Suy nghĩ về tính khiêm tốn

bài: Suy ngh v tính khiêm tn

Bài làm

T xa n nay, trên khp t nc Vit Nam ta bt k thi i nào thì nhân dân ta vn luôn t o c là chun mc hàng u i vi con ngi. iu ó li càng c bit cn thit trong xã hi hin i ngày nay. Chính vì th mà o c luôn là thc o ánh giá mt con ngi. mt trong nhng c tính c quan tâm và ánh giá nht là lòng khiêm tn, lòng khiêm tn là c tính u tiên con ngi cn phi có. hiu rõ hn v c tính này ta cùng i tìm hiu v lòng khiêm tn.

Khiêm tn là có ý thc và thái úng mc trong vic ánh giá bn thân mình, không t mãn, t kiêu, không t cho mình là hn ngi khác. Ngi có lòng khiêm tn luôn luôn th thái hòa nhã, nhún nhng trong vn hóa ng x, và quan trng hn, h luôn t ra tôn trng bn thân mình và tôn trng ngi khác. Trong công vic và trong cuc sng, nhng ngi có thái khiêm tn thng không tha mãn vi nhng gì mình ã t c mà ngc li, h luôn c gng phn u vn lên có th t c nhng thành qu cao hn na. Vì vy, h thng gt hái c nhiu kt qu và thành công m mãn.

19. suy nghi ve su khiem ton - Suy nghĩ về tính khiêm tốn
Suy ngh v tính khiêm tn

Khiêm tn là luôn có thái ánh giá úng nng lc và kh nng ca mình trong công vic và hc tp. Không cho rng bn thân gii, không t kiêu, t mãn cho rng mình hn ngi. Ngi khiêm tn luôn nhã nhn, nhún nhng, tip thu ý kin ca ngi khác, không cho rng mình gii. i vi thành công ca mình thì ngi khiêm tn luôn cho rng ó là iu nh nhoi, kém ci. Ý thc rng luyn bn thân ngày càng hoàn thin luôn c th hin ngi khiêm tn.

H Chí Minh ( 1890 -1969) Mt trong nhng im c bit ca H Chí Minh chính là s gin d, khiêm tn, ã c c th gii ca ngi và khâm phc. Mc dù là Ch tch nc, là nguyên th ca mt quc gia nhng Bác H li có mt cuc sng ht sc gin d. Ni làm vic ca Ngi ch là mt ngôi nhà sàn n s vi các c dùng mc ti thiu và cn thit nht. Còn ni ch là mt ngôi nhà c c sa cha li, vn vn ch có hai phòng mt phòng kê mt chic ging n và mt phòng kê mt chic bàn làm vic và mt t sách nh. Hàng ngày, Ngi thng dùng ba vi vài ba món n dân dã, n gin. Trang phc Ngi thng mc nht là b bà ba nâu, b ka ki vàng và ôi dép cao su… S gin d ca Ngi còn th hin trong tng li nói luôn luôn ngn gn, d hiu, d nh. Nói v ch ngha xã hi, Ngi nói mt cách tht d hiu là “ai cng có cm n, áo mc, ai cng c hc hành, m au c cha bnh…”. S khiêm tn cng là mt c tính ni bt ca Bác H. Là lãnh t nhng Ngi khiêm tn vi tt c mi ngi, c ngi già và ngi tr. i vi nhng ngi giúp vic thng xuyên bên mình, Bác thng gi ht sc thân mt và trân trng là cô, chú nh nhng ngi trong gia ình. i vi các v nhân s, trí thc khi tip chuyn Bác luôn tha gi rt l và úng mc.Khi Quc hi ngh tng Bác Huân chng cao quý nht ca Nhà nc là Huân chng Sao Vàng, Ngi khiêm tn t chi và nói: Min Nam còn cha c gii phóng, khi nào thng nht t nc xin Quc hi y quyn cho ng bào min Nam c thay mt Quc hi trao tng thì tôi xin nhn…

Sut c cuc i, Bác H luôn là mt tm gng mu mc v s gin d, khiêm tn, tit kim. iu quan trng hn, t tng ca Ngi không ch th hin bng li nói mà luôn i ôi vi vic làm. Ngay c n khi sp i vào cõi vnh hng, trong Di chúc Ngi vn cn dn li “sau khi tôi ã qua i, ch nên t chc iu phúng linh ình, khi lãng phí thì gi và tin bc ca nhân dân”.

Cuc i nh mt cuc ua, con ngi không th không ngng hc hi và rèn luyn hoàn thin bn thân hn. S hiu bit ca mình vn còn ít i, chính vì th mà mình không nên cho rng mình gi. ây là mt c tính quý giá con ngi, nhng ngi có c tính khiêm tn thng c mi ngi yêu mn hn là nhng ngi kiêu ngo

Bên cnh nhng con ngi khiêm tn thì cng có mt s ngi t kiêu, t nhân mình gii, luôn khoe khoang bn thân, cho rng mình gii. Hay có mt s ngi li khiêm tn mt cách thái quá khiêm tn gi to c mi ngi quý mn. Hoc thay vì sng khiêm tn, nhiu ngi li thích khoe khoang, t cao t i v nhng gì h có. H cho rng vic chú trng n vt cht là cn thit hay là lng kin thc ca bn thân nh th là . Tt c nhng iu này u khin cho bn thân ch quan, t tin thái quá v chính mình. T ó, t h ã làm cho bn thân tht lùi so vi mi ngi xung quanh.

Mi chúng ta cn phi thc hin tính khiêm tn t nhng công vic, hành ng nh nht. Hc c tính hòa nhã, không tham vng, không cho thành công ca mình là ln lao, là v i, nh vy cuc sng con ngi s chan hòa hn. Rèn luyn cho bn thân c tính khiêm tn là mt cách chúng ta tin gn n thành công hn.

Nguyn Lu