Suy nghĩ về văn hóa giao thông

bài: Suy ngh ca em v vn hóa giao thông

Bài làm

Giao thông luôn là vn nan gin ca mi quc gia, trong ó có Vit Nam ta, và vn è này còn có nhiu iu áng nói hn c. Bao nhiêu s liu v tai nn giao thông c công b, bao nhiêu li cnh báo giao thông c a ra, bao nhiêu bin pháp phòng nga c xut, rt cn s chung tay hp tác ca cng ng ngi tham gia giao thông nhng n nay, vn hóa giao thông vn là iu gây nhc nhi, cn có s nhìn nhn, suy xét li rt nhiu.

An toàn giao thông là an toàn cho chính mình, cho gia ình, nhng ngi thân và toàn xã hi. Thc t tình trng giao thông luôn din bin vô cùng phc tp. Các phng tin truyn thông, báo chí, truyn hình rang rng thông báo tình trng, nguyên nhân ri bin pháp gii quyt nhng tình trng này vn cha có s gii quyt thu áo nht.

Có rt nhiu nguyên nhân dn n tai nn giao thông nh c s h tng còn kém cht lng, tuy nhiên nguyên nhân chính hn c vn là do ý thc ca ngi dân i vi vic tuân th các bin pháp an toàn giao thông là vn rt kém – hay có ngha rng vn hóa giao thông ca ngi dân nc ta rt cn c em ra bàn lun.

Vn hóa giao thông chính là vn hóa ca ngi dân khi xung ng tham gia giao thông. Ngi dân tham gia giao thông có vn hóa là ngi bit cách ng x, chp hành các quy nh v lut giao thông, tuân th các phép tc chun mc o c cn có khi tham gia giao thông. Hay nói c th hn, vn hóa giao thông th hin khía cnh th nht là bit chp hành theo pháp lut v các quy nh an toàn giao thông. Tôn trng lut giao thông và t giác chp hành lut giao thông nh dng úng ni quy nh, i úng làn ng cho phép, không vt èn , không i ngc chiu… Các hành ng cn phi c th hin rõ trong s t giác, không phi do b ép buc hay hành ng thep kiu i phó.

van hoa giao thong - Suy nghĩ về văn hóa giao thông
Suy ngh v vn hóa giao thông

khía cnh th hai, ngi tham gia giao thông có vn hóa là ngi có tinh thn vì cng ng cao. Không chen ln xô y, bit giúp các nn nhân, giúp tr em ngi già, nhng ng cho xe cu thng, kp thi báo cáo n các c quan có chc nng nu phát hin có tình trng xu v giao thông k c vn lin quan n c s h tng.

Tuy nhiên, thc trng hiên nay, mt b phn ngi dân có “vn hóa giao thông” còn rt kém, c bit là các bn tr, tình trng không i m bo him, phóng nhnh vt u, ch quá s ngi c quy nh, tình trng i ngc chiu, c tình i vào ng cm gây cn tr cho giao thông và nhng ngi có ý thc tt trong tham gia giao thông rt nhiu. Ngay c nhng vn dng xe không úng quy nh cng gây nhiu bt cp.

Vn hóa giao thông, nhng biu hin trong ng x khi tham gia giao thông u phn nào cho thy nhân cách ca mi ngi. Có vn minh, lch s, có c x vn hóa hay không, trong các tình hung v giao thông u có phn ánh c.

Ci thin tình trng giao thông nm trong tm tay mi ngi, nó có ý thc ca mi ngi. Hãy bt u t nhng vic tng nh nh nht nht, nh bé nht nh i m bo him, tht dây an toàn khi lái các phng tin xe máy, ô tô. i úng làn ng quy nh và dng úng làn ng quy nh. Nghiêm túc chp hành lut giao thông, không lng lách, ánh võng, ch quá s ngi quy nh, không ung ri bia khi lái xe, luôn bit giúp nhng ngi tham gia giao thông khác. Bo v, gi gìn các tài sn công v c s h tng giao thông ng ph, gi hìn ng ph luôn xanh, sch, p. Có ý thc nghiêm túc, t giác thc hin ng thi ra sc tuyên truyn cho mi ngi bit v vn hóa và các cách ng x khi tham gia giao thông

An toàn giao thông s mang li hnh phúc cho mi ngi, mi gia ình và toàn xã hi. Mi ngi dân, nu bit ng lòng hành ng úng n và suy ngh thit thc v vn hóa giao thông thì vn giao thông an toàn s rt d dàng.