Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo

Son bài tng kt phn vn lp 8 tip theo

Hng dn

A.YÊU CU

Cng c, h thng hóa kin thc vn hc ca cm vãn bn ngh lun c hc lp 8 nm chc hn v c trng th loi, ng thi thy c nét c áo v ni dung t tng và giá tr ngh thut ca mi vn bn.

B.GI Ý TR LI CÂU HI, BÀI TP

Bài tp 2. Qua các vn bn trong bài 22, 23, 24, 25 và 26, hãy cho bit th nào là vn ngh lun. Em thy vn ngh lun trung i (các vn bn trong bài 22, 24, 25) có nét gì khác bit ni bt so vi vn ngh lun hin i (vn bn bài 26 và các vn bn ngh lun ã hc lp 7)?

Gi ý

Vn ngh lun là loi vn c vit ra nhm xác lp cho ngi c, ngi nghe mt t tng, mt quan im nào ó.

Nét khác bit ni bt gia vn ngh lun trung i và vn ngh un hiên i (qua các bài ã c hc):

-Vn ngh lun trung i u c vit bng ch Hán (trong SGK là bn dch), thng dùng nhng t ng c, cách din t c; s dng nhiu hình nh và hình nh thng mang tính c l; câu vn bin ngu sóng ôi nhp nhàng; dùng nhiu in tích, in c; vn phong gn vi vn phong sáng tác; th vn nm ngay trong tên tác phm (Chiu di ô, Hch tng s, Lun hc pháp, Bình Ngô i cáo). Vn ngh lun trung i mang m du n ca th gii quan con ngi trung i: t tng “thiên mnh” (mnh tri) trong Chiu di ô, o “thn ch” trong Hch tng s, lí tng nhân ngha trong Nc i Vit ta..

-Vn ngh lun hin i vit bng ch quc ng, li vn gin d, câu vn gn vi li nói thng, gn vi i sng hn (trong Thu máu và mt s bài ã hc lp 7).

Mc dù có nhiu nét khác nhau nhng các vn bn ã hc các bài 22, 23, 25 và 26 u có c trng ca th loi ngh lun.

Bài tp 4. Hãy chng minh các vn bn ngh lun (trong bài 22, 23, 24, 25 và 26) k trên u c vit có lí, có tinh, có chng c, nên u có sc thuyt phc cao. Gi ý

Các vn bn ngh lun trong bài Chiu di ô, Hch tng s, Nc i Vit ta u c vit có lí, có chng c, có tình (tác gi gi gm mt thái , mt nim tin, mt khát vng thit tha v mt vn h trng nào ó) nên có sc thuyt phc cao. Ba yu t c kt hp cht ch và yu t có lí vn là ch cht.

-Chiu di ô ly s sách làm ch da cho lí l, t ó soi sáng vào hai triu i trc i n kt lun i La là ni nht chn làm kinh ô. Chiu dùng ban b mnh lnh ca nhà vua nhng li có nhng li tâm s to c s ng cm gia vua và thn dân.

-Hch tng s nêu gng s sách khích l chí lp công danh; k v ti ác, s ngang ngc ca k thù khi dy tinh thn yêu nc, lòng cm thù gic trong tng s; nêu mi ân tình gia ch và tng, phê binh nhng hành ng sai, khng nh nhng hành ng úng, nhc nh trách nhim khích l tinh thn git gic bo v t nc ca tng s.

Trn Quc Tun ã bc bch lòng cm thù gic, lòng yêu nc ca mình bng nhng li sôi sc, tâm huyt.

Bài vn có s kt hp gia lp lun cht ch, sc bén vi ging vn thng thit nên có sc cun hút mnh m.

-Vi lp lun cht ch, chng c hùng hn, on trích Nc i Vit ta có ý ngha nh là mt bn tuyên ngôn c lp. khng nh ch quyn dc lp ca i Vit, tác gi ã da vào các yu t nh: nc ta có nn vn hin lâu i, có lãnh th riêng, có phong tc riêng, có chù quyn, có truyn thng lch s. Ly t tng nhân ngha làm c s, tác gi khng nh chúng ta làm vic nhân ngha nên thng li, k thù phn nhân ngha nên tht bi.

-Bàn lun v phép hc nêu mc ích ca vic hc chân chính, hc làm ngi có o lí, có kin thc. T ó, tác gi phê phán li hc chuông hình thc, cu danh li, khng nh quan im và phng pháp hc tp úng n: hc rng, hiu sâu, nm chc kin thc ct lõi, kt hp hc vi hành. Cui cùng, tác gi nêu tác dng ca vic hc chân chính là ào to c nhân tài, làm cho quc gia hng thnh.

làm sáng t thêm lí l ca minh, tác gi ã a nhiéu chng c: Nguyn Thip khuyên vua, cách giáo dc ca Chu T…

Tác gi bài vn ã a ra li khuyên chân thành rt thit thc và b ích di vi mi ngi, c bit là hc sinh, sinh viên.

-Các lun im trong Thu máu c sp xp theo trình t thi gian trc, trong và sau khi xy ra chin tranh th gii ln th nht. y là mt b cc hp lí. Cách b cc này có nhiu li th trong vic phi bày trn vn b mt gi nhân gi ngha, bn cht tàn bo ca chính quyn thc dân.

Các chng c a ra xác thc, c th, sinh dng góp phn làm sáng t lí l ca bài vn.

Cái tinh trong Thu máu chính là lòng cm thù gic sc, mãnh lit ca tác gi i vi ch ngha thc dân Pháp và cng chính là tình thng vô hn ca ngi vit i vi nhân dân các dân tc b a ày.

Bài tp 5. Nêu nhng nét ging nhau và khác nhau c bn v ni dung t tng và hình thc th loi ca các vn bn trong bài 22, 23 và 24.

Gi ý

V ni dung t tng, Chiu di ô, Hch tng s, Nc i Vit ta u ging nhau ch th hin mt tinh thn dân tc sâu sc. Trong Chiu di ô tinh thn dân tc y c th hin ý chí t cng cùa dân tc i Vit ang trên à ln mnh, mong mun non sông muôn thu phát trin, bn vng. Trong Hch tng s, tinh thn dân tc y th hin lòng yêu nc, lòng cm thù l gic ngang ngc, bo tàn và ý chí quyt tâm git gic bo v t nc ca các tng s. Trong Nc i Vit ta, tinh thn dân tc y th hin ý thc sâu sc y t hào v quyn c lp t ch, v truyn thng anh hùng ca dân tc.

V hình thc th loi, c ba vn bn u dùng nhng t ng c, cách din t c, thng s dng nhiu hình nh mang tính c l, câu van bin ngu sóng ôi nhp nhàng.

Bài tp 6. Qua vn bn Nc i Vit ta (bài 24), hãy cho bit vì sao tác phm Bình Ngô i cáo c coi là bn tuyên ngôn c lp ca dân tc Vit Nam khi ó. So vi bài Sông núi nc Nam (hc lp 7) cng c coi là mc tuyên ngôn c lp, em thy ý thc v nn c lp dân tc th hin trong vn bn Nc i Vit ta có im gì mi?

Gi ý

Sông núi nc Nam (hc lp 7) c coi là mt bn tuyên ngôn c lp Trong tác phm này, ý thc c lp dân tc th hin hai yu t: lãnh th và ch quyn (Sông núi nc Nam vua Nam ). Nhng n Bình Ngô i cáo, ngoài hai yu t lãnh th và ch quyn, ý thc c lp dân tc còn c th hin thêm nhiu yu t khác nh: vn hin, phong tc, tp quán, truyn thng lch s (qua on trích Nc i Vit ta).