Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

bài: Suy ngh ca em v nhân vt ch Du trong on trích “Tc nc v b”

Bài làm

Trong nhng nm trc cách mng tháng Tám trào lu vn hc hin thc ni lên th hin s ng cm ca tác gi vi nhng s phn ngi nông dân khn kh trong cuc sng. Trong giai on ó có nhiu tác phm ni ting, trong ó tác phm "Tt èn" ca Ngô Tt T ã vch trn b mt c ác, tham lam ca ch thc dân phong kin.

Tác phm ly nhân vt trung tâm chính là gia ình nhà ch Du, mt ngi ph n có ba con nh, ngi chu nhiu cay ng bi s bóc lt ca ch chà p lên thân phn mng manh ca ngi ph n. Nhng chính s mnh m, sc chu ng kiên cng ca ngi ph n này ã làm nên mt tác phm vô cùng xut sc.

Trong ó, trích on "Tc nc v b" th hin tinh thn nhân o ca tác gi Ngô Tt T vi s phn ca ngi nông dân, th hin tinh thn phn kháng ca nhng con ngi b chà p ti ng cùng vì "Con giun xéo mãi cng qun"

Truyn ly bi cnh là mùa thu thu lên cao, quan chc a phng t trên xung di ra sc ép ngi dân phi np tin thu cho nhà nc. Trong khi ó mùa màng tht bát, công vic làm n thì b chn li nên ngi dân sng trong ni thng kh cùng cc vì không có tin np thu. Nhà ch Du thì li càng bi át hn, anh Du m, ch Du ang nuôi con nh nhà có nm ming n c thy.

Nhng vi sc vóc mong manh ca ngi ph n ch ã bin thành tr ct trong gia ình, chy ôn chy áo kim tin cho cho anh Du ang b bt vì thiu tin thu thân cha óng. Anh Du b m thân hình xanh xao teo tóp, gy yu nu anh b bt lâu ngày chc anh s cht mt. Chính vì vy, ch Du ã tìm mi cách kim c tin óng thu cho chng mình, ch bán àn chó bán con, bán nhng gì bán c chng c th.

chi dau trong trich doan tuc nuoc vo bo - Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”
Phát biu cm ngh v nhân vt ch Du trong "Tc nc v b" ca Ngô Tt T

Anh Du c mang v nhà khi da còn bc ly xng, ch Du vét nm go cui cùng trong thùng nu cho anh bát cháo loãng cm hi, nhng khi anh Du nh a bát cháo lên mm húp thì bn quan li binh lính xông vào nhà. Chúng dùng roi qut vng bát cháo v toang trên nn nhà.

Chúng nh mt l cp ngày xng xc vào nhà ch Du òi bt ngi. Ch Du vô cùng ht hong, thng chng nên ch ã tìm nhiu cách cho chng c v. Con ch cng bán cho ngi ta làm nhà Ngh Qu. Nhng chúng n bt anh Du vì nhà ch thiu xut thu ca chú Dn ngi em trai anh Du cht tháng giêng ri nhng vn qua nm nay nên vn phi tính thu thân.

Ni au, ng cay chng cht lên nhau, ch Du au n vô cùng ch Du dùng ging cu xin ca mt k di cu xin bn binh lính tay sai hãy tha cho chng ch, "Nhà cháu au m xin các ông tha cho". Trong câu nói cách xng hô gia ch Du vi tên lính th hin s nhún nhng, nhã nhn ca mt k di vi ngi b trên ca mình, th hin thân phn thp kém.
Nhìn ngi chng ang au m hi th thoi thóp ch vô cùng au lòng, ngi ph n bé nh y tìm mi cách bo v chng mình, mi ngi trong gia ình.

Con giun xéo mãi cng qun ban u ch Du nhn nhn van xin bn chúng, nn n chúng tha cho chng ch nhng chúng nht quyt không tha cho nhà ch còn ci ùa giu ct lng quyn.
Ch thy tên cai l nh ti lôi c anh Du ang au m trói i thì nhng gin d trong lòng ch bung trào, vô cùng mãnh lit, ch không mun phi nhn nhn thêm na, có nhn nhc chúng cng không tha cho gia ình ch.

Dù ch có ra sc nhún nhng cu xin thì ngi nông dân thp c bé hng nh ch chúng cn gì phi nghe li ch, vi li nhng k tay sai này là nhng k mt ht lng tri còn tí lng tâm nào âu mà bit ng lòng trc n.

Ch Du lên ging nói anh thép rõ ràng bo v quyn làm ngi ca chng mình "Chng tôi ang m ông không c phép hành h". Ch Du ã thay i cách xng hô t "ông-con" sang "Ông – Tôi" th hin s ngang hàng trong cuc nói chuyn, quyn bình ng ca mình vi nhng tên cai l.

Nhng câu nói ca ch Du càng làm cho chúng thêm tc ti, chúng xông vào nh trói anh Du ln na lúc này ch Du không còn nhn thêm c na, sc chu ng ca con ngi có gii hn. Nên ch ã xông ti và nói "Chúng mày bt chng bà, bà cho chúng mày bit" cách xng h bà và chúng mày th hin vic ch Du ã t mình lên trên bn cai l, không phi là ngi di cu xin na. Nó th hin s vùng lên ca con ngi khi b xô y ti ng cùng.

Kèm theo câu nói ó, ch Du tin ti y tên cai l ra ngoài ca ri xô hn ngã chng gng sân. Thân hình lc lng ca ngi nông dân lc in ã cùng tình yêu thng ch dành cho gia ình ã chin thng bn tay sai, bóc lt, chính vì vy bn chúng vi vàng cúp uôi chy mt.

Ngô Tt T ã vô cùng tài tình khi th hin tâm lý nhân vt ch Du chuyn i qua tng giai on to nên cao trào cho trích on "Tc nc v b"Tuy ây ch là s vùng lên mang tính bc phát ca nhân vt nhng nó ã manh nha s phn kháng vùng dy, ni lon ca ngi nông dân trc nhng chèn ép ca th lc cng hào ác bá.

Ch Du trong on trích và trong toàn b tác phm "Tt èn" là ngi ph n nhân hu, thy chung, hin lành cht phác, vi nhiu c tính áng quý hy sinh vì chng vì con ca ngi ph n Vit Nam xa.

ông Tho