Suy nghĩ về bài thơ “Ánh trăng”

bài: Em hãy suy ngh v bài th "Ánh trng" ca Nguyn Duy

Bài làm

Nguyn Duy là nhà th trng thành trong kháng chin chng M, nhng tác phm ca ông gn gi vi ngi c bi s nh nhàng, gn gi mà chân thành. Và bài th “Ánh trng” cng vy – bài th khin cho tâm hn con ngi ta phi trn tr rt nhiu và có cách nhìn nhn chân thc, sâu sc hn vi cuc sng.

Không bit t bao gi trng ã tr thành nàng th, thành ngi bn tri âm tri k ca bit bao tâm hn thi s. Ánh trng trong th Nguyn Duy cng vy, cng là cm hng ông trút by tâm s, biu l ni lòng ca mình. “Ánh trng” ca Nguyn Duy có tâm trng riêng, suy ngm riêng, nó nh mt li t s chân thành.

Bài th mang dáng dp mt câu chuyn nh c k theo trình t thi gian. Cm ngh v nhng hi c ca tác gi men theo dòng t s này bc l:

“Hi nh sng vi ng

Vi sông ri vi b

Hi chin tranh rng

Vng trng thành tri k”

Trc ht là hình nh vng trng thiên nhiên gn bó vi tui th, Nguyn Duy nh v tui th êm m hnh phúc ni rung ng, nh v nhng nm tháng chin tranh gian kh ni núi rng, nhng thng trm, nhng nim vui, ni bun ca cuc sng, s trng thành ln lên ca mt con ngi tri qua bao thng trm ca cuc i phiêu bc sng gió vì t nc, nhng ông không cm thy su não, mà cm xúc trong ông hin hu là s cm ng vì mi ni, mi lúc u có s chia s ca Trng – ngi bn tri k. Bng cách gieo vn lng và ip t “vi” c nhc i nhc li gi ra trc mt ngi c mt tui th y p nhng k nim thân thng. Trng là hình nh ca thiên nhiên hn nhiên ti mát, là trò chi tui th, là c m trong sáng, là ánh sáng, là nim vui bu bn ca ngi lính

Con ngi khi xa y sng gin d và hoà hp vi thiên nhiên trong lành và ng rng s không bao gi quên c cái vng trng tình ngha. Vy mà, hoàn cnh sng thay i, ht chin tranh, con ngi tr v thành ph, quen vi ca gng và ánh in ca cuc sng hin i lúc nào cng rc r ti sáng, vng trng tri k, vng trng tình ngha ca ngày xa ã mau chóng tr thành quá kh, d b cho vào vùng lãng quên. Con ngi trc dòng i ua chen xô y, cái hào nhoáng trc mt ánh in ca gng ã khin h quên i nhng hnh phúc bình d thu nào, quên i nhng k nim mt thi vt v khó khn và cng vô tình lãng quên i mt ngi bn tri k ân tình:

“T hi v thành ph

Quen ánh in ca gng

Vng trng i qua ngõ

Nh ngi dng qua ng”.

1. Suy nghi ve bai tho Anh trang - Suy nghĩ về bài thơ "Ánh trăng"
Suy ngh v bài th "Ánh trng" ca Nguyn Duy

Vòng xoáy ca cuc sng và dòng i ã khin con ngi c luôn tt bt, hi h. Nhng cuc i mà, có rt nhiu chuyn không th c quên mà chìm vào hi c vnh vin c.

“Thình lình èn in tt

Phòng buyn inh ti om

Vi bt tung ca s

t ngt vng trng tròn

Ngi lính ã quên nhng tình cm chân thành, nhng tháng nm gian kh nhng chan cha ân tình thu trc. Mc dù vy trng vn không quên, vn n vi bn xa bng tình cm tràn y không h thay i. Vic mt in nh mt tình hung không ng n, in mt, phòng ti om, con ngi cn ánh sáng mà m tung ca s, và khi ó li nhìn thy hình nh vng trng vn hin din trên bu tri và to sáng khp cn phòng. Chính vng trng xut hin bt ng trong bi cnh y ã thi bùng ni nh v mt thi quá kh cha xa.Trong cuc gp mt không li, ngi lính xa xúc ng, cm xúc nghn ngào mun trào nc mt. S xut hin t ngt ca vng trng làm ùa dy trong tâm trí nhà th bao k nim xa: nhng k nim thiu thi, nhng tháng nm chinh chin gia thiên nhiên, t nc bình d, gn gi. Tt c hin hình trong ni nh, trong cm xúc thit tha và c trong t th lng im thành kính ca tác gi… Vào lúc ó ông ã nhn ra, trng vn tròn y, tình ngha và v tha,

Hình nh“ vng trng tròn vành vnh” không ch th hin v p bình d và vnh hng ca cuc sng mà còn có ý ngha biu tng cho nghiã tình quá kh p , vn nguyên, chng th phai m. Trng xut hin không mt li oán hn trách c, nhng ôi khi, im lng li là s trng pht nghiêm khc nht. Không gian nh chng li,lng yên trong cuc gp mt không li ca hai ngi tri k.

Trng ây ã c nhân cách hóa vi nhng suy ngh, tâm t rt con ngi, rt i thng vy mà:

“Trng vn tròn vành vnh

K chi ngi vô tình”.

Con ngi bây gi i din vi ánh trng, nhng trng vn tròn y v s tình ngha, và iu ó khin con ngi thy h thn

“ Nga mt lên nhìn mt

Có cái gì rng rng

Nh là ng là b

Nh là sông là rng”

Mt khong khc im lng trong hin thc nhng trong ni tâm con ngi ni xúc ng trào dâng n nh im. Mi ký c ca mt thi xa xm, mt thi gian khó, gn bó thu nào bng di v trc mt:

Giây phút y tác gi nhn ra trng chính là ngi bn, là nhân chng ã chng kin trn vn quá kh ngha tình gi lng yên nh nghiêm khc nhc nh ta: con ngi có th vô tình, có th lãng quên, nhng thiên nhiên và ngha tình quá kh thì luôn luôn tròn y, luôn luôn bt dit. Ging iu tâm tình, nhp th lúc trm lng suy t, lúc li nhp nhàng, ngân nga, tha thit ã góp phn làm ni bt ch , to nên s chân thành và sc truyn cm sâu sc ca bài th.

T mt câu chuyn riêng, ting th ca Nguyn Duy nh mt li cnh tnh, nhc nh thm thía v thái sng “ung nc nh ngun”, “ân ngha thu chung” cùng quá kh. Vi ngôn ng gin d mà hàm súc, cô ng, ging iu tâm tình t nhiên, hình nh giàu tính biu cm c th hin qua th th nm ch kt hp hài hòa gia t s và tr tình, cùng o lý làm ngi không bao gi c, bài th nh mt li tâm s, nhc nh ngi ta sng tình cm vi nhng quá kh ã qua, trân trng, bit n nhng th mình ã có và ang có.

Nguyn Lu