Suy nghĩ về sự thành công trong cuộc sống

bài: Suy ngh v s thành công trong cuc sng.

Bài làm

Trong th gii rng ln này, mi ngi li có bí quyt riêng thành công, ngi làm vic chm ch tích ly tng ngày, ngi dám mo him tt c theo ui c m, ngi bi dng và phát trin kh nng thiên phú. Tuy nhiên nhng con ngi thành công y luon gp nhau s n lc ht mình và hoàn thin bn thân, ging nh mt câu nói: “Thành công ch n khi chúng ta c gng ht sc và không ngng hoàn thin bn thân”

Thành công là t c kt qu, tt p nh mình mong mun. i vi mt hc sinh là thi u vào i hc. i vi mt doanh nhân là kí c mt hp ng béo b. i vi mt ngi bình thng ch cn mua c mt ngôi nhà sau bao nm phn u, m c cng c coi là s thành công.

Khi nói n s thành công ngi ta hay nói n danh vng, vt cht, công n vic làm, v trí xã hi. Thành công vi ngi này nhng cng có th là tht bi vi mt ngi có quan nim khác. Thành công phi xét n i tng c th, lnh vc c th c v mt vt cht ln tinh thn. Nêu dn chng minh ha: S hu nhng th tin nghi, sang trng, t tin hay v trí xã hi mà nhiu ngi m tng thì gi là thành công. Nhng gia ình v, bn bè xa lánh thì li là tht bi và ngc li. B mi mi quan h, n thua i vi ngi khác cng c gi là thành công nhng tht bi vi chính mình. Trong cuc sng hin i thng trng tr thành chin trng. thành công, con ngi tr thành c máy vô tri, vô giác, luôn nghi k, cnh tranh, ganh ghét, chui vào v bc ca s cô n, lnh lùng. ó là s thành công mang theo tính cht ca s hu dit. Mt s ngi gp tht bi, nhng i vi h, tht bi là m thành công thành công vì chin thng vi bn thân mình, t tin, bc tip.

12. suy nghi ve su thanh cong - Suy nghĩ về sự thành công trong cuộc sống
Suy ngh v s thành công trong cuc sng

Thành công ca mt ngi thng không phi do to hóa, hay do ngi khác ban tng cho. Mà nó nm trong chính s n lc ca mi ngi. Trên th gii rng ln này, không có gì là ging nhau cho nên mi ngi cng có nhng bí quyt riêng ti cái ích thành công: có ngi thì n lc làm vic, chm ch, chm ch nh nhng chú ông tích ly tng ngày, có ngi li sn sàng ng u vi nhng th thách, dám mo him tt c theo ui c m, gic m, có nhiu ngi li có kh nng thiên phú, và thành công h nuôi dng và phát trin cái thiên phú ó lên,…Nhng, bn cht ca thành công mi ngi li rt ging nhau, ó chính là s n lc ht mình, hoàn thin bn thân tt nht cng ging nh mt câu nói tôi ã tng c, tng nghe- “Thành công ch n khi chúng ta c gng ht sc và không ngng hoàn thin bn thân mình”.

Thành công không phi d dàng, bn mun t c hay không c nm trong tay bn bit nm bt c hi trong cuc sng không. Thành công có th n rt bt ng, ôi khi chính là khi u lúc bn tht bn, vì vy, nu bn mang trong mình s lo lng, và tht bi nhn chìm, b cuc gia chng thì s ánh mt c hi t c mc tiêu, c m ca mình. Thành công cng s không mm ci vi nhng bn không bao gi thay i bn thân theo chiu hng tích cc, và chc chn bn cng không th nm gi c thành công quá lâu nu bn d dàng hài lòng vi nhng gì trc mt, hài lòng vi bn thân.

Cuc sng muôn màu muôn v, thay i vn trng, mi con ngi cn làm ch mi quyt nh suy ngha, hành vi ca chính mình và nhng kt qu t vic làm hành vi ca mình. Chúng ta cn phi c gng không ngng hoàn thin bn thân.

Mt s bn tr không dám bc vào i, s va chm vi khó khn và s tht bi, s thua kém ngi khác, nhng k li bing…thì rt khó thành công. Phê phán nhng k t ánh bóng tên tui ca mình hoc gay ra các v tai ting ng tri mà vn ung dung, t c cho là thành công. Phê phán nhng k luôn c gng kim tht nhiu tin, c gng chng t tài nng mà ánh mt giá tr ca cuc sng.

Không có s thành công nào mà không nm trc tr, ng cay, và cng không có s thành công vnh cu nu ta không c gng liên tc.Không nên lm ln gia phng tin sng và mc ích sng.Phi sng tt, thành công trong tình yêu thng, dm m, s thanh thn và tình yêu trong tâm hn.

thành công phi luôn n lc nhng không ánh mt giá tr chân tht ca cuc sng. Cuc i không có nhng thành công ln hay nh, ch có nhng cm xúc chân tht nht thi hay vnh cu mà thôi.

Con ngi luôn khát khao thành công nhng nu tìm mi cách và ánh i mi th t c thành công thì tht là vô ngha. Thành công nhìn xa hn phi là s tôn trng và s công nhn. Dù bn có làm iu gì ó to ln, to ting tm trong xã hi nhng không nhn c s tôn trng ca nhng ngi xung quanh thì vic ó âu có ngha gì, và ó âu phi bn ã thành công. Ví d nh mt ông c thng chc giám c do là cháu ca Tng giám c, mt giáo viên c thng chc hiu trng do là con gái ca Giám c S giáo dc và ào to Tnh. iu ó tht áng khinh b, bi h ang ngh rng h thành công nhng thc t thì không phi vy.

Nguyn Lu