Suy nghĩ về rác thải sinh hoạt

bài: Suy ngh ca em v rác thi sinh hot

Bài làm

t nc ta ngày càng phát trin, kinh t tng trng và mc thu nhp ca ngi dân cng ngày càng c ci thin rõ rt. Tuy nhiên, mt hn ch i ngc li vi s tin b chung ca xã hi là ý thc ngi dân còn nhiu quan ngi, con ngi vi con ngi ngày càng cách xa nhau v mt tình cm, s vô cm rt nhiu và c bit ý thc ca ngi dân t nhng chuyn nh nht nh vt rác ba bãi cng phi lên án, tuyên truyn nhiu. Tình trng vt rác ba bãi, ngi dân là ngi ch ng gây ra tình trng này, ti các thành ph lng rác thi ln, vic vt rác thi ba bãi ca ngi dân gây ra nhiu tác ng xu n môi trng

Rác thi sinh hot là nhng loi rác thi c vt b t nhng dùng, vt dng sinh hot ca mi gia ình gm loi cht thi và loi cht liu khác nhau nh thc n, chai l, vi vóc, xng ng vt, nc thi….

iu áng lên án và áng bàn lun là hin nay, rác thi sinh hot di nhng bàn tay hot ng ca ngi dân không ch xut hin khu rác mà là mi ni, mi lúc: trên ng ph, góc va hè, ngi dân sng xung quanh ngang nhiên coi là ni t rác. Nhng h gia ình sng ven ao, h, sông ngòi còn th hin s tin li hn là vt luôn, lúc nào cng là tin tay cho ht rác thi ca gia ình mình xung ngun nc. Nhiu khi h còn không cn ý rác thi là nhng gì, kêt c thy tinh hay v sành s cng vt tut, không h bn tâm hay lo s s có ngi dm phi, rt d gây ra thng tích.

suy nghi ve rac thai sinh hoat - Suy nghĩ về rác thải sinh hoạt
Suy ngh ca em v rác thi sinh hot

Rác thi sinh hot thng không c phân loi mà trc tip gói bc hn hp, nh vy là không có s x lý rác thi t nhng bin pháp c bn nht, rác thi x ra ng, ra sông h gây ô nhim môi trng nng n khi rui, mui tp hp. Không nhng th còn gây mt thm m, m quan cho môi trng xung quanh.

Ngi dân là ngi t vt rác thì không cn phi suy xét nguyên nhân âu xa, chính ý thc ca ngi dân, s thiu ý thc, thói quen xu trong li sng hàng ngày ca h gây nên. Trình dân trí thp hoc không nhn thc c y , úng n v vn bo v môi trng. C ch qun lý và x pht sai phm mi ch dng li rn e, pht tài chính nh dn n tình trng ci thin không nhiu, không rõ rt, nhng chính sách không phi là bin pháp mnh có th gii quyt trit vn này.

Ngi dân x rác sinh hot mt cách ba bãi không nhng gây ô nhim môi trng mà chính xác là gây nh hng n không khí, t và nc, nh hng ti m quan chung và còn nh hng trc tip n sc khe con ngi

Mi ngi dân phi t ý thc c vn ô nhim môi trng và vic x rác ba bãi, không úng ni quy nh là có nh hng rt ln n moi trng và cuc sng ca con ngi có ý thc hn trong vn x lý rác thi.
Cn có nhng bin pháp tuyên truyn cho ngi dân v các quy nh v rác và bo v môi trng xung quanh. Xây

dng h thng x lý rác thi sinh hot vi nhng thùng ng rác a nng, thông minh, tin dng. Ngi dân trc khi vt rác phi phân loi rác thi vic x lý rác thi d dàng và tin li hn.

Vn rác thi sinh hot là vn chung ca mi gia ình và cng là vn chung ca toàn xa hi. Bo v môi trng sng xanh – sch- p cng là bo v cuc sng ca chính chúng ta. Vì chính bn thân mình và cng vì cng ng, vì tng lai con em chúng ta và cng vì tng lai ca t nc, hãy góp sc mình dù nh bé thôi nhng cng có tm quan trng vô cùng, bng nhng hành ng thit thc trong vn bo v môi trng sng xung quanh, t mình có ý thc t giác ng thi tuyên truyn cho mi ngi xung quanh mình có ý thc trong vn x rác úng ni quy nh

Nguyn Lu