Suy nghĩ về đồng tiền trong xã hội.

bài: Suy ngh ca em v ng tin trong xã hi.

Bài làm

Ngày nay khi xã hi ngày càng phát trin, con ngi ngày càng chy theo xu th ca xã hi, chy theo nhng ca ci vt cht và tin tài vt cht trong xã hi hin nay cng luôn c coi trng.

ng tin là ca ci vt cht giúp con ngi duy trì cuc sng, nó là th giúp con ngi có th s dng mua c rt nhiu th. Ví d nh các c s vt cht, dùng hc tp, cha bnh… ây c xem là th dùng lu thông và trao i trong cuc sng. T xa n nay con ngi lao ng to ra ca ci vt cht và c th là to ra ng tin duy trì cuc sng, chính vì vy vai trò ca ng tin trong xã hi hin nay cc k quan trng, nó có ý ngha to ln trong vic giúp con ngi có cuc sng tt p hn, sung túc và y hn.

Ngoài ra ng tin còn có ý ngha to ln chi phi rt nhiu th trong cuc sng ca con ngi, nu bit kim tin to nên nhng ng tin hu ích thì nó cc k hu ích và mang n cho con ngi nhng giá tr tinh thn và cuc sng vt cht y , sung túc. ng tin còn là n v phát hành ca Vit Nam, nó dùng lu thông và giá tr ánh giá giá tr ca hàng hóa, dch v. Tin còn là phng tin trao i, giao dch, mua bán, chính vì th ng tin có ý ngha cc k quan trng, mang n nhng giá tr to ln cho cuc sng ca con ngi.

To ra tin bng công sc ca chính mình, bng cách thc, phng tin chân chính, ó là tích cc. S dng ng tin vào mc ích tt làm li ích bn thân, gia ình và xã hi, xây dng gia ình và xã hi phát trin vng mnh, phn vinh, ó là tích cc.

17. suy nghi ve dong tien - Suy nghĩ về đồng tiền trong xã hội.
Suy ngh v ng tin trong xã hi

Trong mt xã hi nu nh giá tr ng tin chi phi tt c thì nhng giá tr khác ca cuc sng d dàng b b quên. Nhng khi ng tin tr nên hu ích vì tin li thì tin bc tr li tác ng chi phi mãnh lit i sng con ngi. Xã hi càng phát trin, i sng vt cht càng cao thì ng tin càng có v th. Hu nh mi th trong i sng vt cht u có th ánh i bng tin, thm chí tin có th mua c mt s giá tr tinh thn nu nh ngi ta “bán r” nó, chng hn nh quyn lc, danh ting, s trng vng ca xã hi. Xã hi hin i là xã hi mà mi ngi cn phi có tin gii quyt các nhu cu i sng, vì th vic to ra tin và s dng tin gn nh là vn thit yu. Nhà ca, trang phc, thc phm, phng tin i li, phng tin gii trí, thông tin truyn thông, mi tin nghi ca i sng… u c trao i bng tin. Nu không có tin dng nh chúng ta không có gì c. ng tin ã to nên áp lc rt ln i vi con ngi và nó tr thành tâm im buc con ngi phi xoay quanh nó. Ngi ta xem tin bc nh nhu yu ca s sinh tn, vì th nó cng là nguyên nhân dn n trm cp, chim ot, nhng hành vi bt chính, phi o c, phi nhân bn…

Chính vì vy mi cá nhân chúng ta cn phi có ý thc hn na trong vic s dng ng tin có mc ích và kim tin mt cách chân chính, ó là nhng vic làm cn thit, em li cho con ngi nhng giá tr to ln trong cuc sng và ng tin có ý ngha mang n cho con ngi cuc sng sung túc, y và mt cuc i có ý ngha hn.

ng tin có vai trò quan trng trong cuc sng hin nay, tuy nhiên vic s dng ng tin có mc ích là quan trng và ng tin là c s chúng ta rèn luyn v sc khe, tri thc và phát trin bn thân hn.

Ngi ta thng nói ùa mà tht v tin bc nh sau: “Tin là tiên là Pht”. iu này phn nh phn nào thc trng xã hi khi ng tin có sc mnh chi phi mi lãnh vc i sng. ng tin có th mang li nim vui, hnh phúc cho con ngi, vì có tin có th mua nhà ca xe c, thc n thc ung, các thú vui tiêu khin. Tin có th áp ng các nhu cu, tham mun hng th… Vi ý ngha tiêu cc, ng tin có th giúp ngi ta có c s nghip danh vng, giúp thng quan tin chc. ng tin có th che giu s tht, o ln trng en, ng tin âu thì cán cân công lý nghiêng v bên ó. Chính vì ng tin có sc mnh và quyn nng nh th mà ngi ta không ngi b thi gian, công sc, bt chp th on, thm chí bán r lng tâm, o c eo ui mc ích kim tin. Tin bc mang li nim vui và hnh phúc cho con ngi, nhng cng chính nó cp i nim vui và hnh phúc ca con ngi, vì chy theo ng tin mà ngi ta quên i nhng giá tr sng khác, thm chí ánh mt bn thân, vì ng tin mà ngi ta sn sàng gieo au kh cho nhau và làm cho xã hi bt an, o ln trt t cng thng.

Tuy nhiên, tin không phi là tt c, suy xét k, có nhiu th không th mua hay ánh i bng tin. Và mt xã hi mun phát trin phi toàn din ch không phi ch phát trin v kinh t. Trong i sng, ng tin có th mua c thc phm, thuc men, nhng không mua c sc khe và sinh mng. ng tin có th mua c các thú vui hng th, các trò tiêu khin gii trí nhng không mua c an vui. Tin bc có th to ra nhà ca ch không xây dng c t m gia ình. ng tin có th mang li giàu sang ch không mang li hnh phúc. Có tin d dàng có c chng sang v p nhng không hn có c tình yêu. Có tin s có c nhiu tin nghi nhng cha hn có c s thnh thi thoi mái. ng tin có th to nên danh vng, s nghip, quyn lc nhng không lâu bn. Vy nên, cn có nhng suy ngh tích cc v giá tr ng tin.

Nguyn Lu