Suy nghĩ về lòng dũng cảm

bài: Suy ngh ca em v lòng dng cm.

Bài làm

Dng cm là mt trong nhng phm cht tt p ca con ngi. Nh s dng cm, kiên cng mà nhân dân ta có th ánh ui c gic ngoi xâm, em bình yên và hnh phúc v cho nhân dân và cng nh có lòng dng cm mà con ngi có th t mình vt qua c nhng cám d, giúp cho cuc sng ca bn thân tt p hn.

Dng cm là dám i mt vi s tht dù nó có khó khn và rt gian nan, là không trn tránh, là tinh thn luôn lc quan vt qua bao sóng gió ca cuc sng, là làm nhng vic mà ngi khác không dám làm, là dám ng u vi nhng khó khn th thách ca bn thân, dám i din vi chính mình. Lòng dng cm là mt c tính vô cùng cn thit i vi mi con ngi, mun vt qua s phn, mun t c c m, mun t n lí tng sng cao p ca bn thân thì con ngi phi có lòng dng cm. Nhng cng nên phân bit nó vi s liu lnh, coi thng tính mng ca bn thân và ngi khác. Lòng dng cm tôn vinh nhân cách con ngi, nó i lp vi s n hèn li h b con ngi xung vc sâu ca s thm hi, áng thng.

Lòng dng cm c th hin trong mi quan h gia con ngi vi con ngi trong xã hi: sn sàng i mt vi khó khn, nguy him giúp mi ngi; dám u tranh bo v l phi; dám chp nhn thit thòi, hi sinh vì cng ng, vì quê hng, t nc.

long dung cam 3 - Suy nghĩ về lòng dũng cảm
Suy ngh ca em v lòng dng cm

Lòng dng cm c th hin trong mi quan h gia con ngi vi bn thân mình: vt lên nhng vp váp, lm li, tht bi; chin thng nhng thói xu, nhng hn ch ca bn thân…

Cuc sng ca chúng ta s rt áng s nu không tn ti lòng dng cm. Có l bóng ti, cái ác, s bt công… tt c nhng gì xu xa nht s có c h hoành hành, àn áp con ngi.

Lòng dng cm là mt c tính tt, th hin sc mnh vt qua nhng khó khn, th thách ca con ngi trong cuc sng. Lòng dng cm giúp ta bo v ngi khác, x thân vì ngi khác. Trong chin tranh lòng dng cm bin thành sc mnh mi con ngi sn sàng hi sinh bo v T quc. Lòng dng cm còn giúp con ngi chin thng c chính mình trc nhng cám d, cm by ca cuc i. T xa n nay, bit bao ngi ã tr thành tm gng v lòng dng cm, nh ch Võ Th Sáu, Phan ình Giót… ã bng lòng dng cm ca mình chin u ri hy sinh mt cách oanh lit v vang cho hòa bình dân tc.

Bên cnh nhng tm gng sáng v lòng dng cm thì còn âu ó không ít nhng con ngi hèn nhát, không dám ng u vi th thách, không dám vt qua chính mình, thy gian kh thì chùng bc, thy nguy him thì không dám hành ng. Nhng con ngi n hèn ó ó s không gây c thin cm vi ngi khác, không có c thành công, thm chí là b mi ngi phê phán.

Dng cm xut phát t tm lòng ca bn thân, mun thc hin iu tt ch không phi t ra dng cm th hin mình và cng không phi hành ng mt cách di dt, thiu suy ngh chng t mình là ngi có lòng dng cm. Vì th nên có lòng dng cm nhng cng cn bit thc hin nhng hành ng chun mc th hin lòng dng cm mt cách úng n.

Dng cm ó là mt tinh thn vt qua tt c nhng khó khn và th thách dám vt qua và vng bc trên cuc sng này ó là iu to nên nhng giá tr vô cùng quan trng trong cuc sng, bi cuc sng luôn phi va vp vào nhng khó khn và nhng iu ó không ch làm cho con ngi tt lên và hnh phúc, c gng gây dng nên nhng nim tin yêu cho cuc sng, dng cm ó là tinh thn tt ã xut hin trong dân tc ta t xa n nay trc ây nhng ngi anh hùng dân tc luôn c gng vt qua tt c nhng khó khn và iu ó to dng nên nim tin và s yêu thng cho chính bn thân mình.

Lòng dng cm s xut hin mi lúc mi ni, nó s xut hin trong mi hoàn cnh, dng cm giúp ngi khác cng là mt ngi rt tt, và ó là mt vic làm có ích cho xã hi này, và i vi bn thân mình, chúng ta cn phi i mt vi bao khó khn và th thách cho bn thân mình vt qua chúng và hành ng t c mc ích cho chính bn thân mình, hnh phúc ca chúng ta ó là nm nim tin, s c gng và nhng c tính kiên trì và bn b to dng lên cho chính bn thân mình, nhng iu ó ã to dng lên nim yêu thng và hnh phúc cho chính bn thân mình, nhng hnh phúc ca bn thân s to dng lên cho chúng ta nhng iu tuyt vi và mang nhng ý ngha tuyt vi và ý ngha hnh phúc nht.

Là th h thanh niên ngày nay, lòng dng cm là vt qua nhng th thách trong hc tp và trong cuc sng, tránh sa vào t nn xã hi, có lòng dng cm sn sàng x thân giúp ngi khác, to nên mi quan h xã hi tt p. Lòng dng cm phi c mi chúng ta rèn luyn ngay t khi ngi trên gh nhà trng.

Dng cm là mt c tính vô cùng cn thit trong cuc sng, vì vy chúng ta cn tu dng, rèn luyn lòng dng cm tr thành mt ngi công dân có ích cho t nc, góp phn xây dng mt cuc sng ngày càng ti p.

Nguyn Lu