Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng

Son bài Ông lão ánh cá và con cá vàng

Hng dn

I. KIN THC C BN

-Ông lão ánh cá và con cá vàng là truyn c tích do A. Pu-skin k li.

-Truyn ca ngi lòng bit n i vi nhng ngi nhân hu và nêu ra bài hc ích áng cho nhng k tham lam, bi bc.

-Truyn s dng các bin pháp ngh thut tiêu biu ca truyn c tích nh: s lp li tng tin ca các tình hung ct truyn, s i lp gia các nhân vt, s xut hin ca các yu t tng tng, hoang ng.

II. MT S NI DUNG MI VÀ KHÓ

-A-lch-xan-r Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin (1799 – 1837) – i thi hào Nga, tng c mnh danh là “mt tri ca thi ca Nga” – ã k li nhiu truyn c tích dân gian bng th, nh Truyn c tích v con gà trng, Truyn c tích v nàng công chúa cht và by chàng hip s, Ông lão ánh cá và con cá vàng (nhan trong nguyên bn ting Nga là Truyn c tích v ngi nh cá và con cá vàng).

-ây là truyn c tích c tác gi k li bng 205 câu th trên c s truyn dân gian Nga, c. Tác phm c V ình Liên và Lê Trí Vin dch t vn bn ting Pháp. Truyn va gi c nét cht phác, dung d ca ngh thut dân gian, va th hin tài nng sáng to ca Pu-skin.

Truyn va mang c im, ni dung, ý ngha ca mt truyn c tích, va cha ng t tng kín áo mà tác gi gi gm trong truyn. ó là t tng chng ôi ch Nga hoàng c ác, chuyên quyn, thc tnh tinh thn u tranh ca nhân dân Nga. Không ít nhà nghiên cu ch ra rng: Trong truyn này, nhân vt m v tng trng cho ch Nga hoàng tàn ác, c oán; ông lo tng cho nhân dân – ngi có sc mnh, kh nng (biu tng là cá vàng) nhng nu nhu nhc thì b áp bc cc kh sut i. T tng này ca truyn cùng mt loi vi bài th Cây An-tra ca Pu-skin.

-Truvn ca ngi lòng bit n i vi nhng ngi nhân hu, ng thi phê phán lòng tham, s bi bc ca ngi i. M v ông lão là mt k tham lam. M có lòng tham vô áy. Phn ng tng lên ca bin c t l thun vi lòng tham ca m v (m òi cái máng mi -> bin gn sóng êm , òi cái nhà rng -> bin xanh ni sóng, òi nht phm phu nhân -> bin ni sóng d di, òi làm n hoàng -> bin ni sóng mù mt, òi làm Long Vng —> bin ni sóng m m).

Cá vàng tr n cho chng m cng chính là cá tr thành ân nhân ca m. Do ó, s vong ân cua m không ch vi ông chng ca mình mà còn c vi cá vàng na.

Bin c và cá vàng cng gin ông lão vì s kh di, nhân nhng, nhu nhc. Tính nhu nhc to c hi cho k xu, k ác tip tay cho cng quyn, bo lc, vua chúa lng hành.

-Cách kt thúc truyn không phi là kt thúc có hu trong truyn dân gian. Truyn dân gian kt thúc có hu thng cho nhân vt chính, nhân vt thin trong truyn sau khi tri qua khó khn th thách c sng mt cuc sng hnh phúc. Nhng nhân vt chính trong truyn nàv li không nh th mà tr li cuc sng nghèo kh trc ây.

-Hình nh cá vàng xuyên sut tác phm không ch làm cho câu chuyn thêm li kì hp dn mà nó còn là nhân vt th hin c m công lí và hnh phúc ca nhân dân lao ng.

-Các câu tc ng Vit Nam trong phn c thêm có ni dung gn gi vi ni dung câu chuyn Ông lão ánh cá và con cá vàng. ó là nhng câu tc ng cp n lòng tham vô áy ca con ngi (c voi òi tiên) và lòng tham s phi tr giá (Tham thì thâm), cp n s vô n, bt nhân, bi bc (n cháo á bát) và khuyên mi ngi phi có lòng bit n i vi nhng ngi ã giúp , cu mang mình (n qu nh k trng cây).

III. CÂU HI VÀ BÀI TP

Câu 1. Trong truyn, my ln ông lão ra bin gi cá vàng? Vic k li nhng ln ông lão ra bin gi cá vàng là bin pháp lp li có ch ý ca truyn c tích. Hãy nêu tác dng ca bin pháp này.

Gi ý:

Nm ln ông nghe li v ra biên cu xin cá vàng tr n, giúp .

Bin pháp này nhm nhn mnh và khc sâu mt ni dung ca truyn, góp phn bc l ch ca tác phm. Vic lp li hành ng ca ông lão ã khc sâu thêm tính cách ca m v. S lp li ó ã lt t tính cách ca hai nhân vt, mt ngi nhu nhc s v, còn ngi kia thì tham lam vô . Cui cùng, k tham lam cng b trng tr mt cách ích áng.

Câu 2.Mi ln ông lão ra bin gi cá vàng, cnh bin thay i nh th nào? Vì sao?

Gi ý:

Mi ln ông lão ra bin gi cá vàng, cnh bin li thay i mt cách d di hn. Lí do là bi nhng iu òi hi ca m v ngày càng quá mc, n không th chp nhn c.

Khi m v òi cái máng mi => Bin gn sóng êm .

Khi m v òi cái nhà rng => Bin xanh ã ni sóng.

Khi m v òi làm nht phm phu nhân => Bin xanh ni sóng d di

Khi m v òi làm n hoàng => Bin ni sóng mù mt.

Khi m òi lm Long Vng => Bin ni sóng m m.

Nh vy, lòng tham ca m v ã tr nên quá sc chu ng. iu này c th hin tài tình qua vic an cài các chi tit ca Pu – skin.

Câu 3.Em có nhn xét gì v lòng tham và s bi bc ca nhân vt m v? S bi bc ca m v i vi chng ã tng lên nh th nào? Khi nào s bi bc ca m i ti tt cùng? (Chú ý thái ca m ôi vi cá vàng th hin ý mun cui cùng).

Gi ý:

M v là ngi:

-Tham lam vô ;

-Lng loàn, bi bc, tàn nhn, thô b;

-Mang bn cht ca giai câ'p bóc lt, bng mi cách t danh vng tt nh.

-M càng lên nc do c s tip tay ca s nhu nhc, mm lòng, tha mãn cam chu.

Câu 4.Câu chuyn ã c kt thúc nh th nào? Ý ngha ca cách kt thúc ó.

Gi ý:

Câu chuyn c kt thúc khi ông lão tr v nhà nhìn thy m v và cái máng ln st m. ây là cách kt thúc truyn c áo, theo li vòng tròn không có hu. Nhân vt c a v vi im xut phát ca chính mình.