Soạn bài thứ tự kể trong văn tự sự

Son bài th t k trong vn t s

Hng dn

I. KIN THC C BN

1. Tìm hiu th t k trong vn t s

*K theo th t truyn: S vic nào xy ra trc thì k trc, s vic nào xy ra sau thì k sau, cho n ht. C th:

-Ông lão bt c con cá vàng, cá vàng ha tr n.

-Nm ln ra bin gp cá vàng và kt qu mi ln.

-> Tác dng: cho thy s gia tng ca lòng tham vô ca m v ông lão ánh cá, và cui cùng b tr giá -> t cáo, phê phán.

*Th t thc t ca các s vic trong bài vn:

-Ng b hc lêu lng.

-Ng trêu chc ánh la mi ngi, làm h mt lòng tin.

-Ng b chó di cn tht, kêu cu thì không ai n cu.

-Ng b chó cn phi bng bó, tiêm thuc tr bnh di.

-> Th t k: Bt u t hu qu xu ri ngc lên k nguyên nhân.

-> To bt ng, gây chú ý cho ngi c, ni bt ý ngha truyn.

*Tóm li: Trong vn t s ta thng gp th t k t nhiên và th t k theo thc t ca s vic.

Trong ó th t k t nhiên có tm quan trng là:

-Ngay trong hi tng ngi ta vn k theo th t t nhiên.

-Tác dng: To nên s hp dn, tng cng kch tính.

II. CÂU HI VÀ BÀI TP

Câu 1. c câu chuyn và tr li câu hi:

Tôi và Liên là bn thân cùng lp, nhng hi Liên mi t quê n khu tp th vi b bên cnh nhà tôi, thì không hiu sao tôi li rt ghét Liên. Có th là vì Liên mi quê ra mà bit n mc lch s, li hay git gi phi phóng, ra iu ta ây chm ch, ngoan ngoãn, làm cho tôi nh b kém cnh!

Tôi nh nh in ln va chm u tiên vi Liên. Ln y, ngày u tiên nng to sau mt tun ma dm d, mi ngi ai cng git gi, phi phóng y c sân. Khi tôi git xong qun áo em phi, thì si dây phi nhà tôi ã phi y áo qun ca Liên. Tôi bc mình lùa mt cách thô bo áo qun ca Liên vào mt u, ri phi áo qun ca mình vào phn dây còn li, xong vic tôi i vào nhà. Liên nhìn thy nhng không nói gì. Cô i tìm si dây khác buc làm dây phi ri phi áo qun ca mình lên ó.

Hôm y, tôi cùng m i ph, nhân th ghé thm bà ngoi, n chiu mi v. Không ng n chiu thì tri ma to. Nhìn tri ma tôi ngh, chc áo qun ca mình phi ã t sch ri. Nhng khi v nhà thì áo qun ã c ai thu dn. Tôi ang a mt nhìn quanh, thì Liên sang bo, khi tri sp ma, cô ã kp rút h vào và em tr li cho tôi. Nhìn xp qun áo khô ã gp gn gàng, tôi thc s ngc nhiên và cm ng. Tôi cm thy mt mình nóng bng lên. Thì ra tôi ã ngh xâu cho Liên.

T ó tôi và Liên tr thành ôi bn thân trong khu tp th, vui bun có nhau…

(T thut ca mt hc sinh)

Câu hi:

Chuyn c k theo th t nào? Chuyn k theo ngôi nào? Yu t hi tng óng vai trò nh thê nào trong câu chuyn?

Gi ý:

-K theo ngôi th nht.

-Yu t hi tng óng vai trò:

+ Hoàn tt mt câu chuyn ã bit, ã xy ra.

+ Gii thích vì sao hin nay “tôi và Liên vui bun có nhau”.

Câu 2: Hãy lp dàn ý cho vn sau: "K câu chuyn ln u tiên em c i chi xa".

Gi ý:

A. M bài:

– Ln u tiên em c i xa trong trng hp nào? i n âu và i cùng ai?

B. Thân bài:

– Ni xa mà em n ó là ni nào? (nông thôn hay thành ph).

– Chuyn i ó nhm mc ích gì? (tham quan hay v ngh hè,…)

– Em ã trông thy nhng gì trong chuyn i xa y? (con ngi, phong cnh ra sao? Ni y có im gì c bit?)

– iu gì khin em ghi nh và thích thú nht trong chuyn i xa y?

– Chuyn i y ã giúp em hc c iu gì?

C. Kt bài:

– Chuyn i kt thúc ra sao?

– Em mong c hoc hi vng có c mt chuyn i nh th nào?