Soạn bài Viết bài văn tả cảnh

Son bài Vit bài vn t cnh

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Thi in nhanh du câu

– Trao i, in nhanh du câu vào ô trng trong mu chuyn di ây. Vit kt qu ra bng nhóm theo s th t.

M: 1 – du phy

– i din nhóm c mu chuyn trc lp sau khi ã in du câu (lu ý c c du câu).

i ô tô qua

Tan hc, thy cu Tí chn ch mãi không i v (1) mt ch lp 5 hi

– Sao em cha v (3)

– Bà dn em khi nào thy ô tô qua mi c sang ng (4)

– Cng trng mình có bao gi ô tô chy qua âu (5)

Tí rân rn nc mt

– Chính vì th nên em không v c (7)

(Theo CHUYN VUI TRNG HC

Gi ý:

1 – du phy; 2 – du hai chm; 3 – du chm hi;

4 – du chm; 5 – du chm hi; 6 – du hai châm; 7 – du chm

2.b) Vit vào v tác dng ca du hai chm trong mi trng hp di ây (SGK/61)

Gi ý:

b)

Câu vn

Tác dng ca du hai chm

a) Mt chú công an v vai em:

– Cháu qu là chàng gác rng dng cm!

NGUYN TH CM CHÂU

báo hiu b phn câu ng sau nó là li nói ca nhân vt

b) Cnh vt xung quanh tôi ang có s thay i ln: hôm nay tôi i hc.

THANH TNH

báo hiu b phn câu ng sau nó là li gii thích cho b phn ng trc

3.Cn in du hai châm vào ch nào trong các kh th, các câu vn di ây? (SGK/61, 62)

Gi ý:

a)Trn ánh ã bt u

Quân ta ào lên trc

Mt tên gic ngã nhào

Cht ri, không dy c

Cht là không nhúc nhích

Sao nó c lm cm?

Tính n gian chng thích

Chi tht thà vui hn

Thng gic cung c chân

Nhn nhó kêu ri rít:

– ng ý là tao cht

Nhng ây… t kin vàng!

(NH HI)

b) Tôi ã nga c sut mt thi mi ln ch i mt nàng tiên áo xanh bay xung t tri và bao gi cng hi vng khi tha thit cu xin: “Bay i, diu i! Bay i!”.

(Theo T DUY ANH)

c) T èo Ngang nhìn v hng nam, ta bt gp mt phong cnh thiên nhiên kì v: phía tây là dãy Trng Sn trùng ip, phía ông là bin c bao la, gia là mt vùng ng bng bic xanh màu lc dip.

(Theo VN NH)

4.a) c mu chuyn vui “Ch vì quên mt du câu” (SGK/62)

b) Tr li câu hi:

– Trong mu chuyn vui trên, ngi bán hàng hiu lm ý ca khách nh th nào?

– ngi bán hàng khi hiu lm, ông khách cn thêm du gì vào tin nhn ca mình, du ó t sau ch nào?

c) c li mu chuyn vui sau khi ã t úng du câu.

Gi ý:

b) – Ngi bán hàng hiu lm ý ca khách là ghi thêm lên bng tang toàn b ni dung tin nhn mà ngi con ca khách mang n “Kính ving bác X. Nu còn ch, linh hn bác s c lên thiên àng”.

– Ông khách cn thêm du hai chm, t sau ch ch.

“Xin ông ghi thêm nu còn ch: Linh hn bác s c lên thiên àng”.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Vit bài vn t cnh theo mt trong các bài sau:

a) T mt ngày mi bt u quê em: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-ngay-moi-bat-dau-o-que-em-33-2371.html

b) T mt êm trng p: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-dem-trang-dep-lop-5-33-2372.html

c) T trng em trc bui hc: https://vietvanhoctro.com/ta-quang-canh-truong-em-truoc-buoi-hoc-33-2370.html

d) T mt khu vui chi, gii trí mà em thích: https://vietvanhoctro.com/ta-khu-vui-choi-giai-tri-ma-em-thich-33-2373.html

C. HOT NG NG DNG

2.Hi ngi thân v quyn ca tr em

Gi ý:

Quyn ca tr em

-Tr em có quyn c chm sóc, bo v sc khe.

-Tr em có quyn c hc tp.

-Tr em có quyn vui chi, gii trí lành mnh, c hot ng vn hóa, ngh thut, th dc, th thao, du lch phù hp vi la tui.