Soạn bài Những bài ca lao động

Son bài Nhng bài ca lao ng

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát tranh và tr li câu hi (SGK/125)

-Bc tranh v ai? Ngi ó ang làm gì?

-Em bit nhng câu th, thành ng, tc ng nào nói v s lao ng vt v ca ngi nông dân?

Gi ý:

Bc tranh v ngi nông dân. Ngi ó ang cày rung.

– Cày sâu cuc bm.

Mt nng hai sng.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Ca dao v lao ng sn xut” (SGK/126).

4. Tho lun, tr li câu hi:

1)Nhng hình nh nào nói lên ni vt v, lo lng ca ngi nông dân trong lao ng sn xut?

Gi ý:

-Ni vt v (c bài 1).

-S lo lng (c bài 3).

2)Nhng câu nào th hin tinh thn lc quan ca ngi nông dân? (c bài 2).

3) Tìm nhng câu ct A phù hp vi tng ni dung ct B.

Gi ý:

1) – Ni vt v: cày ng bui ban tra, m hôi thánh thót nh ma, ng cay muôn phn.

-S lo lng: trông nhiu b: tri, t, mây, ma, nng, ngày, êm. Trông chân cng á mm, tri yên, bin lng.

2)Nhng câu th hin tinh thn lc quan: “Công lênh… cm vàng”.

3)a – 3; b – 1; c – 2.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Chun b k cho các bn nghe mt câu chuyn em ã nghe hay ã c nói v nhng ngi bit sng p, bit em li nim vui, hnh phúc cho ngi khác.

Gi ý:

Tham kho Truyn c lp 5.

3.in các thông tin ca em hoàn thành n xin hc theo mu di ây (SGK/129).

Gi ý:

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp – T do – Hnh phúc

Qun 10, ngày 01 tháng 08 nm 2016

N XIN HC

Kính gi Thy (Cô) Hiu trng Trng Trung hc c s Diên Hng.

Em tên là: Lê Thành Nam

Nam, n: Nam

Sinh ngày: 12 – 9 – 2005

Ti: Qun 10

Quê quán: Thành ph H Chí Minh.

a ch trng trú: 234/7/5 Thành Thái, Phng 14, Qun 10.

ã hoàn thành chng trình Tiu hc Ti Trng Tiu hc: Lê ình Chinh

Em làm n này xin ngh Trng Trung hc c s Diên Hng xét cho em c vào hc lp 6 ca Trng.

Em xin ha thc hin nghiêm chnh ni quy ca Nhà trng, phn u hc tp và rèn luyn tt.

Em xin trân trng cm n.

Ý kin ca cha m hc sinh Ngi làm n

Kí tênKí tên

5. Da vào mu n trên, hãy vit n gi Ban Giám hiu xin c tham gia mt trong các hot ng sau:

-Hc mt môn hc t chn (Ting Dân tc, Tiêng Anh, Tin hc,…).

-Tham gia các hot ng nng khiu (hát, múa, th dc,…).

Gi ý

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp – T do – Hnh phúc

Qun 5, ngày 06 tháng 09 nm 2016

N XIN HC MÔN T CHN

Kính gi Ban giám hiu trng Tiu hc Hoà Bình

Em tên là: Lê Thuý Vy

Sinh ngày: 25 – 3 – 2006

Ti: Long An

Quê quán: Bn Tre

a ch thng trú: 159/265 Phó C iu. Phng 6. Qun 11.

Hc sinh lp 5/2 trng Tiu hc Hoà Bình.

Em làm n này kính xin Ban giám hiu nhà trng xét cho em c hc môn t chn Ting Anh.

Em xin ha thc hin nghiêm chnh ni quy ca lp hc, thc hin tt các yêu cu ca lp hc.

Em xin chân thành cm n.

Ý kin ca cha m hc sinh Ngi làm n

Kính xin Ban giám hiu xem xét Kí tên

gii quyt cho cháu Vy c hc môn t chn Ting Anh.