Suy nghĩ về hiện tượng sống ảo

bài: Em hãy suy ngh v hin tng sng o

Bài làm

Thi gian tuyn tính c luôn không ngng trôi và cuc sng ca con ngi chúng ta cng không ngng i mi. i mi ln nht trong cuc sng ca con ngi có l chính là s xut hin ca mng internet và các trang mng xã hi ph bin và rng khp. ng lên mng xã hi nhng iu mình mong mun, chia s nhng thông tin nhng xúc cm cá nhân luôn c mi bn tr thích thú. Trào lu sng o ang tr thành mt làn sóng d di nht hin nay.

Trc ht, ta cng cn phi hiu nh th nào là sng o? Sng o chính là mt bn sao khác vi sng thc, nó nh mang li mt cm giác m h khó tin, nh mt s tò mò không bit úng sai thc h nh th nào. ó ngi sng o nh mt ngi khác, hoàn cnh thc t ca ngi ó trái ngc hoàn toàn vi nhng gì bn ó ng lên trên mng xã hi, nhng cái hay ây là “cng ng mng" li coi ó là tht. Xã hi khi xut hin mng xã hi nó nh mt bin chng ca cuc sng thc ti. “Thi i cúi u” chính là mt tên gi áng bun hin nay, mi ngi nh ch chm chm n vic lên mng xã hi. Khi i âu, làm gì cng cm chic in thoi cúi xung n n “sng o". ây qu thc là mt hin tng áng bun hin nay.

Ta nh thy c rng chính thói quen sng o, nó dng nh ta nh mt cht gây nghin nhng ng thi nó cng ã m ra mt chân tri mi cho nhng ai bit vn dng, kim soát và làm ch c chính nó.

Thc t, ta nh thy c trong gii tr hin nay, thì thói quen sng o dng nh ã tr nên ph bin hn bt ca la tui nào. Ta cng tht d dàng bt gp nhng ngi bn quanh mình có thói quen sng o, có c nhng cuc tình o. Các bn không ngn ngi chp nhng bc nh n ung và vit trên ó nhng dòng ch mang ý ngha khoe khoang. Hay thm chí là “th thính”, ó là nhng t ng mi, nhng hành ng sng o tht l lng. Cng ã có rt nhiu nhng v vic d khóc d ci quanh vic sng o. S dng các thit b i cao chp nh “t sng” nhng khi ra ngoài i khin mi ngi choáng váng vi khuôn mt mc không phn son ca ngi ó. Nó dng nh ã tr thành mt làn sóng xôn xao d lun.

suy nghi ve ien tuong song ao - Suy nghĩ về hiện tượng sống ảo
Suy ngh v hin tng sng o

Chúng ta cng ã thy c nhng vin cnh cuc sng vin vông, qu tht nó dng nh ã khác xa vi cuc sng thc ti. Ta nh thy c chính thói quen sng o ã nh n sâu, bám r vào tâm trí mt b phn không nh trong gii tr và ta nh thy c tht áng quan ngi khi hu ht các bn tr hin nay có th kim soát c iu ó. Chính nhng hin tng ph bin này cho nên hin nay cng ã có rt nhiu câu hi c t ra xung quanh nhng vn sng o ca gii tr. Nên bit c rng tui tr hin nay thì vi nhiu suy ngh bc ng, và rt nông ni ca tui mi ln cái la tui mà dng nh ã thiu s chín chn cho nên nhng hành ng cng khó lòng có th kim soát và nhìn nhn mt cách thu áo c. Trong th gii o thì các em có th tho sc bày t nhng iu mun nói, nói vi nhng ngi l mà nhng iu ó các em cha bao gi nói vi ngi thân quen. iu này cng có hai mt nó s thc s tt nu nh ta làm ch c, bi khi nói vi nhng ngi xa l thì các em không bit h và h cng không bit các em. Nhng iu chia s n gin ch là nói c ni lòng ca mình ra cho d phi suy ngh nhiu. Nhng có bn li quá lm dng iu này, luôn lên mng kêu than và nhn vi ngi xa l trong khi quên mt i mình có nhiu ngi thân và h không nhng sn lòng nghe tâm s ca các em mà còn giúp các em vt qua c khó khn ó nh cha, m mình.

áng bun bit bao nhiêu khi các em li sng tht trong th gii o và sng o trong th gii tht. Bên ngoài thì nói ci hn nhiên, nhng khi lên mng thì mi nói và bc bch nhng li tâm s bun thm và ch cn nhn c nhng lt bình lun là thích thú. Chính vic ngi giao tip vi nhng ngi xung quanh cng nh ã khin cho các em mt ht k nng cn thit trong cuojc sng. Mt trong s nhng k nng sng trong cuc sng có l chính là k nng giao tip.

Ai ai trong s chúng ta tng suy ngh ti hu qu? Có chng, dng nh cng ch là thoáng qua ri chc li và cho qua cng không bao gi ý n hu qu khó lng ca chuyn sng o.

Nhng h ly mà sng o gây ra còn là s tn thi gian, nh hng ti sc khe. Và chc chn là kt qu hc tp ca chúng ta cng b suy gim áng k có th còn phi ón nhn ánh nhìn không my thin cm t mi ngi. Và ri hn th na ó chính là chúng ta s dn b cô lp, ch vì thói quen sng o dn s bao bc bn bi mt v kén vng chc, và s rt khó khn thoát khi cái v kén vn ã quen thuc y. Nh vy nu nh lý trí ca mi ngi mà b ng quên, thói quen sng o s ng tr trong bn và bn cng chng làm c iu gì c.

Ta phi hiu c rng chính thói quen sng o nu không có s giám sát, qun lý ca lý trí, nó s bin thành mt loi axit, nó nh ã n mòn dn tui tr ca chúng ta. Bn và tôi và c nhng ngi tr hãy t làm ch cuc sng ca chính mình, hãy bt sng o nhìn vào hin thc có th c gng vn lên trong cuc sng.

Minh Nguyt