Suy nghĩ về sự thấu cảm trong cuộc sống

bài: Em hãy suy ngh v s thu cm trong cuc sng.

Bài làm

Kinh t ngày càng phát trin. i sng ca ngi dân ngày mt tng cao, cuc sng ã ngày mt xa vi vi hi c ca nhng nm tháng chin tranh, c dân tc ta mt lòng oàn kt hng v s c lp dân tc, ri khi hòa bình lp li, nhân dân ta li mt ln na chng t s ng lòng toàn dân cùng nhau vt qua nhng khó khn vn lên nhng ngày tháng cuc sng có th n no mc m, xóa ói gim nghèo. Tuy nhiên ngày gian khó, ngi vi ngi li yêu thng, ùm bc nhau mt cách chân thành mà khi cuc sng y, ngi vi ngi trái tim sao li xa cách nhau vy. Con ngi ngày càng mt dn s thu cm dành cho nhau.

Trong cuc sng, trit lý v cuc i có vô vàn, nhng câu nói mà tôi thy tâm c và thm thía nht, ó là “ trên i, ngi vi ngi sng yêu thng”, th nhng, con ngi ta li càng ngày càng tính toán thit hn vi nhau, và vi bt c s lên ting nào h cng quy ht vào do nhu cu cm, áo, go, tin, gung quay cuc sng, ngi ta ch yêu chính bn thân mình hoc ch quan tâm n chính bn thân mình, h vn mc nh sng phi vì bn thân.Hn chút h dành thêm s quan tâm n ngi mà h yêu thích. Tôi cm thy rt bun khi ngi ta khuyên nhau “Càng bit nhiu thì càng kh, hãy nh iu ó”. “Không nên lo chuyn bao ng”, “Vic ca tôi không cn ngi khác quan tâm”…Con ngi vô cm dn u và ri không còn s thu hiu dành cho nhau.

Thu cm là kh nng nhìn th gii bng con mt ca ngi khác, t mình vào cuc i ca h. Hiu h, ng cm vi h,. Con ngi vi con ngi gn nhau thêm v mt tình cm, ng iu s chia. Thu cm là s hiu bit thu áo, trn vn mt ai ó, khin ta hiu c nhng suy ngh ca h, cm c nhng cm xúc ca h, và tt c xy ra mà không có s phán xét.

thau cam 1 - Suy nghĩ về sự thấu cảm trong cuộc sống
Suy ngh v s thu cm trong cuc sng

S thu cm có ý ngha vô cùng quan trng trong cuc sng, Tng hòa, nó là thc o quyt nh ý ngha ca cuc sng. S thu cm là ci ngun ca lòng trc n, tình yêu thng, nh có s thu cm mà con ngi có cái nhìn hiu bit, thu áo, trn vn v ngi khác, t ó bit ngh cho ngi, sng vì ngi. S thu cm là mang con ngi xích li gn nhau.S thu cm cng là c s, nn tng ngi ta không ngng trau di vn sng và hoàn thin nhân cách bn thân.Có th thu hiu, cm thông, chia s vi nhng tâm trng, cm xúc, suy ngh ca ngi khác. Qua ó, ta s c mi ngi tin cy, yêu thng. ó chính là chìa khoá ca thành công ca hnh phúc.

Mi ngi khi nhn c s cm thông, s chia trong nhng hoàn cnh khó khn trong cuc sng s vi nh ni bun, có thêm ng lc vt qua nhng khó khn, th thách y. To dng mt xã hi thc s nhân vn, tt p vi nhng mi quan h gia các cá nhân c gn kt trong s thu cm và tình thng. Dù ó ch là nhng iu nh nht nht, ngh cho cha m ã vt v nuôi vng mình khôn ln bit chi tiêu tn tin, n b m, vi nhng ngi ln tui trong gia ình, hãy thng xuyên tr v thm và trò chuyn cùng h. Nhng mnh i bt hnh, kém may mn hn ta, không giúp c gì cho h thì ít nht ta ng nên dè bu, khinh mit h. Nhng ni gp thiên tai, bão l, hãy chia s vi h nhng iu mình có th giúp h h vi bt s khó khn. Hay trên ng i hãy giúp tr em, ngi già qua ng. i trên xe buýt, hãy bit nhng gh. ng x rác ba bãi, ng mc nh rng s có cô lao công quét dn. Nhng hành vi y nu c th hin bng hành ng thì s tr thanhg nhng ngi có kh nng thu cm, bit t mình vào v trí ca ngi khác, nhìn th gii bng con mt ca ngi khác hiu c suy ngh ca mi ngi, cm c cm xúc ca mi ngi và t ó h ã t giúp bn thân mình có mt cuc sng giàu ý ngha.

Tuy nhiên trong cuc sng vn còn vô s hình nh không p mt vì s vô cm ca con ngi. Trên ng giao thông thy ngi gp nn dng dng quay i, thy nhng cnh ánh nhau không bit can ngn li còn ct nht ly in thoi ra chp chot, quay clip. Coi khinh nhng tng lp di mình…Không cn bit úng sai, nhng tin tc trên ài báo, k c git tít câu view nhng c dân mng vn không tnh táo, v dng nh ch cn bit tin qua nhng ni dung báo chí ri hùa theo ch trích ngi khác… Nhng ngi nh vy tht th , vô cm, ích k, ch bit n bn thân mình, không quan tâm n mi th xung quanh.

Tuy nhiên, phi bit thu cm vi mi ngi không ch bng nhn thc mà còn bng hành ng c th. Mun rèn luyn lòng thu cm, phi luôn sng chân thành, ci m, bao dung và v tha.

Tóm li, mi chúng ta cn có li sng tích cc và xây dng cho mình nhng tình cm tt p, t trái tim mình. Hãy có nhng hành ng p thy trái tim ta bit yêu thng.

Nguyn Lu