Suy nghĩ về vai trò của nhà trường

bài: Suy ngh ca em v vai trò ca nhà trng

Bài làm

T xa n nay khi nói n vn dy d và giáo dc hc sinh, con tr hu nh ngi ta u nhc ngay n vai trò ca gia ình và nhà trng. S phi kt hp gia hai nhân t này có vai trò vô cùng to ln n vic hình thành và phát trin nhân cách con ngi. Nhà trng là mt ni kì diu vì không nhng cùng vi gia ình nuôi dng o c ca hc sinh mà còn là ni p ca th gii tri thc.

Nhà trng là ni truyn ti nhng tri thc, nhng kin thc cho hc sinh. Nhng kin thc c truyn ti t nhà trng có mc chun hóa cao, khoa hc và có nh hng, phng pháp rõ ràng
Nhà trng nói chung và ngành ào to giáo dc nói riêng có mt vai trò, tm nh hng to ln trong vic ào to ra nhân tài, lc lng lao ng có chuyên môn, cht lng phc v cho mc tiêu phát trin kinh t- xã hi ca mt quc gia.

suy nghi ve vai tro cua nha truong - Suy nghĩ về vai trò của nhà trường
Suy ngh v vai trò ca nhà trng

Trong nhà trng, i ng giáo viên là nhng ngi truyn th kin thc, trang b hành trang thit yu cho hc sinh. H u là nhng ngi có chuyên môn sâu, c ào to bài bn trong các trng chuyên ngành S phm và các lnh vc chuyên môn có trình chun nht v kin thc ging dy cho hc sinh, không nhng th, khi còn ngi trên gh nhà trng, h cng c chính các thy cô mình truyn dy nhng kin thc ngoài sách v, ó là lng tâm ngh nghip, o c ngh nghip, bi vy không ch có chuyên môn nghip v mà h còn có t cách o c p và chun mc dy d các hc trò ca mình.

Ngay t thi xa xa, thi ca các ông cha ta ã nhn thc c tm quan trng ca giáo dc, ca nhà trng i vi s phát trin, tin b ca con ngi và ca dân tc. Các thy xa rt c coi trng. Vn Miu Quc T Giám c xây dng cho thy trng hc và v th ca trng hc ã c nhn nh rt rõ ràng.

So bì cùng các nc khác trên th gii, c bit là các nc phát trin, có th d dàng nhn thy rng h c bit rt coi trng giáo dc, nhng trng hc cùng trang thit b dy hc và c vic ào to chuyên môn sâu cho i ng giáo viên cng rt c u t.

Kinh t- vn hóa- xã hi c phát trin cng là t con ngi và con ngi có giáo dc, có vn hóa là t nn tng hc vn, t s truyn ging kin thc ca các thy cô giáo trong nhà trng. Bên cnh vic cung cp tri thc nhà trng còn là ni giáo dc, rèn luyn nhân cách, phm cht ca hc sinh cùng vi s phi kt hp, quan tâm ca gia ình và xã hi. Giáo dc bn vng là phi có s kt hp, phi hp cht ch, toàn din ca gia ình, nhà trng và toàn th xã hi

Nhà trng luôn là môi trng tt p, chun mc vi tt c mi ngi, không ch riêng vi hc sinh, ó là ni hi t ca tinh hoa tri thc, tinh hóa o c, nhng li sng, phép hành x chun mc. Tuy nhiên, trong vic truyn th kin thc, trí thc, ngoài vai trò ca ngi thy cn có thái nghiêm túc, có trách nhim cao vi ngh thì ngi hc sinh cng cn có thái úng n, thit thc trong vic xây dng môi trng giáo dc lành mnh nht. Nu hc sinh có thái hc tp hay c x thiu úng n, không chu khó hc tp, không nghe li thy cô, vng tc chi by, hành x thiu suy ngh s gây nh hng rt ln n hình nh ngôi trng ca mình ang theo hc. Nhng tm gng sng và hc tp tt ca các thy cô và hc sinh s làm rng danh ngôi trng.

t nc ta, nn giáo dc cng rt c coi trng. u t cho giáo dc chính là u t ng dài cho s phát trin chung ca t nc. Mi giai on lch s, mi quc gia và cn phù hp vi tiêu chun ca thi i có nhng quyt sách v giáo dc úng n và hp lý. c bit, k cng, cht lng giáo dc cn c coi trng hàng u

Giáo dc ca nhà trng là bc m rt quan trng cho s phát trin ca công dân t nc và cng là b mt tng lai ca t nc. Hãy luôn quan tâm n các ngôi trng, ó cng là iu úng n cho s phát trin chung ca toàn xã hi.

Nguyn Lu