Soạn bài Trí dũng song toàn (VNEN)

Son bài Trí dng song toàn (VNEN)

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.K tên nhng ngi va mu trí va dng cm mà em bit.

Gi ý:

-Các anh hùng dân tc thi xa và nay.

-Nhng nhân vt em c trong sách báo,…

Gi ý:

– Trn Hng o, Trn Quc Toan, Nguyn Ilu, Võ Nguyên Giáp.

– Kim ng, Lê Vn Tám, Lý T Trng

3. Chn t ng ct A phù hp vi li gii ngha ct B:

Gi ý:

1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – e; 5 – d

5.Tho lun, tr li câu hi:

1.S thn Giang Vn Minh làm cách nào vua nhà Minh bãi b l “góp gi Liu Thng”?

2.Cuc i áp gia ông Giang Vn Minh vi i thn nhà Minh ã din ra nh th nào?

3.Hành ng sai ngi ám hi ông Giang Vn Minh ca vua nhà Minh ã nói lên iu gì?

4.Vì sao có th nói ông Giang Vn Minh là ngi trí dng song toàn? Vit câu tr li ca em vào v.

Gi ý:

1. vua nhà Minh bi b l “góp gi Liu Thng”, s thn Giang Vn Minh gi ò khóc lóc vì không c nhà cúng gi c t nm i. Vua Minh cho vic ó là không phi l và nhn ra vic góp gi Liu Thng là vô lí nên ã bãi b, dù bit mình ã mc mu s thn.

2.Cuc i áp gia ông Giang Vn Minh vi i thn nhà Minh din ra quyt lit, không khoan nhng, th hin s cng ci, bt khut và lòng t hào dân tc ca ông.

3.Hành ng sai ngi ám hi ông Giang Vn Minh ã nói lên s hòn h, nhc nhã ca vua nhà Minh trc tinh thn bt khut, khí phách hào hùng ca ông Giang Vn Minh qua ni dung câu i.

4.Ông Giang Vn Minh ã dùng mu b l góp gi hng nm và dng cm dùng v i th hin lòng t hào dân tc.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Trò chi: Thi ghép nhanh các th t.

Mi nhóm có mt b th t. Ghép th t “công dân” vi tng the t khác to thành nhng cm t có ngha. (SGK/45) – Vit các cm t ã ghép c vào v.

Gi ý:

– Ngha v công dân, quyn công dân, bn phn công dân, trách nhim công dân, ý thc công dân, danh d công dân, công dân gng mu, công dân danh d.

2. Chn ngha ct A thích hp vi mi cm t ct B:

A

B

(a) iu mà pháp lut xã hi công nhn cho ngi dân c hng, c làm, c òi hi.

(1) Ngha v công dân

(b) S hiu bit v ngha v và quyn li ca ngi dân i vi t nc.

(2) Quyn công dân

(c) iu mà pháp lut hay o c bt buc ngi dân phi làm i vi t nc, i vi ngi khác.

(3) Ý thc công dân

Gi ý:

a – 2; b – 3; c – 1

3.Vit on vn theo bài sau:

Vit 3, 4 câu nêu cm ngh ca em v câu nói ca Bác H khi n thm n Hùng: “Các vua Hùng ã có công dng nc, bác cháu ta phi cùng nhau gi ly nc”.

Gi ý:

Dân tc ta có truyn thng yêu nc. Truyn thng y c truyn t i này sang i khác. Vi truyn thông y, ta ã chin thng mi k thù xâm lc. xng áng là con cháu vua Hùng, mi ngi dân u nhn thc c ngha v ca mình là phi gi ly nc. Li dy ca Bác ã khng nh trách nhim ca ngi công dân Vit Nam.

5.Thi tìm và vit các t (chn bài a hoc b):

a)Cha ting bt u hng r, d hoc gi, có ngha nh sau:

-Gi li dùng v sau

-Bit rõ, thành tho

- dng an bng tre na, áy phng, thành cao (thng dùng ng cua, cá).

b)Cha ting có thanh hi hoc thanh ngã, có ngha nh sau:

-Dám ng u vi khó khn, nguy him.

-Lp mng bc bên ngoài cua cày, qu.

-ng ngha vi gi gìn.

Gi ý:

a) – dành dm, dành

-rành mch, rành r

-cái giành

b)- dng cm, qu cm

-v

-bo v

6.Chn bài a hoc b:

a)Chn in r, d hay gi vào mi ch trng trong bài th “Dáng hình ngn gió”. Vit li các t có cha ting va in vào v (SGK/47)

b)Chn t du hi hay du ngã trên các ch in m trong mu chuyn vui “S mèo không bit”. Vit li các t cha ting va in du thanh vào v (SGK/47)

Gi ý:

a) (1) rm (2) rì, (3) do nhc, (4) du, (5) rào, bao (6) gi, Hình (7) dáng

b) (1) tng, (2) mãi, (3) hãi, (4) gii, (5) cng, (6) phi, (7) Nh

C. HOT NG NG DNG

2.Trao i vi ngi thân v ý ngha câu chuyn “Trí dng song toàn”.

Gi ý:

Câu chuyn Trí dng song toàn ca ngi s thn Giang Vn Minh vi trí và dng cua mình ã bo v c quyn li và danh d cua t nc khi i s nc ngoài.