Suy nghĩ về tuổi 20

bài: Suy ngh ca em v tui 20

Bài làm

Tui hai mi ch có mt ln. Có th nói là tui p nht trong i ngi. Chúng ta vn ang sng, và tri qua quãng thi gian ca tui hai mi nh th, du cho mi ngi mt khác nhau, nhng u có chung nhng ni bun, và sau nhng bài hc, buc phi ng lên và thay i…

Tui hai mi –cái tui mi ht ln nhng vn cha quá trng thành. Là tui ca s tri nghim, s tn hng và khám phá

Tui hai mi vn là tui ca nhng s la chn. Tui mng m. Có nhng bn phi vào i sm lao ng kim tin nhng vn nhn thc c rng tui hai mi vn còn là tui t do, còn vi nhng bn may mn hn, c i hc i hc thì ó vn là cái tui mi chp chng bc vào ngng ca cuc i, n cha no, lo cha ti, vn là tui c vô t i, lo lng nhiu mà làm gì

Nhng cng có rt nhiu bn tr mi tui hai mi ã có cho mình mt hành trang lý tng, ó là nhng chuyn i, nhng s tri nghim, ó là ã làm c nhiu iu có ích, tham gia vào các chng trình, t chc thin nguyn nh Mùa hè xanh, Hin máu nhân o….

Tuy nhiên, cng nhiu trng hp tui hai mi trôi qua mt cách vô ích trong nhng cuc n chi, lao u vào game, yêu ng mù quáng… ri tui hai mi li tr thành thc phi áng bun bi nhng hành ng nông ni ca tui tr thiu chín chn.

suy nghi cua em ve tuoi 20 - Suy nghĩ về tuổi 20
Suy ngh ca em v tui 20

Cng tui hai mi nh ai, nhng ã có rt nhiu tâm gng ngh lc phi thng và tinh thn qut cng vt qua s phn. Rt nhiu bn vì theo ui am mê ã n lc không ngng bin c m tui tr thành hin thc. Nhng con ngi y, h hai mi tui, h khin chúng ta t hào.

Tui hai mi, chúng ta cn làm gì khi nhìn li không phi nui tic, day dt, ân hn v bn thân? Mi ngi u có mt nh hng cho tng lai, tui hai mi ca con trai là nh hng s nghip cho tng lai, nu không có nh hng, con trai s b b li gia cuc ua. Tui hai mi ca con gái vn còn nhiu m mng lm. Con trai thì thy thi gian vn nh vô hn, bi vy cn trân trng tui hai mi và có nhng suy ngh, quyt nh úng n khi la chn bt c vic gì.

Tui hai mi ca mi chúng ta ng nó trôi qua quá t nht và vô v, bn có th bin nó thành mt hành trình ti p nht trong quãng thi gian p nht. Là tui hai mi…Hãy mnh m, can m và cho bn thân nhiu c hi hn th thách, tri nghim.Nhng sóng gió, nhng mi lo lng v tng lai s phi i mt tui hai mi.Nhng trách nhim s phi gánh thêm, nhng phin não t ó mà ln dn cng s có tui hai mi

Tui hai mi bn s nhn ra cuc sng không h màu hng nh bn vn tng, bn s nhn ra rng quá nhiu s tht khc lit, có th hôm nay t nhiên gp phi th thách này, ngày mai li tip tc chin u vi nhng éo le khác. Khi y, tui 20 dy chúng ta rng, cuc sng luôn không phi lúc nào cng suôn s theo ý mun ca chúng ta. Và ri t tng ca chung ta s thay i dn theo hoàn cnh

Tui 20, có th bn cha phi t lp, nhng trong s bn bè bn ã có ngi ã bt buc phi sng cuc sng t lp. Và vì ngi t lp, ngi cha sn sang t lp, các bn s có nhng t tng ôi chút mâu thun vi nhau Du cho khong trng xung quanh khin chúng ta cm thy ht hng, nhng buc chúng ta phi coi nh mt thói quen.


Tui 20, phi gp g vi rt nhiu nhng ngi xa l, dn phi i mt nhng chuyn mà có khi ta cha h ngh có mt ngày nó xy n vi mình. Vic bt u ó khin ta cm thy khó khn, nhng hãy gii quyt mi vic bng cách chm ch nht. Tui 20 mà ngh n tng lai có quá na phn là s hãi, phn còn li là hoang mang, bt an, lo lng ri mi n hy vng. Tui 20, hc cách nut nhc nhn vào trong, ch th ra n ci, hc cách chu ng cô n bng nhng suy ngh cng ci, hc cách bc qua mi th mà không than vãn hay m c, kêu ca.

Tui tr là lúc con ngi ta cm thy vui v và hào hng sng nht nhng tui tr chính là lúc phi i din vi nhiu th khó khn nht. Nhng tui tr mà phi chu ng quá nhiu áp lc thì d khin con ngi ta mun b cuc. Tui tr cng là tui d có tâm lý không n nh, d cô n. Nhng hãy dùng thái lc quan trói buc tt thy nhng iu phin mun mà ném khi cuc sng ca bn nhé.

Tui 20 là cái tui ã phi bc ra ngoài xã hi, b y ra dòng i và bun vui, khó khn, th thách ra sao, mình vn t mình chin u, vn phi tìm cách t sinh tn.

Tui 20 chính là nhng ngày nh th ó. Con ng tng lai còn rt xa, buông b, can m hay bit chp nhn hy sinh tui 20 trôi qua có ý ngha hn, chính là u nm trong tm tay bn. Th nào là cuc sng, th nào là cuc i, c m ngay trc mt, ó chính là iu tui 20 bn s c bit.

Nguyn Lu