Soạn bài Vì hạnh phúc trẻ thơ

Son bài Vì hnh phúc tr th

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Mi em chn mt trong nhng bc nh sau, quan sát và tr li câu hi: Bc nh ó nói lên iu gì v tr em? (SGK/65)

Tr em trông nh th nào? Tr em có c tính gì áng quý, áng yêu? Gia ình và xã hi cn quan tâm, chm sóc tr em nh th nào?…

Gi ý:

Tr em trông rt áng yêu. Tr em luôn hn nhiên, trong sáng. Gia ình, nhà trng và xã hi cn quan tâm giáo dc, un nn các em theo úng nhng iu hay, l phi; cn chm sóc, bi dng các em phát trin toàn din v mt th cht ln tinh thn.

3. Chn li gii ngha ct B phù hp vi t ng ct A

áp án: a – 4; b – 3; c – 1; d – 2

5. Trao i, chn câu tr li ct B phù hp vi câu hoi ct A:

áp án: (1) – c; (2) – e; (3) – b; (4) – a; (5) – d.

6.a) Nêu nhng bn phn ca tr em c quy nh trong Lut.

b) Tr li câu hi: Em ã thc hin c nhng bn phn gì ca tr em, còn nhng bn phn gì cn tip tc c gng thc hin?

B. HOT NG THC HÀNH

1.Em hiu ngha ca t tr em nh th nào? Chn ý tr li dng nht:

a)Tr t s sinh n 6 tui

b)Tre t s sinh n 11 tui

c)Ngi di 16 tui

d) Ngi di 18 tui

Gi ý: c

2.a) Trong các t di ây, t nào ng ngha vi tr em? ánh du X vào ô trng thích hp (SGK/69)

b) t câu vi mt t ng ngha trong bng trên.

Gi ý:

a)

b) Tr con thi nay có nhiu iu kin hc tp và vui chi.

3.Tìm nhng hình nh so sánh p v tr em (vit vào phiu)

M:- Tr em nh búp trn cành. (H CHÍ MINH)

– L tr ríu rít nh by chim non.

Gi ý:

– Tr em p nh thiên thn.

-Tr em hn nhiên nh t giy trng.

Tr em nh búp mng non.

4.Ni tng thành ng, tc ng ct A vi ngha thích hp ct B. Vit kt qu vào v.

áp án: a – 2; b – 1; c – 4; d – 3

6. a) Chép vào v tên các c quan, t “Công c v quyn tr em” (SGK/71, 72)

M:1)…

2)y ban/ Nhân quyn/ Liên hp quc

3)…

4)…

5)T chc / Quc t / v bo v tr em

6)…

7)…

8)T chc / Cu tr tr em / ca Thy in

9)…

(Các ch v, ca ng u mt b phn câu to tên riêng nhng không vit hoa vì chúng là quan h t).

b) Tr li câu hi: Tên các c quan, t chc trên c vit nh th nào?

Gi ý

a) 1) Liên hp quc

2)Uy ban / Nhân quyn / Liên hp quc

3)T chc / Nhi ng / Liên hp quc

4)T chc / Lao ng / Quc t

5)T chc / Quc t / v bo v tr em

6)Liên minh / Quc t / Cu tr tr em

7)T chc / Ân xá / Quc t

8)T chc / Cu tr tr em / ca Thy in

9)i hi ng / Liên hp quc

b)Tên c quan, t chc c vit hoa ch cái u ca mi b phn to thành tên ó.