Suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò

bài: Suy ngh ca em v tình yêu tui hc trò

Bài làm

Tui hc trò, tui p nht ca i ngi. tui mi chp chng bc n ngng ca cuc i nhng vn là tui ca s vô lo vô ngh, còn nhiu thi gian, sc tr thanh xuân nng nhit phi phi, m mng nhiu, hoài bão ln và tình yêu ca tui hc trò cng p và th mng vô cùng.

Tình yêu ca tui hc trò có chút nông ni, có chút di kh nhng tu chung vn là nhng suy t trong sáng, y xúc cm. Tuy nhiên vn v tình yêu tui hc trò là vn rt c quan tâm trong xã hi hin nay. Nó có th là rt p, là mt k nim quý giá ca thi ti tr nhng có khi nó s là sai lm vng di tai hi nh hng n c tng lai sau này.
Tình yêu tui mi ln n rt d dàng, nhng rung ng ca tui mi ln thng là s rung ng t cô bn xinh xn, cu bn p trai, cô bn d thng, vui tính, cu bn hc gii li hin lành… Tình yêu ca tui hc trò có khi cng ch là th tình cm trên mc tình bn mt chút, là ngi bn khác gii thân thit mà ta có th gi gm ht tâm t, s chia nhng ni vui bun, quan tâm nhau trong hc tp, cùng nhau trng thành, cùng nhau tin b.

suy nghi ve tinh yeu tuoi hoc tro - Suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò
Suy ngh v tình yêu tui hc trò

Tuy nhiên có nhng tình cm tui hc trò rt mãnh lit, không kém cnh tình cm ca nhng cp ôi trng thành rt nhiu. iu ó không sai khi yêu ng là quyn t do ti thiu và c bn ca con ngi nhng tt c mi vic cn phi có trt t và i theo úng l trình, úng gii hn ca s cho phép. Ti sao li nói nh vy. Qa thc không sai và không phi là không có cn c cho chuyn này khi ngày nay vi s phát trin ca các phng tin truyn thông i chúng, Internet, phim nh, báo chí vi các trào lu sng và th hin tình cm t ý thc cá nhân lên trên ht, do ó, vn yêu ng tui hc trò cn có s quan tâm hn na t gia ình và nhà trng. Cng t các phng tin truyn thông bao nhiêu câu chuyn, bao nhiêu trng hp, bao nhiêu s vic vui có nhng bun cng không ít ch vì yêu ng khi còn ngi trên gh nhà trng mà xy ra bit bao nhiêu chuyn áng tic. Hc sinh ch lo yêu ng b bê vic hc, thiu tp trung trong hc tp. Yêu ng ri dành ht tâm trí cho chuyn tình yêu ri n khi chia tay, tng chng có th khin ngi trong cuc nh mt ht tt c, tâm trng nh sp hoàn toàn. Bao nhiêu ví d in hình v nhng trng hp các n sinh còn nh tui ã phi no phá thai hay phi làm m bt c d mt tui quá tr, còn cha nhn thc c rõ bn thân ca mình, trách nhim ca mình vi gia ình và xã hi.

Tình yêu hc trò rt p nu ngi trong cuc la chn cho mình nhng hình thc phát trin t tình bn lên tình yêu trong khuôn mu chun mc úng hn nh. Nó cng s tr nên áng báo ng và phc tp nu tình cm hc trò tr nên mù quáng, không chu nhìn nhn thc t xung quanh mt cách lý trí và sáng sut. Bn bè xung quanh, cùng gia ình và nhà trng cn có nhng s quan tâm, khuyên bo và nh hng tình cm cho hc trò tr thành tình cm thun khit, áng trân trng, trân quý.

Chúng ta s tìm c nhng tình bn p, nhng tình yêu thanh thun úng ngha ca tui hc trò vi nhng rung ng u i tht ngây th hn nhiên, trong sáng. Không ch trong cuc sng hay trong tình cm bn bè cn phi có s la chn mà ngay c trong tình yêu, c bit là tình yêu ca tui hc trò cng cn phi bit im dng, cng cn có gii hn tình cm rõ ràng.

Tui hc trò trong sáng th ngây, nhng cng là tui còn quá nh, ngi trên gh nhà trng vn ch là bc m u i, tng lai các em còn dài và con ng phía trc vn rt rng m, chuyn yêu ng trong la tui này càng cn có nhng ch ý thông sut tránh nhng s v không hay xy ra, nh hng n tng lai ca các em.

Nguyn Lu