Soạn bài Tranh làng Hồ

Son bài Tranh làng H

Hng dn

A- K NNG C DIN CM

Âm iu chung ca toàn bài là âm iu k, t, bc l cm xúc trc nhng vt phm vn hóa c sc ca dân tc – mt nét p trong bn sc vn hóa dân gian truyn li cho n bây gi. Khi c, em cn th hin c cm xúc y. Bit ngng ngh nhng du câu, ging c rõ ràng, tình cm. Nhn ging nhng t ng ca ngi v p ca các bc tranh.

B- TÌM HIU NI DUNG BÀI

1- Phân on: Bài vn chia làm 3 on luyn c.

-on 1: T u n… “hóm hnh và vui ti”.

-on 2: Tip on 1 cho n… “ca múa bn gà mái m”.

-on 3: Phn còn li ca vn bn.

2- Ni dung bài:

Câu 1: Hãy k tên mt s bc tranh làng H ly tài trong cuc sng hng ngày ca làng quê Vit Nam?

Tr li: ó là nhng bc tranh: Tranh ln, gà, chut, ch, tranh cây da, tranh t n.

Câu 2: K thut to màu ca tranh làng H có gì c bit?

Tr li: K thut to màu ca tranh làng H rt c bit, t n s trang trí tinh t: màu en không pha bng thuc mà luyn bng bt than ca rm bp, cói chiu, lá tre mùa thu. Màu trng ip làm bng bt v sò trn vi h np “nhp nhánh muôn ngàn ht phn” càng ngm càng a nhìn.

Câu 3: Tìm nhng t ng hai on cui th hin s ánh giá ca tác gi i vi tranh làng H.

Tr li: ó là nhng t ng:

-Khc c nhng tranh ln ráy có “nhng khoáng âm dng rt có duyên”.

-V c nhng àn gà con “tng bùng nh ca múa”.

-K thut t n s “trang trí tinh t”.

-Màu en c luyn t nhng “cht liu gi nhc thit tha n ng quê t nc”.

-Màu trng ip “là mt s sáng to góp phn vào kho tàng màu sc ca dân tc trong hi ha”.

Câu 4: Vì sao tác gi bit n nhng ngh s dân gian làng H?

Tr li: Vì tác gi cm nhn nhng ngh s dân gian làng H ã to c mt nét c sc trong hi ha, to nên cái bn sc riêng ca vn hóa Vit Nam, truyn li cho con cháu muôn i, cùng vi nhng k thut pha ch màu c bit và k thut trang trí t ti s tinh t mà ngày nay chúng ta ang tip thu, gi gìn và phát trin lên mt trình mi.

*Ni dung chính: Ca ngi nhng ngh s dân gian ã to ra nhng vt phm vn hóa c sc ca dân tc.