Suy nghĩ về từ thiện

bài: Suy ngh ca em v t thin

Bài làm

Dân tc ta vn có truyn thng oàn kt tng thân tng ái vô cùng sâu sc và tt p, bit yêu thng ng bào, giúp nhau khi cn thit, con ngi sng vì nhau. Các hot ng t thin, công ích tr nên ph bin ã giúp cho cuc sng này có thêm nhiu ý ngha thit thc hn.

T thin là mt vic làm th hin tinh thn nhân o sâu sc. Nó là s chia s, cm thông, mun giúp nhng ngi có hoàn cnh khó khn hn mình. Trong thi i ngày nay, hot ng t thin ngày càng c nhiu ngi chung tay góp sc v ca ci vt cht hay bng nhng giá tri v tinh thn mt cách t nguyn khin cho hot ng tình nguyn tr nên tuyt vi hn c.

suy nghi ve tu thien - Suy nghĩ về từ thiện
Suy ngh v t thin

Làm t thin mang li nim vui cho cuc sng ca ngi khác ng thi cng giúp cho cho cuc sng ca bn có thêm nhiu ý ngha, phong phú hn. Làm t thin bn s bit c nhiu hoàn cnh trong cuc sng bit rng cuc i này có rt nhiu nhng hoàn cnh kém may mn hn mình, ri bit yêu thng, trân trng cuc sng mình ang có. Vi nhng hành ng t thin ca mình, bn ã giúp nhng hoàn cnh khó khn, áng thng vi bt phn nào s kh cc, mang n nim vui và cng là nim hy vng cho h vì cuc i con rt nhiu iu áng quý vô cùng. Làm vic thin cng chính là tích c cho bn thân, giúp cho bn thân có thêm nhiu nim vui, ý ngha trong cuc sng. Tham gia vào nhng công vic thin nguyn, c bit là khi bn còn n tn nhng ni cn s giúp , ó s là hành trình vi nhng tri nghim quý báu. T thin vi nhng vc làm vì cng ng, gieo nhng mm xanh ca s ng cm, thng cm vi nhng s phn kém may mn s giúp cuc i này ti p hn và cng giúp cho nhn cách, o c ca con ngi hoàn thin hn. Bn cng s c mi ngi yêu quý hn, c ánh giá là mt con ngi có nhân cách tt.

Kinh t nc ta ngày càng phát trin, i sng ca ngi dân ngày càng c ci thin nhng âu ó vn còn rt nhiu hoàn cnh khó khn do nghèo ói, bnh tt, thiên tai. Ngoài xã hi là y ry nhng a tr m côi, lang thang phiêu bt gia chn bi i kim cái n cái mc, bao nhiêu các c già neo n không ngi thân, không ni nng ta…, bão lú, hn hán cng khin cho ngi dân lao ng liêu xiêu kh cc…và nhn dân ta u luôn có nhng vic làm, hành ng thit thc, nhân o ng h, giúp h, các hot ng thin nguyn quyên góp tin bc, qun áo, sách v, c luôn c ngi dân hng ng nhit lit.

Trong thc t có không ít nhng tm lòng vàng i t thin mt cách thm lng, không phô trng, h quyên góp tin bc, sc lc n nhng ngi có hoàn cnh khó khn mt cách lng l, tm lòng nhân ái ca h tuy không c nhiu ngi bit n nhng vn m m tình cm, rt áng trân trng. Cng nh vy, cng là i t thin li có rt nhiu trng hp i t thin mà làm rm r, dùng cách t thin ch ct cho mc ích cá nhân, mun ánh bóng tên tui, phô trng thanh th, H làm t thin- chính xác, nhng vic t thin ó tht không có tâm. Chuyn làm t thin cn phi xut phát t tm lòng, phi t cái tâm trong sáng. ng nên li dng nhng hoàn cnh khó khn mu li cho cá nhân mình, iu ó không thc s là làm t thin, s t thin ki nh vy ngay c n c vi nhng hoàn cnh khó khn e là h cng không cm nhn c s chân thành

“Thng ngi nh th thng thân”, “Lá lành ùm lá rách” chính là o ngha vô cùng áng quý, áng t hào ca dân tc ta. Trong thi chin, ó là s chung vai sát cánh, không có nguy nan, không s kh cc nhân dân ta oàn kt mt lòng chin thng k thù, trong thi bình, ó là nhng công tác thin nguyn mà c cng ng cùng chung tay góp sc vì nhng hoàn cnh khó khn. t ó ta thy c rng, cuc i này còn rt nhiu nhng iu tt p.