Suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc

bài: Suy ngh ca em v cái cht ca Lão Hc

Bài làm

Lão Hc là truyn ngn phn ánh chân thc nht cnh i c cc, nhiu cay ng nht ca ngi nông dân trc cách mng tháng Tám. Có th nói là xã hi này y ry nhng bt công, y ngi nông dân vào b tc, tuyt vng, không li thoát. Nam Cao ã xây dng thành công hình nh Lão Hc vi y nhng phm cht tt p ca ngi nông dân nhng cui cùng s phn bi thm. Cái cht ca Lão Hc cui truyn luôn ám nh ngi c, bi giá tr mà nó mun nhn gi thc s có ý ngha sâu xa.

Không phi bng nhiên lão Hc mun tìm n cái cht, bi chng ai mun cht c. Ch khi túng quá, qun quá, và không còn con ng nào khác i thì cái cht là s gii thoát nh nhàng nht. Lão Hc sau khi bán cu Vàng c 5 ng, thy day dt, thy mình tht t bc vi nó quá. Lão tính i tính li, cui cùng cng tích c 30 ng gi ông Giáo, bao gi con trai ông v thì nh ông Giáo gi li con trai.

Cuôc sông luôn vân ông va con ngi trong cuôc sông luôn phai nng theo dong chay cua no. Sông trong chinh cuôc i, con ngi luôn phai co nhiêu nôi lo toan trm bê ma trong truyên “Lao Hac” cua Nam Cao lai la môt bc tranh hiên thc, trong bc tranh ây ngi nông dân chân chât hiên lên, vi nhng suy nghi, lo toan, tinh toan cho tng lai va di cai nhin cua ông giao. Va cung cn xem xet lai tinh cam sâu sc gia lao Hc va con cho vang, phai chng vi s tôn tai hay vi ban thân ma con ngi chôi bo i tinh cam cua minh… Nhng khi câu chuyên kêt thuc vi cai chêt thng tâm cua lao Hac “thi cuôc i cha hn a ang buôn” vi nhng tinh cam cua con ngi vân tôn tai tron ven, vân viên man, vân con nhiêu cai tôt ê ang sông, “nhng lai ang buôn theo nghia khac” rng trong cuôc i tôn tai môt con ngi nhân nghia, biêt lo xa, bât châp ban thân minh ê hi sinh, ê thanh than thi o la môt iêu tôt, nhng cung vi hoan canh, cung vi cuôc sông không nh y muôn nên trên i mât i môt con ngi tôt, ep e, vây co công bng? Triêt ly trong truyên a khiên ta thêm suy nghi, phân tich cung nh co kha nng nhin nhân c nhiêu khia canh rât khac nhau, di nhng hinh anh cung không giông nhau cua môt s vât, s viêc ma ban chât la nhng gi gân gui vi cuôc sông

5. suy nghi ve cai chet cua Lao Hac - Suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc
Suy ngh ca em v cái cht ca Lão Hc

Qua nhiu làn Lão Hc nói i nói lai v ý nh bán cu Vàng vì con chó và cng là ngi bn thân ca Lão, có th thy lão ã suy tính, n o nhiu lm. Lão coi vic này rt h trng bi con chó Vàng này là ngi bn tri k ca lão, cng là k vt lão nh v ngi con ang i n cao su vì trc ây nó rt thng yêu con Vàng. Có th thy tình cm ca lo vi cu Vàng là vô cùng to ln, lão ã vô cùng khó khn và n o khi có quyt nh bán nó.

Sau khi bán cu Vàng, lão c day dt ân hn mãi vì già bng này tui u ri còn i la mt con chó. C i ông già nhân hu này ã n la di mt ai bao gi.

Xét v c ch, b dng lão Hc khi nói vi ông giáo chuyn bán chó: “Lão c vui lên nhng li “ci nh mu” và ôi mt li ngân ngn nc. Mt lão t nhiên co rúm li. Nhng np nhn ép li vi nhau xô cho nc mt chy ra. Cái u lo ngho v mt bên và ming lão móm mém nh con nít, Lão hu hu khóc”. Các chi tit ngoi hình th hin cho ta thy mt cõi lòng ang vô cùng au n, xót xa ân hn…

Lão Hc cht vì mun gi mình vn là 1 ngi nông dân lng thin, cht bo toàn mnh vn cho a con trai mà ông luôn tin rng nó s tr v, cht ko làm phin n hàng xóm láng ging, cht vì s ông sng s phí phm n s tin mà mình ã giành dm cc kh bao nm nay, cht vì thoát khi cái xã hi phong kin bc bách và y ry nhng th xu xa và cng có th cht vì ân hn khi ã bán cho Vàng. Nhân cách cao quý ca ngi nông dân Vit Nam cht phác, h cht nhng vn gi c cái gi là t trng, lòng thng con và s lng thin.

Cái cht ca Lão Hc dù kt thm bi thm nh th nào, lão vn gi li cho chúng ta bc thông ip v ni trn tr ca mt con ngi trong nim au nhân cách. Ta không a Lão Hc ên tn huyt m quên lãng, nhng vn thy sâu thm huyt lòng mt nim rng rng không nguôi. Ngi cha “Thà cht ch không chu bán i mt sào…” cái mãnh vn thân yêu dành cho a con khn kh. Nam Cao lnh lùng y nc thang o c n ranh gii ca th phi, khin chúng ta du không bng lòng vn không giám vi vàng phê phán.
Cái cht ca lão Hc li trong lòng ngi c nhiu ám nh. Lão cht, cái cht ó giàu giá tr nhân vn, cng nh phn ánh chân thc hin trng xã hi Vit Nam lúc by gi ang ri vào b tc nh th nào. Vì b tc, vì nghèo ói, vì lòng t trng nên cái cht là s la chn cui cùng, dù là bt c d thì nó cng có th kt thúc trong êm p. Xã hi Vit Nam bt gi cái nghèo ói tràn lan, thc dân phong kin ã y nhng ngi nông dân n bc ng cùng nh th này.
Cái cht ca Lão Hc va phn ánh s b tc ca thi i, ca con ngi, ng thi gii phóng chính lão hc khi mun mang n nhng iu tt p cho a con ca mình.

Nguyn Lu