Suy nghĩ về tình trạng nghiện internet

bài: Em hãy suy ngh v tình trng nghin internet

Bài làm

Có th thy c rng chính trong sut dòng lch s con ngi, ta dng nh cng bi c rng cng ã có nhng ngi phi vt v chng li tính nghin ngp. Nhng cn nghim ngp ó có th k ra ó chính là nghin ru, nghin ma túy, bài bc. Nhng dng nh trong xã hi hin nay thì con ngi li ang ng trc mt nguy c na ó chính là có mt tình trng nghin mi xut hin ó chính là nghin Internet.

u tiên ta phi hiu c rng th nào là nghin Internet? Theo ting Anh: Internet addiction chính là mt loi bnh lý thn kinh gây nh hng ti sc khe con ngi, nó dng nh là mt cn bnh mà có th là sao nhãng vic hc tp, ng thi cng nh là không tp trung vào trong công vic. Qa thc chúng ta có th m rng ra ó chính là Internet trong ó ã bao hàm vic nghin game online. Ta cng thy c iu này dng nh cng có th c nh ngha là mt ri lon kim soát xung lc không liên quan n cht gây nghin, tng t nh bnh nghin ánh bc vy, tht khó có th “cai’ trong ngày mt ngày hai c.

Trên thc t hin nay ta nh bit c rng cng vi nhiu ngi, Internet dng nh cng ã c áng giá chính là mt th không th thiu. Nó dng nh chính là mt thói quen không kim soát ni. Cho nên khi con ngi ã trót chi nó mà không là ch c bn thân mình thì cng rt d bin mình thành nô l cho internet. Khi con ngi quá mi mit vi nhng trò chi trên mng xã hi mà dng nh li quên i c thi gian. Và c vic n ung cng sao lãng i, vic ng gic cng chính là mt s xã x khhi nói n nhng ngi ã nghim game, s tc gin, cng thng, bn chn khi mà ngi nghin mng xã hi li không th lên mng; cn trang b máy tính mnh hn, nhiu phn mm mi; biu hin trm cm, hay cáu gin và tách bit vi xã hi bây gi.

suy nghi ve tih trang nghien internet - Suy nghĩ về tình trạng nghiện internet
Suy ngh v tình trng nghin internet

Có th thy c bnh nghin Internet c ánh giá chính là mt hành vi gây cng thng cho cuc sng ca chính nn nhân, hn na ns dng nh là cho c gia ình, bn bè, ng nghip. Ngày nay thì nó ã c ánh giá chính là mt cn bnh tâm lí ang lan tràn trên toàn th gii và cha có thuc c tr. Chúng ta cng nh thy c rng khi à chi game trc tuyn là mt dng ca nghin Internet và ang lan tràn nhanh chóng trong gii tr hin i ngày nay.

Hin nay, theo thng kê xã hi thu thp c áng kinh ngc thì ã có khong 5-10% ngi M tc ri vào trong khong 15-20 triu ngi ã có th ã b nghin Internet. Hay Kimberly Young, giám c Trung tâm Cai nghin Internet ca M ã nói rng "S ngi nghin internet ngày càng cao và s gi h có th ngi trên máy tính có th t 14-18h trong mt ngày", và ây tht là mt con s hãi hùng i vi tt c chúng ta.

Khi nói n hu qu ca cn bnh nghin internet hin nay thì trong ó có tình trng vì quá mê mt Internet mà ta nh thy c các con nghin xao lãng chuyn hc hành, thm chí b hc. Nhng ngi b bnh này dng nh ta thy c h ã gim tip xúc vi gia ình, bè bn, sng cô lp trc màn hình máy tính, h nh ã ln vào nhng “chatroom” hay chi nhng trò chi bo lc tht không tt cho nhng ngi tr. Vn còn ó chính là các thiu niên mc bnh này thng là nhng em có vn v thái hành x, mc cm.H lên Internet cng c s t tin. Ta nh thy c trên th gii mng, h có cm giác thành công hn so vi ngoài thc t. Ta cng cn phi lu ý rng internet chính là mt cht xúc tác gây nghin ch không phi là nguyên nhân trc tip gây ra cn bnh này. Cho nên chúng ta cng cn phi hiu c âu là yu t trc tip có th gây ra cn bnh này t ó tìm cách khng ch nó. Dù nh th nào i chng na “tien trách k, hu trách nhân”. Mi th u là do chính bn thân chúng ta. Hãy bit s dng internet mt cách có hiu qu, không lm dng nó vào các trò chi vô b.

Bên cnh chính chúng ta phi nhn thy c rng con ngi là mt trong nhng nguyên do cn bnh này trm trng hn. Bên cnh ó ta cng nh phi xây dng mt mng li trung tâm t vn v nghin Internet, cùng vi các chng trình iu tr thích hp. Qa tht ta không th nào mà có th ph nhn c vai trò ca Internet trong i sng xã hi, nhng cn có nhng nh hng úng n, s dng internet hp lí. Và hn na có th x lý vn này, chính ph Hàn Quc ã xây dng mt mng li 140 trung tâm t vn v nghin Internet, cùng vi các chng trình iu tr gn 100 bnh vin và gn ây nht là tri mang tên “Gii thoát khi Internet”.

Tóm li ta nh thy c rng cng ging nh nghin ru hay ma tuý vy, nghin Internet mang li nhng hu qu nht nh v tâm lí, hay c v th xác và các mi quan h xung quanh. Mi chúng ta cng ng thành qu c coi là có ý ngha nht i vi xã hi loài ngi li nh ã hu hoi chính bn – công dân ca thi i hin i ngày nay.

Minh Nguyt