Soạn bài Trách nhiệm công dân

Son bài Trách nhim công dân

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Trao i, tr li câu hi:

Mi công dân phi có trách nhim gì vi t nc?

Gi ý:

Mi công nhân phi có trách nhim bo v và xây dng t nc vi tt c tinh thn, trí lc và ca ci vt cht.

3. Thi tìm nhanh t ng ct A phù hp vi li gii ngha ct B.

Gi ý:

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – h; 6 – d; 7 – g

5. Tho lun, thc hin các nhim v sau:

1) Chn tng ô ct A thích hp vi mi ô ct B nói v nhng óng góp to ln ca ông Thin qua các thi kì:

2)Vic làm ca ông Thin th hin nhng phm cht gì?

3)T câu chuyn trên, em suy ngh nh th nào v trách nhim ca công dân vi t nc? Vit câu tr li ca em vào v.

Gi ý:

1) a – 3; b – 1; c – 4; d – 2

2)Vic làm ca ông Thin th hin phm chât yêu nc ca mt công dân, sn sàng hin tng s tài sn to ln ca mình cho Cách mng, cho t nc.

3)Ngi công dân phi óng góp công sc, tin ca vào s nghip xây dng và bo v T quc.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Em hãy chn và vit bài vn theo mt trong các bài sau:

2.Chun b k mt câu chuyn em ã nghe, ã c v mt ngi sng, làm vic theo pháp lut, theo np sng vn minh.

Gi ý:

Tham kho sách Truyn c lp 5