Suy nghĩ về tình mẫu tử

bài: Suy ngh ca em v tình mu t

Bài làm

Trong cuc i mi ngi u phi tri qua rt nhiu mi quan h, t quan h gia nhng ngi trong gia ình, n nhng ngi thân thích h hàng, ri n các mi quan h hàng xóm láng ging, bn bè, ng nghip hay c nhng mi quan h xã hi khác. Nhng hn ai cng u d dàng nhn thy rng, tình mu t có v trí c bit hn c, có s bn cht hn c.

Theo ngha ca t thì “mu” là m, “t” có ngha là con, tình “mu t” có ngha là tình cm m con. Nhng thông thng ngi ta nói n tình mu t là nói n tình cm yêu thng, che ch, bo v… ca ngi m dành. Tình mu t là tình cm có v trí c bit và thiêng liêng trong lòng mi ngi bi ó là tình cm u tiên mà mi ngi sinh ra u cm nhn c và s gn bó vi nó trong sut cuc i: t khi m mang nng au, nâng con khi chp chng vào i, sánh bc cùng con qua tng nc thang ca cuc i.Tình mu t luôn là th tình cm thiêng liêng, cao c, không gì có th ong m c. M là ngi yêu thng con vô iu kin. Cuc i ca ngi con vi nhng vui bun cng chính là ngun vui ni bun ca ngi m. M, là ngi bao dung ta trong mi hoàn cnh, là ni cho ta nng ta mi ln vp ngã, là ni ta gi gm nhng iu thm kín, là ngun ng lc giúp ta vng vàng trong giông t. M và tm lòng ca m là nhng gì trng tn và vnh cu nht th gian. Tình yêu ôi la là th tình cm khin con ngi ta cung nhit nht, khin con ngi ta ri c vào trng thái hnh phúc nht, u su nht, có th ánh i tt c, có th cht vì tình yêu, nhng ó cng là th tình cm d thay i nht, nhng ngc li tình mu t thì không, con cái dù có luôn ngh mình trng thành và mun thoát ra khi s bao bc ca m chng minh bn thân thì vi m, con vn mãi là a con bé bng ca m.

suy nghi cua em ve tinh mau tu 1 - Suy nghĩ về tình mẫu tử

Suy ngh v tình mu t

Tình mu t cng là tình cm t nhiên và mang tính trách nhim. ã có rt nhiu câu chuyn cm ng t cuc sng nói v tình mu t. Thi chin tranh ã có bao nhiêu ngi m ã hy sinh tm thân ca mình che chn bão n cho con, ánh i mng sng cho con. ã có rt nhiu trng hp ngi m mang thai nhng gp trng hp nguy hi tính mng c m ln con, bo tn s sng, ch có th chn la mt trong hai, nhng m nht quyt nguyn vng gi li con, m hy sinh mng sng ca mình cho con s sng

Tình mu t có ci r sâu xa t lòng nhân ái – truyn thng o lí ca dân tc ta hàng nghìn i nay Nu c sng trong tình mu t thì con ngi ta s vô cùng hnh phúc, còn nu thiu thn tình mu t thì s là ngi chu thit thòi và bt hnh nh Tm, vì không có m bên nên quãng i cha c làm hoàng hu, cô ã phi chu bit bao kh cc, hành h bóc lt t m dì gh c ác và cô em gái xo trá iêu ngoa, không có m bên Tm phi âm thm chu ng tt c. Tình mu t có th soi sáng con ng cho mi ngi, giúp con ngi thc tnh khi lm ng lc li, sng tt hn và sng có trách nhim hn.

Vt mà ã có rt nhiu hành ng i ngc li vi o lý v tình mu t này: rt nhiu trng hp nht là các bn tr ngày nay, yêu ng và có thai ngoài ý mun nên có nhng hành ng phá thai, hay sinh con ra và ri li b ri con. Có nhng ngi m li i x quá kht khe vi con hay ánh p, luôn áp t con làm theo ý mình. Hay có nhng trng hp con cái i x t bc vi m, b mc m, ch bit sng cho bn thân. Nhng hành ng ó u áng lên án

Tình mu t là tình cm vô cùng bao la, rng ln và v i, m là ngi ã sut i hi sinh vì con. Chính vì th con cái cn bit trân trng nhng tình cm ó và phi sng làm sao xng áng vi tình cm ó.

Nhng ngi con cn không ngng n lc hc tp, tu dng o c, tr thành con ngi có ích cho xã hi n áp li nhng tình cm cao c mà m dành cho ta. Bi iu mà mi ngi m mong mun ch là con mình khôn ln nên ngi.Mt ngi có tình mu t s có cuc sng hnh phúc, c yêu thng.

Ai không có tình mu t thì rt bt hnh và là mt thit thòi. Tình mu t soi sáng ng cho chúng ta i. Giúp chúng ta thc tnh khi có chút vp ngã trong cuc sng

Không c có nhng hành ng trái vi o làm con nh vô l, bt kính vi m, i x không tt vi m, hay hn c là s dng bo lc, b ri m ca mình. Tình mu t là th tình cm thiêng liêng, cao quý nht i vi mi ngi. Cn trân trng tình cm y, sng làm sao cho tht xng áng vi công n sinh thành và dng dc ca cha m. Hãy luôn nh n câu ca dao:

“Công cha nh núi Thái Sn

Ngha m nh nc trong ngun chy ra”