Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong “Làng” của Kim Lân

bài: Suy ngh ca em v nhân vt Ông Hai trong "Làng" ca Kim Lân

Bài làm

Kim Lân là nhà vn có vn sng vô cùng phong phú và sâu sc v nông thôn Vit Nam.Các sáng tác ca ông u xoay quanh cnh ng và sinh hot ca ngi nông dân. Vn bn “Làng” c sáng tác vào thi k u ca cuc kháng chin chng thc dân Pháp,vi nhân vt chính là ông Hai,mt lão nông hin lành,yêu làng,yêu nc và gn bó vi kháng chin.Ông Hai là mt nhân vt c áo mang nhiu c im chung tiêu biu cho ngi nông dân Vit Nam trong kháng chin chng Pháp nhng ng thi cng mang nhng c im tính cách rt riêng, rt thú v. Ông ã tr thành linh hn ca Làng và th hin trn vn t tng ca nhà vn và tác phm

Ông Hai cng nh bao ngi nông dân quê t xa luôn gn bó vi làng quê ca mình. Ông yêu quí và t hào v làng Ch Du và hay khoe v nó mt cách nhit tình, hào hng. ni tn c ông luôn nh v làng,theo dõi tin tc kháng chin và hi thm v Ch Du.

Tình yêu làng ca ông càng c bc l mt cách sâu sc và cm ng trong hoàn cnh th thách. Kim Lân ã t nhân vt vào tình hung gay gt bc l chiu sâu tình cm ca nhân vt. Ông cng thng xuyên i c báo nghe tin v làng Ch Du ca mình. Nhng chin công nho nh ca các anh chin s hay ca các em nh cng làm ông sng rn, c nh th làng mình va lp công vy. Ông mong t nc mau n ngày thng nht cùng nh mong chóng c tr v làng.

Mi vic làm, hành ng ca ông Hai u hng v làng. Tình yêu làng trong ông có l chng bao gi vi cn. Trong hoàn cnh khó khn nht, nó càng c bc l rõ hn. Tin làng Ch Du theo gic n vi ông Hai quá t ngt. t ngt vì ang lúc tâm trng ông ang phn chn vì nhng tin kháng chin thng li ông va mi nghe c trong phòng thông tin. Vì vy, cái tin làng theo gic làm cho ông sng s nh không tin ni: “C ông lão nghn ng hn li, da mt tê rân rân, ông lão lng i, tng nh n không th c”. Tâm trng ông ang phn chn chuyn thành au xót, ti h càng lúc càng dâng lên và tr thành ni ám nh ông thng xuyên. Sut ngày ông ch bit trong nhà, không dám ra khi ngõ, không dám gp mt ai, không dám nói to… Nghe nhng ting lao xao ngoài ng, ông cng cht d ngh ngi ta bàn tán n chuyn làng mình. Tâm trng ca ông Hai lâm vào b tc khi hay tin m ch nhà không cho gia ình ông tip tc trú ng vì không cha nhng ngi làng Ch Du theo gic.

6. suy nghi ve nhan vat ng Hai - Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong "Làng" của Kim Lân
Suy ngh ca em v nhân vt Ông Hai trong làng ca Kim Lân

on kt, khi hay tin làng mình không phi là Vit gian thì tâm trng ca ông Hai thay i hn, ông phn chn và vui sng. Mt ln na, tình yêu làng, yêu nc ca ông Hai li c th hin mt cách rõ ràng. Ông ã thay i nh th tr con: “Cái mt bun thiu mi ngày bng ti vui, rng r hn lên. Mm bm bm nhai tru, cp mt hung hung , hp háy”. Ông vui mng báo tin vi bác Th và mi ngi xung quanh cái tin làng mình không theo gic. Ông hoàn toàn vui sng khi hay tin nhà mình b Tây t. ó có th là nim vui khôn t i vi ông Hai. Ông lt t n các nhà hàng xóm báo cái tin nhà ông b Tây t và cái tin làng Ch Du không theo gic. on trích th hin sc nét din bin tâm trng ca ông Hai, qua ó nêu cao tinh thn yêu nc, yêu quê hng ca ông.

Tm lòng ca ông Hai i vi làng quê, t nc và vi kháng chin là vô b bn. Trong lúc tuyt vng nht, nim an i duy nht i vi ông Hai là thng con út. Ông ôm nó vào lòng, v v nó, trò chuyn vi nó, nghe nó th th, tâm s v quê hng, v cuc kháng chin.

– Th nhà con âu?
– Nhà ta làng Ch Du.
– Th con có thích v làng Ch Du không?
– Có.
Dù trong hoàn cnh nào, k c trong lúc làng Ch Du ã theo gic, thng con út vn mt mc không quên cuc kháng chin, quên ng và Bác H, úng nh ông Hai hng mong mun.

– À thy hi con nhé. Th con ng h ai?

Thng bé gi tay lên, mnh bo và rành rt:

– ng h c H Chí Minh muôn nm!

Nghe a con nh nói lên nhng suy ngh ca mình, ông Hai xúc ng và vui sng vô cùng, “nc mt ông lão giàn ra, chy ròng ròng trên hai má”. Tm lòng thu chung, son st vi kháng chin, vi cách mng ca ngi nông dân chân cht tht cm ng, tr thành mt li nguyn bt dit: Cht thì cht có bao gi dám n sai.
Tình cm yêu làng và lòng thu chung vi kháng chin ca ông Hai lúc này c biu hin mt cách chân thc và cm ng. Tình yêu làng ca ông c t trong lòng yêu nc bao la, bi vy có lúc ông ã ngh: Làng thì yêu tht nhng nó theo gic thì phi thù và kiên quyt gt b ý nh quay v làng.

Cách mng ã i i cho ngi nông dân nh ông, ông nguyn i theo và trung thành vi cách mng. Gt sang mt bên tình cm riêng ca mình mà i theo kháng chin, không chu theo Tây, sng vi Tây. Tình cm gn bó vi cách mng, vi Bác H ca nhng ngi nông dân nh ông rt cht phác, mc mc, sâu sc, nó xut phát t áy lòng, t máu tht.

Thy c tình yêu làng, yêu nc ca ông Hai, ta hiu và cng mng vi s hn h ca ông Hai khi nghe cái tin làng mình theo Tây c ci chính. Tình yêu làng, yêu nc li tr v gn bó vi nhau ngày càng sâu sc, thm thit hn trong lòng ngi nông dân chân cht này. T nay ông Hai không phi dn vt trong s la chn khc nghit gia làng và nc. Cái vui ca ông Hai là cái vui ca mt con ngi yêu quê hng t nc sâu sc. Nim vui khin ông lão nh tr con lt t, bô bô k v làng mình b t nhn. Nhà ca ông b cháy tri mà ông không ý, không au bun, ông ch bit rng lúc này làng ông là làng kháng chin và bây gi ông lão có th t hào, hãnh din ngi k v làng Ch Du kháng chin ca mình.

Kim Lân rt thành công khi xây dng và khc ha hình nh ông Hai trong lòng ngi c. ó là mt ngi nông dân nghèo kh, yêu làng mình sâu sc. c cách mng i i, ông lão nguyn i theo cách mng và trung thành vi kháng chin. Hình nh ông Hai sng ng, chân thc và nhng nét tính cách rt nông dân: cht phác, chân thành là hình nh tiêu biu cho ngi nông dân Vit Nam sau Cách mng tháng Tám.

Nguyn Lu