Soạn bài Thầy cúng đi bệnh viện

Son bài Thy cúng i bnh vin

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Quan sát tranh, tr li câu hi (SGK/107).

-Nhng ngi trong tranh là ai?

-H ang làm gì?

Gi ý:

Nhng ngi trong tranh là bác s, y tá bnh vin, c Ún và con trai ca c.

H a c Ún n bnh vin m si thn.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Thy cúng i bnh vin” (SGK/108).

5. Tho lun, tr li câu hi:

1)C Ún làm ngh gì? (c on 1)

2)Khi mc bnh, c ã t cha bng cách nào?

Chn ý úng tr li:

a)T mình cúng ui tà ma.

b)Mi hc trò n cúng ui tà ma.

c)Mi bác s n khám cha bnh.

3)Vì sao b si thn mà c không chu m, trôn bnh vin v nhà? (c on 4).

4)Nh âu c Ún khi bnh? (c on 5)

5)Câu nói cui bài giúp em hiu c Ún ã thay i cách ngh nh th nào? Chn ý úng tr li:

a)C ã chán ngh thy cúng.

b)C không tin thy cúng cha khi bnh.

c)C tin tng ch có thy thuc mi cha khi bnh.

Gi ý:

1) C Ún làm ngh thy cúng ui tà ma cho ngi bnh.

2)b.

3)C Ún s m và không tin bác s ngi Kinh bt c con ma ngi Thái.

4)C Ún khi bnh nh bnh vin m ly si thn ra.

5)c.

B.HOT NG THC HÀNH

1.Nghe thy cô nêu yêu cu k chuyn:

bài: Hãy k chuyn v mt bui sum hp m m trong gia ình.

5. Kim tra vit bài vn t ngi:

bài: Chn mt trong các sau:

1.T mt em bé ang tui tp i, tp nói.

2.T mt ngi thân ca em (ông, bà, cha, m, anh, ch, em,…).

3.T mt bn hc ca em.

4.T mt ngi lao ng ang làm vic (nông dân, công nhân, th th công, bác s, ý tá, thy giáo, cô giáo,…).

Tham kho bài làm ti ây:

T mt em bé ang tui tp i, tp nói

T mt ngi thân ca em

Em hãy t ngi bn thân ca em trng

T mt ngi lao ng ang làm vic