Soạn bài Nhớ ơn thầy cô

Son bài Nh n thy cô

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát bc tranh sau và tr li câu hi (SGK/129)

Nhng ngi trong tranh là ai? H ang làm gì?

Gi ý:

Nhng ngi trong tranh là nhng ngi thy và các hc trò thi xa. H n thm thy c và mng th cho thy.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Ngha thy trò” (SGK/130)

5. Tho lun, tr li câu hi:

1)Các môn sinh hc ca giáo Chu n nhà thy làm gì?

2)Ghi li nhng chi tit cho thy:

-Các hc trò tôn kính c giáo Chu.

-C giáo Chu tôn kính thy c ca mình.

3)Nhng thành ng, tc ng nào di dây nói lên bài hc mà các môn sinh nhn c trong ngày mng th c giáo Chu?

a) Tiên hc l, hu hc vn

b) Ung nc nh ngun

c)Tôn s trng o

d)Nht t vi s, bán t vi s (Mt ch cng là thy, na ch cng là thy).

Gi ý:

1) Các môn sinh ca c giáo Chu n nhà thy mng th cho thy, th hin lòng kính trng và s bit n thy ã dy d h nên ngi.

2) – Các môn sinh t tu trc sân nhà c giáo Chu t sáng sm, dâng biu thy nhng cun sách quý, khi thy bo theo thy ti thm mt ngi mà thy mang nng n thì các môn sinh ng d ran và i sau thy theo th t t ln n nh.

C giáo Chu bc vào sân, chp tay cung kính vái, ly thy, báo cho thy bit mình em tt c môn sinh n t n thy.

3) a, b, c, d.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Da vào ngha ca ting truyn, xp các t sau thành 3 nhóm: truyn thng, truyn bá, truyn ngh, truyn tin, truyn máu, truyn hình, truyn nhim, truyn ngôi, truyn tng.

a)Truyn có ngha là trao li cho ngi khác (thng thuc th h sau)

b)Truyn có ngha là lan rng hoc làm lan rng ra cho nhiu ngi bit.

c)Truyn có ngha là nhp vào hoc a vào c th ngi.

Gi ý:

a)truyn thng, truyn ngh, truyn ngôi

b)truyn bá, truyn tin, truyn hình, truyn tng

c)truyn máu, truyn nhim

2.Tìm và ghi vào v nhng t ng ch ngi và s vt gi nh lch s và truyn thng dân tc có trong on vn sau (SGK/132).

Gi ý:

– Ch ngi: các vua Hùng, cu bé làng Gióng, Hoàng Diu, Phan Thanh Gin.

Ch s vt: nm tro bp, mi tên ng c Loa, con dao ct rôn bng á, Vn Cà bên sông Hng, thanh gm gi thành Hà Ni, chic ht i thn.

3.Tìm các tên riêng trong bài sau và cho bit các tên riêng ó c vit hoa nh th nào (SGK/133).

Gi ý:

Chi-ca-gô, M, Niu Y-oóc, Ban-ti-mo, Pít-sb-n. Ngoài tên riêng M c vit theo âm Hán Vit, các tên riêng khác vit hoa ch cái u mi b phn ca tên. Gia các tiêng trong mi b phn ca tên c ngn cách bng du gch ni.

C. HOT NG NG DNG

1.K cho ngi thân nghe mt k nim ca em v cô giáo / thy giáo c.

Gi ý:

Em rt nh hình nh cô giáo dy em nm hc lp Mt.

Cô rt hin và p nh cô tiên trong truyn c tích. Bui u n lp, em tht b ng và rt lo lng. Cô ã n cnh em, v v và ng viên em. Em cm thy cô rt thân thin, d gn gi. T y, em hc rt tt vi nhng li khen ngi ca cô.