Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo HK 2

Son bài tng kt phn vn lp 8 tip theo HK 2

Hng dn

A.YÊU CU

-Nm c h thng các vn bn vn hc nc ngoài và vn bn nht dng ã hc trong chng trình ng vn 8.

-Thc hin các bài tp trong SGK.

B.GI Ý TR LI CÂU HI, BÀI TP

Bài tp 7. Lp bng thng kê các vn bn vn hc nc ngoài ã hc lp 8 theo các mc: tên vn bn, tên tác gi, tên nc, th k, th loi, ni dung ch yu, nét c sc ngh thut ni bt.

Chn hc thuc lòng hai on vn hai vn bn khác nhau, mi on khong 10 dòng. Gi ý

Tên vn bn

Tên tác gi

Tên nc

Th k

Th loi

Ni dung ch yu

c sc ngh thut

Cô bé

bán

diêm

An-

éc-

xei

an

Mch

XIX

Truyn ngn

Lòng thng cm sâu sc i vi em bé nghèo kh, bt hnh.

K chuyn hp dn, an xen hin thc và mng tng. Tinh tit din bin hp lí.

ánh

nhan

vi ci

xay

gió

Xéc-

van-

tét

Tây

Ban

Nha

XVI

Tiu thuyt

ôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa tng phn v mi mt. Mi nhân vt u có nhng mt tt và mt xu.

Xây dng nhân vt c sc.

Chic

cui

cùng

Ô

Hen-

ri

M

XX

Truyn ngn

Tinh yêu thng cao c gia nhng con ngi nghèo kh.

Tinh tit hp dn, sp xp cht ch, khéo léo, kt cu o ngc tình hung.

Bài tp 8. Nhc li ch ca ba vn bn nht dng ã hc lp 8. Ch ra phng.thc biu t ch yu mà mi vn bn s dng.

Gi ý

1.Thông tin v Ngày Trái t nm 2000 – Ch : “Vn bo v môi trng”.

2.Ôn dch, thuc lá – Ch : “Tác hi ca thuc lá”.

3.Bài toán dân s- Ch : “Cn phi hn ch gia tng dân s”.