Suy nghĩ về tình trạng vứt rác bừa bãi

bài: Suy ngh ca em v tình trng vt rác ba bãi

Bài làm

Môi trng sng hin nay ngày càng có nhiu iu cn nói n, nht là tình trng ô nhim môi trng. Môi trng xanh- sch – p thì cuc sng cng xanh sch p. Bi vy, mi ngi cn có ý thc trong vic bo v môi trng sng xung quanh mình, t nhng vic nh nht nh có ý thc hn trong chuyn vt rác, ng nên vt rác ba bãi. Ch cn t nhng hành ng nh nhng cng góp phn to ln trong vic ci thin tình hình môi trng.

Tình trng ô nhim môi trng mà hin nay c ngun t, nc, không khí cng u b nh hng nghiêm trng ã gây ra tình trng xu n sc khe ca ngi dân và môi trng sinh thái chung ca toàn nhân loi.

Nguyên nhân gây ra tình trng ô nhim môi trng là do c các hot ng t nhiên nhng nguyên nhân chính là u t tác nhân con ngi, các hot ng sn xut công nghip, nông nghip. Trong ó gn nht, di s tác ng trc tip ca con ngi chính là tình trng x rác ba bãi.

Hin nay, âu âu ta cng có th bt gp trình trng thi rác, vt rác ba bãi, trên ng ph, va hè, khu dân c, ng làng, ngõ xóm, ao, h, sông ngòi, bn bãi, ni nào mà ngi dân thy tin là h s x rác. X rác mt cách rt vô t và không h my may ngh ngi thit hn v hu qu.

suy nghi ve tinh trang xa rac bua bai - Suy nghĩ về tình trạng vứt rác bừa bãi
Suy ngh v tình trng vt rác ba bãi

Hot ng ca con ngi trong mt ngày vi s lng rác thi là nhiu vô k t sn xut công nghip vi các cht thi hóa hc, nha, n vi các hot ng nông nghip thi ra rác t v thuc tr sâu, thuc dit c… n rác sinh hot nào thc n tha, nào túi nilong, nào xng ng vt, nào mnh sành s, thy tinh vi v, hu ht iu c loi x hn n, không có s phân loi x lý. iu này tác ng trc tip n môi trng t, nc, không khí và cng là tác nhn gây nh hng mnh m nht n sc khe và cht lng cuc sng ca ngi dân.

Thc t ý thc ca ngi dân trong vic thi rác và x lý các cht thi là rt kém. Ngi dân va là không có ý thc gi gìn v sinh chung, luôn coi nhng công vic rác là ca ngi khác có trách nhim riêng nh công nhân v sinh môi trng hay có khi chính h cng không có s nhn thc rõ ràng và úng n v vn x rác ba bãi cùng nhng hu qu nng n có th gây nh hng trc tip n bn thân mình và ngi thân, hàng xóm, dân c sng xung quanh mình.

Trong nhiu nm tr li ây, vn tuyên truyn, ph bin nâng cao ý thc ca ngi dân và cng ng trong vn rác úng ni quy nh ã c các phng tin truyn thông, báo chí truyn hình nói n rt nhiu. Vn tuyên truyn ã c xây ng và trin khai rt tích cc, rt hiu qu nhng iu ct lõi vn là vn là ý thc ca ngi dân. Ngi dân cn có tinh thn t giác, ch ng, trong vn gi gìn v sinh môi trng, trong ó vic ý thc v vic vt, x rác úng ni quy nh, iu ó là rt cn thit, rt quan trng. Cùng vi ó, các cp chính quyn cng cn có s vào cuc x lý các trng hp x rác ba bãi, không úng ni quy nh làm gng cho mi ngi bit có trách nhim hn vi nhng hành ng và vic làm ca mình.

“Trái t này là ca chúng mình, qu bóng xanh bay gia tri xanh, hi u i, cánh chim y thng mn…” ó là câu hát ct cao và vang lên vì nhng mong mi, mong c mt cuc sng xanh, trong lành. Vì sc khe ca con ngi, cng là vì tng lai ca nhân loi. Tuy nhiên, sc khe, tng lai ca mi ngi và ca cng ng xã hi nm trong tay mi cá nhân. Nu mi ngi u có thin chí vì cng ng, vì cuc sng chung thì hãy góp mt phn sc lc ca mình, dù nh thôi bo v môi trng sng xung quanh mình. ng nên vt rác ba bãi, hãy phân loi rác trc khi vt b và rác úng ni quy nh.

Nguyn Lu