Suy nghĩ của bạn về thành công

Suy ngh ca bn v thành công

Bài làm

Trong công vic hay trong cuc sng, có nhiu iu mà chúng ta cha bit. Tuy nhiên, nhiu ngi vì tính s din hoc s ngi khác ngh mình là dt nên c c giu. Thc ra iu ó rt nguy him vì k giu dt thì thit hi cho bn thân vì s thiu hiu bit ca mình, không can m hc hi, không can m tha nhn khuyt im nên ngày càng xung dc, càng thiu kin thc. Chính vì th mà phng Tây mi có câu: “Hi mt câu, ch dt nát trong chc lát. Không hi s dt nát c i”.

Vy thì lí do ti sao ngi ta li c tình “giu dt”? Nu trong công vic ca mình, bn gp nhng tr ngi mà cha th có cách gii quyt, bn s làm th nào? Bn s nh s giúp ca ng nghip hay s t tìm cách gii quyt? Vic chn phng thc x lý cho vn trên s tit l bn là ngi nh th nào. Nu bn nh s giúp ca ng nghip, bn là mt ngi ham hc hi và ngc li? Tht ra, có nhiu trng hp gp khó khn trong công vic nhng không dám nói ra vì s b chê ci là ngi thiu hiu bit. iu ó càng chng t rng, bn mun giu s thiu hiu bit ca mình hom là hc hi. Trên thc t, không phi ai cng là ngi hoàn ho và bit tt c mi th, chính vì th nu bn t ý cu th s giúp ca ngi khác, iu ó không ch giúp bn có thêm kin thc mà còn là cu ni vi ngi khác.

Vy bn có phi là mt ngi vt qua c mc cm ca bn thân “phi bày” ra s không tt ca mình, nh ngi xa thng nói ai li “vch áo cho ngi xem lng”. iu này trc ht liên quan n vic bn cn phi có lòng dng cm vt qua bn thân mình. “Chin thng bn thân là chin thng hin hách nht”. Vi nhng ngi cha hiu bit nhiu và tâm lí s b ngi khác chê ci hoc b ngi khác ánh giá thp càng nng n. Nu c kéo dài mãi tình trng này, bn va mt nhiu thi gian cho công vic, va d b cô lp trong công ng ln. Nhng nu bn bit cách vt qua rào cn này, bn s nhanh chóng lp y c khong trng ca s thiu hiu bit, mt câu nói n gin “xin li, vn này tôi cha bit, mong nhn c s giúp ca các bn” ôi khi c nhiu hn c kin thc cn bn, ó là chìa khóa thành công cho công vic và nhng mi quan h trong cuc sng.

Trong cuc sng, không phi ai cng hoàn ho, không phi ai cng là ngi gii tt c các kin thc nhng vn khác nhau, th nên mi có chuyn mt giáo s s hc ni ting nhn ngi bán rau là thy. Bi vì bà bán rau mang n cho ông mt khi kin thc v cuc sng ngày thng mà ông cha bit n. Vy mi bit, ngi có hc thc tht s là ngi bit hc

hi tt c nhng gì h cha bit, có th bn có nhiu kin thc nhng không gì có th bo rng, bn bit ht kin thc trên i.

Mt ngi m tng tâm s “nm nay con mình bt u hc môn lch s, hôm qua con mình hi Yet Kiêu là ai h m? Thi kì phong kin ca nc ta có nhng cuc khi ngha nào? Mình không bit tr li con th nào, bi tht s mình không có kin thc v vn y. Chã nh li gi li sách không b ngng vi con cái?”

Bn thy không, không phi ai cng có tt c kin thc v tt c lnh vc, rt nhiu nhng bc ph huynh không có kin thc h tr con em mình trong hc tp. Bác H ca chúng ta ã cng ra mc tiêu dit gic dt cho t nc thi mi khai sinh, t nc bc vào thi kì hi nhp, tâm lí gic dt càng nên xóa b. Không phi ngu nhiên mà rt nhiu ph n Nht tip tc theo hc i hc, cao hc hay tìm cách tích ly kin thc nhm mc ích nuôi dy con cái.

Là hc sinh ang ngi trên gh nhà trng, thc s chúng ta không nên giu dt, bi iu ó nh hng rt nhiu n quá trình tích ly kin thc ca bn thân, càng ngày kin thc s càng tut dc n mc thm hi. Xa hn na, giu dt cng nh hng n mi quan h vi bn bè, ngày càng bn s có xu hng thu mình vào v c, không còn t tin, nng n vi vn kin thc eo hp ca mình.

Ngi Trung Quc thng có câu: “bit ngi ch là bit, t bit mình mi gii”. iu quan trng là bn phi bit kin thc ca mình âu, hãy ham hc hi và góp nht kin thc mt cách t t, chm rãi. ng bao gi cho cái dt ngn cn con ng tin n thành công ca bn.