Suy nghĩ về Cho và Nhận

bài: Suy ngh ca em v Cho và Nhn

Bài làm

Nhà th T Hu có câu “Sng là cho âu ch nhn riêng mình”. Trong cuc sng này, ai cng có riêng cho mình nhng k hoch, nhng d nh riêng, ri nhng ni lo ca cm, áo, go, tin…Nhng ôi lúc dng nh con ngi chúng ta không còn có thi gian quan tâm ti nhng vic, nhng ngi xung quanh. Và s cho i và nhn li không còn là s n thun na.

Cho và nhn va là vô hình va là hu hình. Ý ca câu nói này là nu chúng ta cho i nhng gì thì chúng ta s c nhn li xng áng vi nhng gì mà mình cho i. ó là mt mi quan h cn c gi gìn và trân trng.

“Cho” và “nhn” là hai khái nim tng chng nh n gin nhng s ngi có th cân bng c nó li ch m c trên u ngón tay. Ai cng có th nói “Nhng ai bit yêu thng s sng tt p hn” hay “Cho i là hnh phúc hn nhn v”. Nhng t bn thân mình, ta ã làm c nhng gì ngoài li nói. Hn na, khi bn “cho” i, bn có m bo rng bn không mong “nhn” v không? Hãy c gng sng vì s tt p cho ngi khác bng hành ng ch không ch bng li nói và vi s vô t nht có th. Cho nên, gia nói và làm li là hai chuyn hoàn toàn khác nhau.
Bt c ai cng ã có ln nghe câu nói “cho i là hnh phúc” nhng thc hin c iu ó chng d dàng gì. Hnh phúc mà bn nhn c khi cho i ch tht s n khi bn cho i mà không ngh ngi n li ích ca chính bn thân mình. âu phi ai cng quên mình vì ngi khác. Nhng xin ng quá chú trng n cái tôi ca chính bn thân mình. Xin hãy sng cuc sng không n iu và trái tim có nhng nhp p yêu thng.

10. suy nghi ve cho va nhan - Suy nghĩ về Cho và Nhận
Suy ngh v Cho và Nhn

“Cho” không có ngha là khi chúng ta có y v vt cht mi có th giúp ngi khác, mà ôi khi ch cn mt li hi han, mt li ng viên úng lúc giúp ngi khác có thêm sc mnh, nim tin và ngh lc sng. Các bn hãy làm mt vic gì ó, có th giúp mt ai ó trong lúc túng qun, nhng xa c l vn hay nhng lúc gp khó khn, bn s nhn c nhng nim vui vt lên c s mong i. Dù cho s giúp ó là tin bc hay ch là mt li ng viên an i. Bn s cm nhn c nim hnh phúc tràn ngp t trong sâu thm trái tim mình, hnh phúc ó ang n t chính hành ng p ca bn. ó là khi ngi khác gp khó khn, bn luôn chìa tay ra giúp . Khi ngi khác có tâm s, ni nim, bn luôn là ngi lng nghe và luôn sn sàng s chia. Khi ngi khác hnh phúc, bn hãy luôn mm ci, chung vui vi ngi khác.

Không phi lúc nào “cho” cng mang li hnh phúc c. Mt iu k diu xy ra khi nó úng lúc, úng vic. “Cho” là không mong c “nhn” li, không mong ngi khác s tr n li cho mình vì ã giúp h. Tht vy, nu nh ta em nim vui n cho ngi khác có ngha là ã to c cho mình mt nim hnh phúc. Chúng ta hãy sng ht mình vi ngi khác i, ri bn s ón nhn rt nhiu nim vui hnh phúc t ni ngi khác. “Cho i là hnh phúc hn nhn v”.

Cuc sng này có quá nhiu iu bt ng nhng cái quan trng nht thc s tn ti là tình thng. Sng không ch la nhn mà còn phi bit cho i. Chính lúc ta cho i nhiu nht li là lúc ta c nhn li nhiu nht. Có ai ó ã tng nói “hnh phúc là mt cái rt kì l mà ngi ta ch nhn c khi em nó cho ngi khác”, mi ngi chúng ta hãy th cho i môt cái gì ó, ri bin nim hnh phúc ca ngi khác thành nim hnh phúc ca chính mình…

“Cho” và “nhn” cng ging nh cp phm trù “nhân”, “qu”. Trên i này luôn có lut “nhân”, “qu”, “gieo gió thì s gp bão”, nu chúng ta bit yêu thng ngi thì cng s c yêu thng tr li, khi chúng ta giúp ngi khác thì cng chính là lúc cúng ta t giúp mình. Khi chúng ta cho i cng chính là lúc chúng ta nhn li, là lúc chúng ta to c nhng iu k diu nht ca cuc sng.
ã là con ngi thì cng không ai hoàn thin c, vn quan trng là cúng ta bit sng nh th nào cho xng áng vi nn cht tht s ca mt con ngi, không phi th thn vi lng tâm ca mt con ngi

Cn xây dng mt li sng bit cho i nhiu hn và biêt nhn li úng cách. Trc ht phi ra sc rèn luyn tri thc. Có tri thc con ngi mi làm vic thành công, to c nhiu ca ci và có th giúp b m. Rèn luyn, tu dng nhân phm, xây dng li sng lành mnh, bit ngh cho ngi khác. Bit chia s ni au thng, mt mát ca ngi xung quanh. Bit ng viên an i, c ng, to ng lc cho ngi khác vt qua khó khn. Bit trân trng nhng gì ngi khác làm cho mình, không c xem thng, phung phí hay hy hoi nó.

Ý ngha ca cuc sng nm ngay trong nhng giá tr bình thng quanh ta, là tình yêu ca m cha, là tình thân ca bn bè, là nim vui và hnh phúc khi i mt và vt qua khó khn, là c m và hi vng vào ngày mai… Và iu gì nuôi dng tâm hn ta, xây p nên cuc sng ca chúng ta, thì ta cn, nên và phi sng vì chính nhng iu ó. Và ó chính là s “cho” và “nhn” trong cuc sng y các bn

Nguyn Lu