Soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Hướng dẫn

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.Đề văn tự sự là gì?

Đề văn tự sự thường có từ kể. Nhưng cũng có những đề không có từ kể bởi bản thân của nó đã chứa đựng nội dung tự sự. Mỗi một đề thường có một yêu cầu cụ thể.

2.Cách làm bài văn tự sự.

Các em thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Tìm hiểu đề.

Tìm hiểu đề yêu cầu các em đọc kĩ đề, gạch chân những từ trọng tâm, sau đó xác định yêu cầu của đề bài.

Bước 2. Lập ý.

Các em cần xác định những ý chính cần có trong bài. Ví dụ như nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả, ý nghĩa..

Bước 3. Lập dàn ý.

Khi đã có các ý, các em sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định. Các ý được sắp xếp vào 3 phần (mở, thân và kết bài) nhưng chưa viết cụ thể.

Bước 4. Viết.

Khâu này, các em viết thành văn từ các ý chính nêu trong phần lập dàn ý. Khi viết tránh lặp lại ý.

II.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Lập dàn ý theo yêu cầu của đề trên, các em có thể tham khảo phần thân bài như sau:

Ý 1: Sự ra đời có tính chất kì ảo của nhân vật Thánh Gióng.

Ý 2: Lời nói đầu tiên kì lạ.

Ý 3: Thánh Gióng lớn lên một cách kì lạ.

Ý 4: Đánh tan giặc Ân càng kì lạ.

Ý 5: Cùng ngựa sắt bay lên trời càng kì lạ hơn nữa.

Ý 6: Dấu tích chiến công còn in đậm trên quê hương.