Soạn bài Ôn tập về tả cảnh

Son bài Ôn tp v t cnh

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Quan sát và nói v v p cua cnh trong các bc nh sau (SGK/44)

Gi ý:

Bình minh trên vnh H Long (Qung Ninh)

Mt nc trên Vnh êm lng nh mt h. Trên ngn ca dãy núi xa, mt tri hé mây tô lên nn mt màu vàng ng chói li.

êm trng trên sông Hng (Hu)

Ánh trng nh ngn èn cao áp soi ri lên sông Hng tình mch. Trong không gian trm lng y, hình nh cu Tràng Tin k mt ng trng bc nh si dây chuyn bch kim vt qua dòng sông tnh lng, nên th trong êm trng p.

Công viên vn hóa m Sen (Thành ph H Chí Minh)

Không khí vui chi, tm mát sôi ni và náo nhit ca các bn trên nhng chic phao khin Công viên vn hóa m Sen tr thành mt im du lch không th b qua. Phía xa, hình anh Lc Long Quân uy nghi, hùng v tô im thêm v p cua thành ph.

2.Lp dàn ý miêu t mt trong các cnh sau:

a) T mt ngày mi bt u quê em: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-ngay-moi-bat-dau-o-que-em-33-2371.html

b) T mt êm trng p: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-dem-trang-dep-lop-5-33-2372.html

c) T trng em trc bui hc: https://vietvanhoctro.com/ta-quang-canh-truong-em-truoc-buoi-hoc-33-2370.html

d) T mt khu vui chi, gii trí mà em thích: https://vietvanhoctro.com/ta-khu-vui-choi-giai-tri-ma-em-thich-33-2373.html

B. HOT NG THC HÀNH

1.c các on vn sau và thc hin yêu cu bên di (SGK/45, 46)

– Nêu tác dng ca du phy c dùng trong các on vn trên.

M: Câu (1) – du phy dùng ngn cách trng ng vi ch ng và v ng.

Gi ý:

Du phy có 3 tác dng:

1)Ngn cách các v trong câu ghép.

2)Ngn cách trng ng vi ch ng và v ng.

3)Ngn cách các b phn cùng chc v trong câu.

Gi ý:

a)Câu (2) – du phy dùng ngn cách các b phn cùng chc v trong câu.

Câu (3) – du phy th nht dùng ngn cách trng ng vi ch ng và v ng, các du phy còn li dùng ngn cách các b phn cùng gi chc v.

b) Câu (4) – dâu phy dùng ngn cách các v trong câu ghép.

Câu (5) – du phy dùng ngn cách các v trong câu ghép.

2.a) c mu chuyn vui “Anh chàng láu lnh” (SGK/46)

b) Tr li câu hi trong bng sau (SGK/47)

Gi ý:

b)

Li phê ca xã

Bò cày không c tht

1. Anh hàng tht ã thêm du câu gì vào ch nào trong li phê ca cán b xã hiu là xã ng ý cho làm tht con bò?

1. Anh hàng tht ã thêm du phy.

Bò cày không c, tht.

2. Li phê trong n cn vit nh th nào anh hàng tht không th cha mt cách d dàng?

2. Bò cày, không c tht.

3.Trong on vn sau có 3 du phy b t sai v trí. Em hãy sa li cho úng. Vit câu ã in úng du phy vào v (SGK/47)

Gi ý:

Sách Ghi-nét ghi nhn ch Ca-rôn (1960 – 1994) là ngi ph n nng nht hành tinh. Ca-rôn nng gn 700kg nhng li mc bnh còi xng. Cui mùa hè nm 1994, ch phi n cp cu ti mt bnh vin thành ph Ph-lin, bang Mi-chi-gân, nc M. có th a ch n bnh vin, ngi ta phi nh s giúp ca 22 nhân viên cu ho.

(Theo MT CA S NHÌN RA TH GII)