Suy nghĩ về lòng yêu nước

bài: Suy ngh ca em v lòng yêu nc

Bài làm

Nhìn trong sut chiu dài ca lch s thì t nc ta ã tri qua bao nhiêu thng trm cng nh tri qua bit bao nhng b dâu mi có c hòa bình và c nn c lp, t do, hnh phúc nh hôm nay. Và ó cng chính là nh vào s n lc cng hin cng nh tinh thn oàn kt, hn ht là lòng yêu nc thng nòi ca c dân tc Vit Nam ta

Có th nói c rng chính lòng yêu nc là mt tinh thn yêu nc ln lao ca dân tc ta, trong mi thi i thì tinh thn ó luôn c cao. Có c nhng s n lc c gng không ngng dng xây và phát trin t nc ngày càng giàu mnh hn. Qa thc ta bit c chính lòng yêu nc là tình cm cao c, và thc s là thiêng liêng ca mi ngi dành cho quê hng t nc. Lòng yêu nc n gin lm, nó nh là yêu sông, yêu núi i quê hng, yêu làng, yêu xóm và hn ht ó chính là yêu ngi dân sng trên mnh t hình ch S. Ta nh cng ã nhn thy c rng chính tình cm y n gin, nó cng nh tht là gn gi và nm ngay trong li n ting nói hng ngày ca mi ngi.

Vy, biu hin ca lòng yêu nc ây là gì? Chc chn nó không phi là nhng th quá cao xa, hay xa vi mà dng nh nó nm ngay ý thc và hành ng ca mi ngi. c bit hn ó chính là trong thi k kháng chin, thì ta nh thy c chính lòng yêu nc chính là ng lên, là nhng ngi dân Vit ng lên cm súng ra trn chin u vi k thù. Tt c mi khó khn, tt c mi s gian kh u không ngn ngi, mà ã giúp cho ngi dân nh ã xông lên phía trc dành li c lp t do cho nhân dân. Lòng yêu nc qu thc trong thi im lúc ó mnh m và quyt lit. ó s là gì ngoài là tinh thn oàn kt, cng nh nhng giúp , tng thân tng ái ca nhân dân c nc có th cùng nhau chng li k thù. Trong nhng nm thng chin tranh nh quá ác lit nhng nh Bác H kính yêu cng chúng ta ã tng nói thì “lòng yêu nc có th nhn chìm bè l bán nc và cp nc”.

suy cua em ve long yeu nuoc - Suy nghĩ về lòng yêu nước
Suy ngh ca em v lòng yêu nc

Thc s mt dân tc nh bé có th thng trn vi nhng nc quc hùng mnh, thì ó chng phi là s oàn kt ca nhân dân nht nht mt lòng hay sao?

Cho n thi bình, ta dng nh li thy c chính lòng yêu nc th hin vic chung ta xây dng xã hi ch ngha, và nó dng nh ã mang li cuc sng no cho nhân dân và s vng bn cho t nc có c nh ngày hôm nay.

Ta nh thy c chính tình yêu mà chúng ta dành cho làng quên yên bình, cho nhng dòng sông nng phù sa, cho bãi mía nng dâu. Nhà vn Ê-ren-bua cng ã tng nói mt câu rt hay v lòng yêu nc ó chính là “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hng to nên lòng yêu T quc”. Dng nhng tt c nhng tình yêu tng chng nh bình d nh vy nhng nó ã vô tình hay c yas li to nên mt tình yêu ln lao và cao c hn.

Ta cng nh bit c trong cuc sng thì mi chúng ta t lúc sinh ra cho ti lúc ln khôn và trng thành thì gia ình là ni nuôi dng, dy d. ó c bit n chính là ni chúng ta cn yêu thng u tiên. Mai sau này, khi mà chúng ta ln lên có trng hc, xã hi, nhng ngi bn xung quanh ca mình. Tt c chúng ta cn phi san s tình yêu thng ca mình cho tt c mi ngi nu có th. ôi khi lòng yêu nc ch là tình cm n gin, bình d và cng ht sc n gin nh vy nhng li có ý ngha rt ln.

t nc ta hin nay ang i lên ch ngha xã hi, chính vì th mà th h tr cn phi cng hin và chung tay xây dng t nc phát trin hn na. Ddc bit là khi ang ngi trên gh nhà trng thì mi ngi phi tích ly kinh nghim cho chisng bn thân ca mình. Có nh th chúng ta mi có th tr thành mt ngi công dân tht tt c. Ta nh thy c rng ch khi có lòng yêu nc thì mi ngi công dân s óng góp vào công cuc xây dng và bo v t nc. Xung quanh chúng ta còn có rt nhiu mnh i cn s s chia và giúp . Cuc sng ta nh nhìn thy c rng cng ã có nhng a tr lang thang c nh, và các em cng ã b b m b ri, nhng c già neo n hoc b con cái ngó l không quan tâm ên. Có l cng chính vì th mà h li nh cn c yêu thng và s chia. Chúng ta hin nay cng hãy dang rng vòng tay yêu thng h, có th kêu gi xã hi yêu thng h bng nhng hành ng thit thc nht.

Qua ây ta nh thy c chính lòng yêu nc trong xã hi này là cn thit i vi mi con ngi. Chúng ta cng nh cn phi rèn luyn tinh thn này thng xuyên dng xây và cng hin cho t nc ti p hn na.

Minh Minh