Suy nghĩ về ô nhiễm môi trường nước

bài: Suy ngh ca em v ô nhim môi trng nc

Bài làm

Kinh t ngày càng phát trin, cuc sng ca ngi dân cng ngày càng c ci thin. Tuy nhiên cùng vi ó, cuc sng con ngi lai b e da bi nhiu vn , trong ó có tình trng ô nhim môi trng nc, khin sc khe ca con ngi b nh hng trm trng

Nc ung là mt phn vô cùng quan trng trong vic duy trì s sng cho con ngi và các sinh vt khác trên trái t. Nc chim khong 70% khi lng ca c th và nc là mt thành phn vô cùng quan trng trong quá trình trao i cht cho c th. Theo các nghiên cu khoa hc, con ngi cn m bo cung cp khong 2,0 lít nc trong mt ngày cho c th m bo tình trng n nh nht.

Con ngi cn nht là nc sch, bi nc sch là loi nc tinh khit ti thiu con ngi và các sinh vt khác nh ng vt và thc vt có th ung, tiêu th, hp th dng cht, ng thi nc sch mi có kh nng không có nhng tác hi thâm nhp vào c th con ngi.

Nc ung cung cp cho các h gia ình, các hot ng trong công nghip ch bin, thng mi cn phi c m bo sch v cht lng bo v sc khe lâu dài cho ngi dân. Tuy nhiên, hin nay vn nc ang có rt nhiu vn cn bàn lun, c bit tình trng ô nhim môi trng nc ngày càng có s gia tng theo din rng. ây là mt vn rt áng quan ngi.

Ô nhim môi trng nc là hin tng các vùng nc ao, h, sông ngòi, các mch nc ngm hay bin b nhim các cht c có hi hay các ngun nc ó b làm bn do rác thi b th xung ba bãi, quá ti. Tt c nhng cht thi u t sinh hot ca ngi dân và t các hot ng trong công nghip mà có.

Hin nay, a s các sông h ti các thành ph ln nh Hà Ni và thành ph H Chí Minh, thng là ni có dân c ông úc cng nh tp trung nhiu các nhà máy, các khu công nghip ln u b ô nhim nghiêm trng. Nguyên nhân chính là do lng rác thi ln t sinh hot dân c và t các hot ng công thng nghip u không c qua x lý mà ã trc tip ra các sông h. iu áng nói ây là tình trng ô nhim ngày càng gia tng.

suy nghi ve van de o nhiem moi truong nuoc - Suy nghĩ về ô nhiễm môi trường nước
Suy ngh v ô nhim môi trng nc

Tuy nhiên khách quan mà nhìn nhn, nguyên nhân gây ô nhim ngun nc không ch do t rác thi, nó còn có rt nhiu nguyên nhân t nhiên khác nh các hin tng nh gió bão, l lt, xác ca các sinh vt khi cht ngm vào lòng t…Tuy nhiên, nhng nguyên nhân t nhiên này cng ch làm cho môi trng b ô nhim m nh, nguyên nhân chính làm cho môi trng nc b ô nhim lên n tình trng áng báo ng nh hin nay vn là do các hot ng ca con ngi, rác thi sinh hot, rác thi y t, rác thi chn nuôi, rác thi nhà máy, ông dân và dân s tng u n cng dn n lng rác thi tng. Ý thc ca ngi dân khi vô t x rác ba bãi cng rt áng quan ngi cho vn gi gìn môi trng nc.

Nc là tài nguyên vô cùng quan trng i vi cuc sng con ngi. Khi ngun nc b ô nhim ng ngha vi vic sc khe ca con ngi s b nh hng, tùy theo mc ô nhim mà sc khe ca con ngi cng b nh hng theo. Ô nhim nc và s dng ngun nc b ô nhim s rt d b bnh ung th, các bnh v da và gây nh hng n thai ph trong quá trình mang thai…

Cn có nhng bin pháp gii quyt trit các vn này. Cn có h thng x lý rác thi và x lý nc thi cùng các bin pháp ci thin ngun nc ngày càng sch. Có nhng ch trng, chính sách dân vn nâng cao ý thc ca ngi dân trong vic bo v môi trng nói chung và bo v ngun nc nói riêng. Các doanh nghip, các h chn nuôi quy mô ln phi có các quy chun trong s dng nc và x lý nc thi, nghiêm cm x rác ba bãi xung các dòng sông, ao, h.

Vì cuc sng ca chính bn thân mình và ca chính nhng ngi thân ca mình, hãy chung tay bo v ngun nc và bo v môi trng sng ca xung quanh luôn c xanh, sch, p.

Nguyn Lu