Tả bác nông dân đang cày ruộng

T bác nông dân ang cày rung

Hng dn

Nói n bác nông dân ang cày rung, em nh n bác Tám quê ngoi. ó là mt nông dân cn cù cht phác, bác chuyên i cày thuê kim cm, nên bác là ngi s dng cày rt thành tho. Em bit c bác là nh hôm trung thu v thm quê ngoi. Nói ên bác nông dân ang cày rung, em nh n bác Tám quê ngoi. Bác là mt nông dân cn cù cht phát, bác chuyên i cày thuê kim cm, nên bác là ngi s dng cày rt thành tho. Em bit c bác là nh hôm Trung thu v thm quê ngoi.

Hôm y, trên ng em phi qua mt cánh ng rng mênh mông. Em ang ngi trên xe mà lòng c nôn nao mong chóng v gp ngoi. Nhng mà oái m thay, gia ng xe b hng nên em phi i b qua con ng khá dài. Chính trên con ng này, em c làm quen vi bác Tám cày rung. Ting “ví tá” ca bác làm em chú ý và tìm cách làm quen. Bác trc nm mi tui. Khác vi nhng ngi ph, bác có mt thân hình cng tráng, vm v rn chc làm sao. Gng mt bác trông hi khc kh: da sm nng, tay chân chc nch b ph mt lp bùn t vì bác ang cày. Qun bác xn cao, ôi tay nhanh nhn ch lái cp trâu. Mt tay bác nm si dây ang mc vào mi trâu, còn tay kia thì nm cái roi dài pht vào mông trâu khi nào trâu li bing không i. M hôi bác ang m ìa nh git, ming bác luôn “ví thá, tá ví” làm em thy l tai. Hai con trâu i chm chp vì phi kéo cá li cày lt bao nhiêu lp bùn t. Lúc y trong rung có nc, khi li cày i qua, nó ê li trong nc nhng hình xon tròn to, ri nh dn dn. Bác cày rt k. Không sót khonh t nào. Nhìn cách làm, em thy c c tính k lng ca bác.

Khi cày gn na ám rung, bác ngh gii lao. Lúc ó, bác n mt gc cây a, nm gác chn lên r cây ngh, mt bác lim dim nh mun ng. Lúc này hai con trâu ang vy uôi gm c. Khi bác tip tc công vic, tri ã nng gt. ngi và vt bt u thm mt, m hôi nh nhi. Em thy thng và cm phc bác làm sao. Nhìn nhng hàng t cày thành lung trông rt p di nng tra, em nh n câu tc ng: n mt bát cm, nh ngi cày rung.

Hình nh vt v trên ng rung ca bác Tám theo em mãi v thành ph n hôm nay.

Lng Nguyn Tun – Long An

Nhn xét

1. Nhng u im cn hc tp

Bn dn dt khá k ngi c n hoàn cnh mà bn c làm quen vi bác nông dân cày rung – bác Tám. Cách m bài theo kiu “hi tng” này khá c bit, to n tng cho ngi c chú ý ti bài vn ca bn.

Miêu t ngoi hình ca bác nông dân – bn ã la chn c mt s nét tiêu biu “thân hình cng tráng, vm v rn chc", “gng mt bác trông hi khc kh: da sm nng, tay chân chc nch”, “qun xn cao", “ôi tay nhanh nhn ch lái cp trâu” làm hin rõ hình nh mt bác nông dân kho mnh, nhiu nm lao ng vt v trên ng rung.

Bn cng ã th hin c s cm thông vi nhng vt v ca bác nông dân cng nh th hin rõ c tình cm cùa bn i vi bác: “Em thy thng và cm phc bác làm sao” “Nhìn nhng hàng t cày thành lung trông rt p di nng tra, em nh n câu tc ng “n mt bát cm, nh ngi cày rung".

2. Nhng hn ch cn rút kinh nghim

– Bài vit còn mc li dùng t và li vit câu.

– Bn miêu t “nhng hàng t cày thành lung trông rt p di nng tra” nhng cha miêu t k nhng lung cày c lt trên mt rung nh th nào?

Bài luyn tp:

1. Em hãy cho bit nhng câu vn nào trong bài miêu t mt s nét tiêu biu v ngoi hình ca bác nông dân?

2. Câu: “Mt tay bác nm si dây ang mc vào mi trâu, còn tay kia thì

Cm cái roi dài pht vào mông trâu khi nào trâu li bing không i” vì sao: ni dung không hp lý? Hãy cha li giúp bn.

3. Vit 1 – 2 câu vn gi t hình nh nhng lung t cày trong bài?

4. Lp dàn ý cho bài vn miêu t mt ngi lao ng mà em bit.