Suy nghĩ của em về ý chí

bài: Suy ngh ca em v ý chí

Bài làm

Cuc sng không phi ch có màu hng, nó ch thc s hoàn ho nht khi con ngi ta c sinh ra và ln lên trong s bao bc ca cha m. Còn khi trng thành s luôn là mt chui nhng khó khn và th thách v cuc sng, v công vic mà con ngi ta phi vt qua. Cn phi vt qua chính mình, hèn nhát và yu ui ch khin cho con ngi ta b tht lùi, iu cn nht là phi có ngh lc, ý chí mnh m vt lên tt c

Ý chí chính là mt trong nhng phm cht tt p ca mi con ngi, là mt trong nhng ngi bn ng hành cn có trong mi con ngi cho ngng ca cuc i mà ai cng cn tri qua. Dù bn là ai, bn có sung sng, giàu có, có th lc nâng th nào thì ít nhiu trong sut quãng i ca mình, bn cng phi tri qua nhng chuyn cn n ý chí, sc mnh ca ý chí. Ý chí là mt phn, mt khía cnh nh có trong lòng dng cm. Nó th hin bn lnh con ngi vt qua khó khn, th thách hng ti thành công.

Trong cuc sng có rt nhiu tm gng sng ng v bn lnh ca mt con ngi có ý chí. Nh Ch tch H Chí Minh – v lãnh t v i ca dân tc Vit Nam vi ý chí, ngh lc phi thng ca bn thân ã a t nc Vit Nam qua c kip nn ca s nô l, au kh và chia ly. Là tm gng ca thy Nguyn Ngc Kí vn thành công dù không c lành ln nh ngi bình thng, nhng thy ta tht c sc mnh ca ý chí, bn lnh con ngi là to ln n nhng nào. Hay trong vn chng, là tm gng ý chí vt khó làm nên nhng iu kì diu cho cuc sng nh anh thanh niên trong tác phm Lng l Sa pa ca Nguyn Thành Long. Có ý chí là s có bn lnh và lòng dng cm. Có ý chí con ngi s tht nhng th thách không có gì áng s và dám ng u vi th thách, dám ngh, dám làm.

suy nghi ve y chi - Suy nghĩ của em về ý chí
Suy ngh ca em v ý chí

Có ý chí ngh lc là có sc mnh khc phc nhng khó khn, có nim tin hng v tng lai, hng v nhng iu tt p phía trc. Không có mc tiêu nào quá ln hay quá xa vi vi nhng ngi có ý chí và ngh lc. Có ý chí con ngi s có thêm t tin, ng lc sng tt p cho bn thân, dù tht bi cng có ý chí vc dy không b nn chí, tip tc nhng hành trình tt p cho cuc i

Trong xã hi còn rt nhiu, rt nhiu nhng tm gng vt khó nh ý chí, ngh lc phi thng mà chúng ta cn hc hi, áng hc hi cho cuc sng, xa hi tr nên tt p hn, nhng cng không ít nhng con ngi có biu hin trái ngc, luôn t ti v bn thân khi có ngi chê bai, mt chút khó khn cng khin nn chí, luôn có nhng suy ngh theo chiu hng tiêu cc. Nh vy là không nên, cn phi có s thay i.

Sng là phi có nim tin vi chính bn thân mình, tin rng bn thân mình s làm c nhng iu tt p, tin vào bn thân mình vi ý chí và ngh lc mình có. Ý chí chính là ng lc, nhng cng chính là nim tin ca con ngi, là kim ch nam giúp con ngi có th tin v phía trc, dám sng ht mình và vn ti tng lai bng nha sng và nhit huyt sc sôi nht.

Thc s con ngi khi có ý chí mi hành ng ca h luôn luôn có mc ích và h dám dn thân cng nh có th thc hin hoàn thành c mc ích ó. Có th thy c rng chính nh ý chí mà con ngi có th nh hng c mi vic. H dám làm cho chính nhng c m và hoài bão ca mình. Tôi cng ã tng nghe thy mt câu nói rt hay v ý chí. ó chính là câu “Nu nh mt i tin ca bn chng mt gì c, mt i sc khe bn mt mt vài th, còn nu nh mt i ý chí bn mt tt c”. Qa tht ta ã nghe bit bao nhng tm gng vt khó. H có th dám dn thân, dám c m mc dù hình hài ca h “khác ngi khác”. Có l h ã hiu c chính vì s khác bit ó mà mình càng li phi c gng nhiu hn. Nh âu mà h có th ng vng trên ôi chân ca mình có th thành công. Thm chí có nhng thành công mà nhng ngi khe mnh còn chng bao gi thc hin c. ó chính là nh h có ý chí. Chính ý chí cng ã giúp cho h có th vt qua c mi khó khn cng nh th thách. Ý chí luôn có sc mnh to ln i vi mi ngi. Có ý chí con ngi có th có c thành công. ng bao gi t b c m, và cng ng bao gi chu u hàng cuc sng mt cách d dàng, hãy c gng ht mình i, nht nh mt ngày nào ó bn s c hái trái ngt mà thôi. Không ngng tin tng có c s thành công trong tng lai gn bn nhé!

Cn hng cho mình nhng t tng và hành ng có ý chí quyt tâm cao. Noi gng nhng con ngi có ý chí, ngh lc trong cuc sng và phê phán nhng con ngi thiu ý chí và ngh lc.

Minh Nguyt