Soạn bài Trẻ em sáng tạo tương lai

Son bài Tr em sáng to tng lai

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Quan sát các bc tranh hc sinh v và nhng tm nh chp; nói iu em ngh v các bn nh (SGK/90)

M: Tranh các bn nh v rt n tng.

Gi ý:

– Tranh các bn v tht d thng.

-Mi bc tranh u có ý ngha cao p.

Các bn nh tht ngây th, hn nhiên.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài th “Nu trái t thiu tr con (trích)” (SGK/91)

5.Trao i, thc hin các nhim v:

1)Tr li câu hi:

a)Nhân vt “tôi” và nhân vt “Anh” trong bài th là ai?

b)Cm giác thích thú ca v khách v phòng tranh c bc l qua nhng chi tit nào?

c)Tranh v ca các bn nh có gì ng nghnh?

2)ánh du x vào ô trng thích hp (SGK/93)

Gi ý:

1)

a)Nhân vt “tôi” là tác gi (nhà th Trung Lai) và nhân vt “Anh” là phi công v tr Pô-pp.

b)Cm giác thích thú ca v khách v phòng tranh c bc l qua nhng chi tit:

-Li mi nng nhit, háo hc ca v khách: “Anh hãy nhìn xem!”

-Li nói th hin thái ngc nhiên, vui sng: “Có âu u tôi to c th?; “ghê gm” tht; ôi mt chim na già khuôn mt c các em tô mt na s sao tri!”.

-V mt rng r, sung sng mm ci.

c)Tranh các bn nh v u phi công v tr Pô-pp rt to, ôi mt ln cha nhiu sao tri, nga xanh nm trên c, nga hng phi trong la, c th gii quàng khn quàng , các anh hùng là nhng a – tr – ln – hn.

2)

úng

Sai

a) Nét v ng nghnh ca các bn nh cha ng nhng iu sâu sc:

x

– V Pô-pp u rt to, các bn có ý nói u phi to Pô-pp mi i c chic m nng ca nhà du hành.

x

– V ôi mt to cha nhiu sao tri, các bn mun nói m c chinh phc các vì sao ca Pô- pôp rt ln.

x

– V c th gii quàng khn quàng , các anh hùng ch là nhng a tr ln hn, các bn th hin mong mun ngi ln cng ging tr con, gn gi và hiu tr con, cùng vui chi vi tr con.

x

b) Ba dòng th cui mun nói: Mi hot ng ca ngi ln có ý ngha là vì có tr em.

x

c) Bài th ca ngi tr em ng nghnh, sáng sut, là tng lai ca nhân loi. Có tr em, hot ng ca ngi ln mi có ý ngha.

x

B. HOT NG THC HÀNH

1.K chuyn c chng kin hoc tham gia theo mt trong hai sau:

a)K mt câu chuyn mà em bit v vic gia ình, nhà trng hoc xã hi chm sóc, bo v thiu nhi.

b)K v vic em cùng các bn trong lp hoc trong chi i tham gia công tác xã hi.

Gi ý:

Tham kho Truyn c lp 5.