Soạn bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Son bài s dng yu t miêu t trong vn bn thuyt minh

Hng dn

A. YÊU CU

– Cng c kin thc v vn bn thuyt minh và miêu t.

– Kt hp các yu t miêu t trong vn bn thuyt minh bài vn hay hn.

B. GI Ý TR LI CÂU HI, BÀI TP

I – Phn bài hc

Bài tp: c vn bn Cây chui trong i sng Vit Nam và tr li câu hi (SGK tr. 24, 25)

Gi ý

a) Vn bn này tuy i tng thuyt minh là cây chui, nhng cây chui c xem xét trong mi quan h vi i sng ca ngi Vit ch không phi là cây chui thun luý là mt loi thc vt. Do vy, nhan vn bn phi là Cây chui trong i sng Vit Nam mi th hin c ni dung chính ca vn bn.

b) Nhng câu trong vn bn thuyt minh v c im tiêu biu ca cây chui:

Hai câu cui ca on vn u tiên: Cây chui rt a nc […] Chui phát trin rt nhanh […] và câu Qu chui là mt món n ngon on vn th ba.

c) Câu vn có yu t miêu t cây chui, qu chui:

– […] cây chui thân mm vn lên nh nhng tr ct nhn bóng, tõa ra vòm tán lá xanh mt che rp t vn tc n núi rng.

– […] chui mc thành rng bt ngàn vô tn.

– […] chui trng cuc – không phi là qu tròn nh trng cuc mà khi chín v chui có nhng vt lm m nh v trng cuc.

– Không thiu nhng bung chui dàit ngn cây un tru xung tn gc cây.

d) Theo yêu cu chung ca vn bn thuyt minh, vn bn này có th b sung thêm lá chui, thân cây chui, nõn chui, bp chui,… Thêm công dng ca thân cây chui: thái nh dùng làm thc n cho ln; lá chui ti dùng gói nem gói giò, lá chui khô dùng làm cht t; nõn chui, bp chui thái nh làm nm, nu ám,…

II – Phn luyn tp

Bài tp 1. B sung yu t miêu t vào các chi tit thuyt minh (SGK, tr. 26).

Gi ý

B sung yu t miêu t:

– Thân cây chui có hình tr, nhn bóng, gm nhiu lp b xp lên nhau theo th t t trong ra ngoài.

– Lá chui ti, to bn, xanh mt, trông chng khác gì mt con thuyn xanh úp ngc, che mát cho c khóm.

– Lá chui khô không còn màu xanh mà chuyn sang màu t. Khi y lá không còn vn lên trên mà r xung, nm ép mình nh còn c bao bc, ch che cho thân cây.

– Nõn chuôi khi nhú lên có màu xanh non rt c trng, gi là màu nõn chuôi. T ch nõn chui cun cht, chng mây chc nõn chui ln dn, lng ra và n thành mt tàu chui.

– Bp chui hay còn gi là hoa chui có màu tím nht hoc tím sm. Bp chui vn lên t gia lòng thân cây chui. y chính là mt bng hoa ln cha rt nhiu qu chuôi non xp thành tng ni chui.

– Qu chui xp thành tng ni. Khi mi xut hin, ni chui ging nh mt bàn tay xinh xn có nhng ngón trng hng. C khi ln, ni chui vn ging bàn tay. Ch th mà ngi la ví von có ngi có bàn tay chui nn.

Bài tp 2. Ch ra yêu t miêu t trong on vn {Theo Phm Côn Sn, Làng ngh truyn thng Vit Nam)

Gi ý

Yêu t miêu t trong on vn ã cho:

Tách là loi chén ung nc ca Tây, nó có tai. Chén ca ta không có tai. Khi mi ai ung trà thì bng hai tay mà mi. Có ung cng nâng hai tay xoa xoa ri mi ung.

Bài tp 3. c vn bn Trò chi ngày xuân (SGK, tr. 26) và ch ra nhng câu miêu t trong ó.

Gi ý

Các câu miêu t trong vn bn Trò chi ngày xuân:

– Nhng nhóm quan h nam và n trong trang phc dân tc i tìm nhau trong ngày hi, mi nhau xi tru và nhn li hát kt ngha gia các làng.

– Nhng con thuyn thúng nh mang theo các làn iu dân ca im thêm cho không khí ngày xuân nét th mng, tr tinh.

– Lân c trang trí công phu, râu ng sc, lông mày bc, mt l to, thân mình có các ho tit p.

– Bàn c là sân bãi rng, mi phe có 16 ngi mc ng phc hoc xanh, cm trên tay hay eo trc ngc bin kí hiu quân c.

– Hai tng (tng ông tng bà) ca tng bên u mc trang phc thi xa lng ly có c uôi nheo eo chéo sau lng và c che lng.