Soạn bài Từ ngữ miêu tả

Son bài T ng miêu t

Hng dn

HOT NG THC HÀNH

1.Gi tên màu sc ca các s vt trong tranh di ây (SGK/113).

M: Lá c

Gi ý:

Bông hoa hng; Con nga trng; Hp phn trng; Dòng kênh xanh; Hàng cây xanh.

2.Xp các ting , trng, xanh, hng, iu, bch, bic, ào, lc, son vào nhóm thích hp trong phiu hc tp hoc bng nhóm theo mu (SGK/114).

Gi ý:

a) Nhóm 1 (ch màu )

b) Nhóm 2 (ch màu trng).

c) Nhóm 3 (ch màu xanh)

M: son, ào, , hng, iu

trng, bch

xanh, bic, lc

4.Chn ting trong ngoc n phù hp vi mi ch trng trong các câu sau (SGK/114) (en, mun, huyn, ô, mc).

Gi ý:

– Bng màu en gi là bng en

-Mt màu en gi là mt huyn

-Nga màu en gi là nga ô

-Mèo màu en gi là mèo mun

Chó màu en gi là chó mc

5.c bài vn “Ch ngha trong vn miêu t” và tr li câu hi (SGK/115)

-Trong miêu t, ngi ta hay dùng bin pháp gì?

-So sánh thng kèm theo bin pháp gì?

-Trong quan sát miêu t, iu quan trng là phi tìm ra cái gì?

Gi ý:

– Trong miêu t, ngi ta hay dùng bin pháp so sánh.

-So sánh thng kèm theo bin pháp nhân hoá.

Trong quan sát miêu t, iu quan trng là phi tìm ra cái mi, cái riêng.

6.T gi ý miêu t ca on vn trên, em hãy vit mt câu miêu t mt trong ba i tng di ây:

a)Mt dòng sông, dòng sui hoc con kênh ang chy.

b)ôi mt ca mt em bé.

c)Dáng i ca mt ngi.

Gi ý

a) Dòng sông tht tha khoác lên mình tm la ào ca ánh bình minh.

b)ôi mt ca bé en láy, lp lánh nh hai vì sao.

c)Bà y có dáng i lch bch nh mt cô vt.