Suy nghĩ về trẻ em không nơi nương tựa

bài: Suy ngh v tr em không ni nng ta

Bài làm

Không phi ai sinh ra trên i cng c hng ngay mt cuc sng yên bình. Có nhng em c coi là sng t trong trng nc, c ngm thìa vàng. Có nhng em không c nh vy, nhng cng có cuc sng không cn lo lng n cái n cái mc. Tuy nhiên, có nhiu s phn, li kém may mn vô cùng, sinh ra trên i ã phi è nng trên vai nhng ni lo cm áo, thiu thn tình cm, b b ri, không ni nng ta.

Tr em không ni nng ta và b b ri là nhng trng hp không có c s chm sóc, giáo dc ca gia ình cng nh ngi bo h.

Tr lang thang có rt nhiu nguyên nhân, mà nguyên nhân ch yu a tr vào i sm là xut phát t hoàn cnh gia ình b m ly hôn, m côi, iu kin kinh t gia ình khó khn, hay vic giáo dc qun lý tr ca gia ình cha úng n, quá nuông chiu hoc quá kht khe cng to cho tr nhn thc v o c b lch lc, Bt mãn vi hoàn cnh, mun ri b gia ình…

Nói mt cách m rng, nhu chiu hn, nhng khó khn trong cuc sng nh: nghèo khó, vn v sc khe; mang thai ngoài hôn nhân; s k th t quan im bt bình ng gii trong gia ình… c cho là nhng nguyên nhân khin nhiu bc cha m t b quyn nuôi con. Thêm vào ó, có rt nhiu trng hp các bà m tui v thành niên, sinh viên mang thai ngoài ý mun, công nhân tr các khu công nghip vi li sng th, ph n có bnh mãn tính, bà m n thân có hoàn cnh nghèo túng… h kh và kéo theo c nhng s phn ca con cái mình cng éo le theo…

suy nghi cua em ve tre em khong noi nuong tua - Suy nghĩ về trẻ em không nơi nương tựa
Suy ngh v tr em không ni nng ta

Nhng trng hp tr em b b ri, không ni nng ta này có th thc s b tn thng tâm lý, nhng cng có nhiu thành phn cá bit t coi mình b k khác làm tn thng tâm lý, khin nim tin vào cuc sng ca các em b hy hoi, tht vng, chán nán, ri kéo theo c nhng t tng bt cn i.

Ra i sm, cha có nhn thc v cuc sng, không th t lao ông nuôi sng bn thân, các em d sa ngã vào con ng n cp, d b d d vào con ng phm ti.

Tr em vn không có li khi b b ri, chúng vn là nhng t giy trng b bôi bn bi bàn tay ngi ln. Nhng chúng s ln lên, thành cac công dân tng lai, lp công dân này nu không c kp thi un nn chc chn s mt phn ca th h tng lai, ch nhân ca t nc s li tr là mt gánh nng nhc nh ca xã hi cn c làm vi bt.

Nhìn cnh nhng a tr m côi không cha không m, không mt ngi thân chm sóc. Quanh ngày quanh tháng phi vt ln vi gánh nng mu sinh và cng phi i mt vi bao nhiêu cái áng s, xô b ca cuc i mà c ngi trng thành cng cn dè chng, thng thay cho các em. áng l ra cùng trang la ó các em phi c cp sách n trng sng trong tình yêu thng ca gia ình, thy cô, bn bè. Tuy nhiên s phn éo le, ngc li ca sng ca các em không có mt th gì c.

Các em ang hàng ngày, hàng gi ng u vi nhng khó khn trong cuc sng. Vic bo v, chm sóc và giáo dc tr em là trách nhim ca gia ình, nhà trng, Nhà nc, xã hi và công dân. Trong mi hot ng ca c quan, t chc, gia ình, cá nhân có liên quan n tr em thì li ích ca tr em phi c quan tâm hàng u. Nhà nc khuyn khích và to iu kin c quan, t chc, gia ình, cá nhân trong nc và nc ngoài góp phn vào s nghip bo v, chm sóc và giáo dc tr em. Các quyn ca tr em phi c tôn trng và thc hin. Mi hành vi vi phm quyn ca tr em, làm tn hi n s phát trin bình thng ca tr em u b nghiêm tr theo quy nh ca pháp lut.

Tình trng tr em lang thang c nh hin nay là vn chúng ta cn quan tâm c bit, vì th h tr hin nay là nhng nhân tài cho xã hi, là mm mng xây dng mt nn kinh t phát trin. Bn c th ngh xem nu mt quc gia ko có tr em tn ti, ch có nhng ngi ln tn ti thì sm mun gi quc gia ó cng s dit vong mà thôi.Nói vy cho các bn bit quan tâm n nhng ngi kém may mn hn mình mà thôi.

Hãy quan tâm nhiu hn n nhng mãnh i xung quanh chúng ta,làm nhng công vic mà mt con ngi có trái tim và lòng thng ngi nên làm các bn nhé…ng xa lánh các em y mà hãy dang rng vòng tay bo bc che ch các em y bn nhé…..

Truyn thông tt p ca dân tc: “Nhiu iu ph ly giá gng”, “La lành ùm lá rách”, tr em lang thang c nh chính là nhng chic ‘lá rách” áng thng nht trong xã hi, cn c ùm bc che ch trc tiên. Do bn nng nhân ái ca con ngi: Con ngi vn tính thin, bn nng vn d phn ng trc cái ác. Vic tr em b y ra ngoài ng là mt hin tng ác c, mt nhân tính vào loi bc nht ca con ngi. T tng và hành ng cu giúp tr em bt hnh th hin nhân tính tt p.

Vì tng lai phát trin ca t nc, vì mt xã hi no m, công bng, không còn tr em bt hnh lang thang c nh, hãy chung tay y lùi vn này.

Nguyn Lu