Suy nghĩ về câu nói: “Trên bước đường thành còng không có dấu chân của kẻ lười biếng” (Lỗ Tấn)

Suy ngh v câu nói: “Trên bc ng thành còng không có du chân ca k li bing” (L Tn)

Hng dn

I. GI Ý.

bài yêu cu gii thích c ý ngha ca câu nói. có c thành qu con ngi cn phi c gng. Và con ngi s không gt hái c gì nu nh không lao ng, không t n lc vn lên. Ngi vit cn a ra nhng dn chng chng minh cho ý ngha cua câu nói và rút ra nhng tri nghim ca bn thân.

II.LP DÀN Ý

1.M bài

-S n lc, chm ch, cn cù ca bn thân là mt iu quan trng dn ti thành công trong công vic, trong cuc i mi con ngi.

-Bng nhng tri nghim ca bn thân, L Tn ã a n cho chúng ta mt câu châm ngôn tht ý ngha: Trên bc ng thành công không có du chân ca k li bing.

2.Thân bài

a.Gii thích

-ng thành công: ch con ng i n nhng vinh quang, n nhng kt qu tt p.

-Du chân k li bing: ch s li bing, không chm ch, không b ra công sc, không chu n lc làm vic. 

-Câu nói ca L Tn khng nh mt iu vô cùng có ý ngha trong i sng: Con ngi không thê thành công, nu không có s n lc ca bn thân và ngc li s thành công ca mi ngi u do s n lc, chm ch, cn cù ca chính mình quyt nh.

-âv là ý kin úng n. Bi L Tn ã tri qua và chng kin s thành công, tht bi ca nhiu ngi và còn ca chính ông.

b. Tác hi ca li bing

-Con ngi s không hoàn thành c công vic, không t c ích mà mình hng ti, không bao gi chm tay c nh vinh quang.

-Khi con ngi li bing s tr nên th ng, da dm trong nhng công vic ca mình.

-Nhng con ngi li bing, không chu lao ng hay ngh n hng th, òi hi. Tr thành nhng k vô ích ca xã hi.

c. Tri nghim ca bn thân

-Mi vinh quang cn phi dc tr giá bng m hôi, nc mt. Không có ngt ngào nào mà không có nhng ng cay. Vì th, con ngi luôn phi bit t n lc, chm ch, cn cù trong cuc sng.

-S thành công ca con ngi ôi khi không phi là nhng iu to ln mà ch là nhng bình d, gin n trong cuc sng. Cho nên, ôi khi ta phi hài lòng vi nhng thành công nho nh ca mình có ng lc c gng hn.

-Ngi hc sinh luôn phi bit cn cù, siêng nng trong hc tp.

3.Kt bài

L Tn ã em n cho chúng ta mt bài hc quý trong cuc sng: Con ng thành công ch tht s ón chào nhng ai bit trân trng, bit n lc phn u.