Soạn bài Phân xử tài tình

Son bài Phân x tài tình

Hng dn

A.K NNG C DIN CM

Âm iu chung ca toàn bài là âm iu ca ngi k chuyn: c rõ ràng, trôi chy, ngng ngh úng ch các du câu. Luôn thay i ging c phù hp vi ni dung li nói ca tng nhân vt trong truyn nhm bc l tính cách ca tng nhân vt.

B.TÌM HIU NI DUNG BÀI

1-Phân on: Chia làm 3 on luyn c.

-on 1: T u n… “Bà này ly trm”.

-on 2: Tip on 1 cho n… “cúi u nhn ti”.

-on 3: Phn còn li ca câu chuyn.

2-Ni dung bài:

Câu 1: Hai ngi àn bà n công ng nh quan phân x vic gì?

Tr li: Hai ngi àn bà n công ng nh quan phân x v mt tm vi. Ngi nào cng t nhn tm vi ó là ca mình nên không ai chu nhng cho ai. Ngi này t cáo ngi kia là k trm.

Câu 2: Quan án ã dùng nhng bin pháp nào tìm ra ngi ly cp vi? Vì sao cho rng ngi không khóc chính là ngi ly cp?

Tr li: Quan án ã dùng các bin pháp sau tìm ra ngi ly cp vi.

+ Cho òi ngi làm chng (nhng không có ngi làm chng).

+ Cho lính v nhà ca hai ngi iu tra (nhng không tìm c chng c).

+ Sai lính xé tm vi làm ôi a cho mi ngi mt na. Tc thì có mt ngi bt khóc. Quan bèn sai lính a toàn b tm vi cho ngi va khóc, và thét lính trói ngi àn bà kia li.

-Quan cho rng k không khóc chính là k n cp vi. Vì khi tm vi xé ra, ngi có tm vi ích thc mi m c, tic công lao ca mình vt v lm mi có c tm vi nên ngi ta khóc. Còn k không làm ra tm vi thì dng dng trc vic tm vi b xé ôi. Vì th mà quan thét lính trói ngi àn bà không khóc li. Ngi àn bà ó chính là k n cp.

Câu 3: K li cách quan án tìm k ly trm tin nhà chùa.

Tr li: Khi nghe s c nh quan án tìm ra k ly trm tin ca nhà chùa, quan án yêu cu s c tp trung toàn b s vãi, k n ngi trong chùa, giao cho mi ngi cm nm thóc và nói: “c Pht rt thiêng. Ai gian, Pht s làm cho thóc trong tay ca mi ngi ny mm. Nh vy ngay, gian s rõ”. Có mt chú tiu mi chy c my vòng ã hé bàn tay cm thóc ra xem. Quan án lp tc cho bt chú tiu ó. Chú tiu kia ành nhn ti. Vì nhng k có tt bao gi cng hay git mình.

Câu 4: Vì sao quan án dùng cách trên? Chn ý tr li úng.

a)Vì tin là thóc trong tay k gian s ny mm.

b)Vì bit k gian thng lo lng nên s l mt.

c)Vì cn có thi gian thu thp chng c.

Tr li: Chn ý (b): Vì bit k gian thng lo lng nên s l mt.