Suy nghĩ về ô nhiễm môi trường không khí

bài: Suy ngh ca em v ô nhim môi trng không khí

Bài làm

Truyn thông, báo chí và d lun ã có rt nhiu phn hi v vn ô nhim môi trng. Bao nhiêu cuc hi tho, bao nhiêu gii pháp, bao nhiêu s tuyên truyn v hu qu ca tình trng ô nhim môi trng cho cuc sng con ngi nhng dng nh vn còn rt nhiu ngi không hiu rõ v s nghiêm trng ca vn này. ri tình trng môi trng lên ti mc báo ng. Ngoài ô nhim nc, ô nhim t thì ô nhim không khí cng ang là mt vn có nhiu iu quan ngi.

Ô nhim không khí là s thay i có trong thành phn ca không khí. Không khí b nhim các khí l, khói, bi, hi, làm gim tm nhìn, gây bin i khí hu. Gây hi n sc khe con ngi và các loài sinh vt trên trái t. ng thi cng gây hi n môi trng t nhiên.

Ô nhim không khí e da s phát trin ca con ngi, trong ó vn v sc khe lên n tình trng báo ng, ô nhim không khí và ngi sng trong môi trng có không khí b ô nhim rt d b các bnh v tim mch, ung th phi và t qu, cùng hàng lot các vn liên quan n hô hp.

suy nghi ve o nhiem moi truong khong khi - Suy nghĩ về ô nhiễm môi trường không khí
Suy ngh ca em v ô nhim môi trng không khí

Cht gây ô nhim không khí có th có ngun gc t nhiên hoc cng có th do con ngi gây ra. Tro t phun trào núi la, bi không khí là hai nguyên nhân in hình cho vic gây ra ô nhim không khí t t nhiên. Ngoài ra nguyên nhân gây ô nhim không khí t t nhiên còn t gió, do các bi bn, các cht khí có th b gió y i làm lan rng nhng vùng b ô nhim. Bão sinh là NOx – mt cht gây ô nhim môi trng nng, và cng gây nh hng n bu không khí chung. Tip n là nguyên nhân do cháy rng khin cho lng Nito Oxit trong không khí tng… ngoài ra vn còn có nhiu nguyên nhân khách quan khác.

Tuy nhiên, vn tr thành thc trng gây nhc nhi nh hin nay phn ln và ch yu là nguyên nhân t con ngi, nhng hot ng kinh t ca con ngi ã làm cho ô nhim không khí nhiu ln lên ti mc báo ng. T các hot ng trong sinh hot nh nu nng bng than ci n vn giao thông do lng khói bi t các phng tin xe máy, ô tô…, nht là nh nc ta, nn kinh t vn cha thc s phát trin, c s h tng giao thông ô th cùng vi các phng tin tham gia giao thông còn thô s s dng nhiu nhiên liu khí t hot ng cng gây cho tình trng ô nhim không khí thêm nng n.c bit, ti nc ta còn mt vn ó ca s hi nhp hp tác quc t, nhng tp oàn ln ca các nc phát trin tp trung m rng sn xut các mt hàng ti nc ta thì vn ô nhim do cht thi, cht khí t các hot ng sn xut s nh hng n môi trng rt nhiu, trong ó có vn ô nhim không khí.

Ô nhim không khí gây hi cho tt c các sinh vt sng trên trái t, ng vât và thc vt b nhim c t không khí kh nng min dch s kém i rt nhiu. Con ngi b nhim phi các cht c do không khí b ô nhim cng d dàng b các bnh v ng hô hp, bnh v tim mch…

Cn có nhng bin pháp phòng nga và gim thiu tình trng ô nhim môi trng không khí nh các doanh nghip phi xây ng các bin pháp x lý rác thi, lc khói bi. Thay th các loi máy móc c gây nhiu khói bi bng nhng loi máy hin i, thân thin vi môi trng. Trng niu cây xanh và c bit ngi dân lên t trang b cho mình nhng bo v nh khu trang… bo v chính bn thân mình trc tác hi ca khói bi không khí.

Vì mt cuc sng sch p, không khói bi, không ô nhim, tng cá nhân, h gia ình cùng các oàn th xã hi cn có trách nhim và ngha v thc hin các bin pháp bo v môi trng sng xung quang mình, môi trng không khí sch thì con ngi có th hít th nhng ngun không khí có li cho sc khe, sc khe tt, con ngi có th làm c nhiu iu có ích cho cuc sng.

Nguyn Lu