Soạn bài Trách nhiệm công dân

Soạn bài Trách nhiệm công dân

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Trao đổi, trả lời câu hỏi:

Mỗi công dân phải có trách nhiệm gì với đất nước?

Gợi ý:

Mỗi công nhân phải có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước với tất cả tinh thần, trí lực và của cải vật chất.

3. Thi tìm nhanh từ ngữ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B.

Gợi ý:

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – h; 6 – d; 7 – g

5. Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Chọn từng ô ở cột A thích hợp với mỗi ô ở cột B nói về những đóng góp to lớn của ông Thiện qua các thời kì:

2)Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

3)Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước? Viết câu trả lời của em vào vở.

Gợi ý:

1) a – 3; b – 1; c – 4; d – 2

2)Việc làm của ông Thiện thể hiện phẩm chât yêu nước của một công dân, sẵn sàng hiến tặng số tài sản to lớn của mình cho Cách mạng, cho đất nước.

3)Người công dân phải đóng góp công sức, tiền của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Em hãy chọn và viết bài văn theo một trong các đề bài sau:

2.Chuẩn bị kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc về một người sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

Gợi ý:

Tham khảo sách Truyện đọc lớp 5