Soạn bài Nữ tính và nam tính

Son bài N tính và nam tính

Hng dn

A. HOT NG THC HÀNH

1.Chn tên huân chng (Huân chng Lao ng, Huân chng Quân công, Huân chng Sao vàng) in vào tng ch trng di ây:

a)Huân chng cao quý nht cua nc ta là…

b)… là huân chng dành cho nhng tp th và cá nhân lp nhiu thành tích xut sc trong chin u và xây dng lc lng v trang nhân dân, cung c quc phòng.

c)… là huân chng dành cho nhng tp th và cá nhân lp nhiu thành tích xut sc trong lao ng sn xut.

Gi ý:

a)Huân chng Sao vàng

b) Huân chng Quân công

c) Huân chng Lao ng

3.a) Vit vào v cho úng tên các danh hiu, huân chng c in nghiêng di ây:

Bác H nói: “Non sông gm vóc cúa chúng ta do ph n ta, tr cng nh già góp phn thêu dt nên”. Tip ni truyn thng ca Hai Bà Trng và Bà Triu, ngày nay, ph n ã có nhng óng góp xut sc vào s nghip xây dng và bo v T quc. Tiêu biu cho nhng anh hùng ca thi i mi là 214 cô bác c nhn các danh hiu cao quý: anh hùng lao ng, anh hùng lc lng v trang. Hi Liên hip Ph n Vit Nam là mt trong nhng t chc qun chúng ln mnh ca nc ta. Hi ã c Nhà nc trao tng nhiu phn thng cao quý nh: huân chng sao vàng (1985), huân chng c lp hng ba (1997), huân chng lao ng hng nht (1998), huân chng c lp hng nht (2000)

(Theo NHNG NGI PH N XUT SC)

Gi ý:

a) Anh hùng Lao ng, Anh hùng lc lng v trang, Huân chng Sao vàng, Huân chng c lp hng Ba, Huân chng Lao ng hng Nht, Huân chng c lp hng Nht.

4.a) Em có ng ý vi ý kin sau không?

Nhng phm cht quan trng nht ca nam gii là dng cm, cao thng, nng n, thích ng c vi mi hoàn cnh; còn ph n, quan trng nht là du dàng, khoan dung, cn mn và bit quan tâm n mi ngi.

b)Em thích phm cht nào nht:

- mt bn nam?

- mt bn n?

c)Hãy gii thích ngha ca t ng ch phm cht mà em va chn.

Gi ý:

a) Em ng ý

b)- mt bn nam: dng cm

- mt bn n: du dàng

c)- Dng cm: gan d, không ngi gian khó, không s nguy him

Du dàng: nh nhàng, hòa nhá, c ch và li nói nho nh

5.c li truyn Mt v m tàu. Theo em, Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung nhng phm cht gì? Mi nhân vt có nhng phm cht gì tiêu biu cho n tính và nam tính?

Gi ý:

Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung nhng phm cht tt p: giàu tình cm, bit quan tâm, chia s.

-Ma-ri-ô: kín áo, mnh m, quyt oán, cao thng

Giu-li-ét-ta: du dàng, ân cn, y n tính

B. HOT NG NG DNG

1.K cho ngi thân nghe nhng trò chi / nhng công vic mà bn nam, bn n trong lp thích.

Gi ý:

– Bn nam: á bóng, á cu, khuân bàn gh, lau bng lp.

-Bn n: nhy dây, banh ùa, trang trí lp.