Soạn bài Ôn tập tả đồ vật

Son bài Ôn tp t vt

Hng dn

A.HOT NG C BN

1. Trò chi: oán tên vt

Mt em nói mt vài câu miêu t vt mà mình yêu thích. Bn cùng chi oán xem ó là vt nào.

M:

-Bn A: vt ó thng nhc tôi thc dy vào mi bui sáng.

-Bn B: ó là cái ng h báo thc.

Gi ý:

– vt ó cao, to là ni ct gi qun áo ca tôi

-ó là t ng qun áo

- vt ó giúp tôi gii trí, nm bt tin tc hng ngày

-ó là chic truyn hình màu

-ó là mt chi bng bông có hình tng con vt sng Bc Cc, có dáng i lc lè.

-ó là chú gu bông trng mut

- vt ó giúp tôi v hình trong môn Toán

ó là cây bút chì

3.Lp dàn ý miêu t mt trong các vt sau:

a)Quyn sách Hng dn hc Ting Vit 5, tp 2A.

b)Cái ng h báo thc

c)Mt vt trong nhà mà em yêu thích

d)Mt vt hoc món quà có ý ngha sâu sc vi em

e)Mt vt trong vin bo tàng hoc trong nhà truyn thng

Tham kho ti ây: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-do-vat-trong-nha-ma-em-yeu-thich-may-vi-tinh-33-2340.html

B. HOT NG THC HÀNH

1.Tìm các t dùng ni các v câu trong mi câu ghép di ây. Vit kt qu ra bng nhóm.

M: Bui chiu, nng va nht, sng ã buông nhanh xung mt bin.

(THI SNH)

(Cp t dùng nôi các v câu: va – ã)

a)Ngày cha tt hn, trng ã lên ri.

(THCH LAM)

b)Chúng tôi i n âu, rng rào rào chuyn ng n y.

(NGUYN PHAN HÁCH)

c)Tri càng nng gt, hoa giy càng bng lên rc r.

(TRN HOI DNG)

Gi ý:

a) cha – ã; b) âu – y; c) càng – càng

2.Chn các cp t thích hp hoàn chnh các câu ghép di ây (SGK/110)

Gi ý:

a) Ma càng to, gió càng thi mnh.

b)Tri va hng sáng, nông dân ã ra ng.

c)Thy Tinh dâng nc cao bao nhiêu, Son Tinh làm núi cao lên by nhiêu.

3.t mt câu ghép có cp t ni các vê câu nh trên và vit vào v.

Gi ý:

Mi ngi càng hò hét, àn voi càng chy nhanh hn.