

Theo OÀN MINH TUN

– (1)

(2)

(c) Thiu nhi tham gia công tác xã hi:

– (1) Tham gia tuyên truyn, c ng cho các phong trào.

– (2) Tham gia Tt trng cây, làm v sinh trng lp, xóm làng.

– Chm sóc gia ình thng binh, lit s; giúp ngi già neo n, ngi có hoàn cnh khó khn.

– (1)

– (2)

– (3)

3.c mu chuyn “Cái bp lò” và ghi tác dng ca du gch ngang c s dng trong tng trng hp vào bng (SGK/99)

Gi ý:

a) Du gch ngang v trí (2) và (4) trong mi cp câu sau ây dùng làm gì?

– (1) Chào bác! – (2) Em bé nói vi tôi.

– (3) Cháu i âu vy? – (4) Tôi hi em.

: ánh du phn chú thích.

b) Các du gch ngang các v trí còn li (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) trong mu chuyn trên dùng làm gì?

: ánh du ch bt u li nói ca nhân vt trong i thoi.