Tả bàn ăn

bài: Em hãy t cái bàn n

Bài làm 1

Trong không gian bp nhà em cng tht là p, bi có rt nhiu dùng cng nh món ni tht là chic bàn n. Trong s các vt dng, dng c trong bp thì em thích nht chính là chic bàn n.

Chic bàn n nhà em có hình ch nht và nhìn k thì em cng ã thy c chic bàn n có 4 góc ã c mài nhn tránh c nhng tác ng khi ngi s dng làm vào thì s gây tn thng. Chic bàn nhà em cng rt p nó có chiu cao rt phù hp cho c nhà em có th thoi mái n cm bên nhau. Em thp hn b m và ch gái nên trong ba n em li c mt ming mút tht êm trên gh ngi sao cho có cao va và cho em có cm giác thoi mái nht có th. Không nhng th em thy c chic bàn nhà em cng rt p bi có nhiu ha tit hoa vn. Trên mt bàn trn láng em thy có nhng cành hoa hng tht to có màu hng nht và chic bàn li có màu trng. Có l th nên em nhìn li càng ni bt bit bao nhiêu. C mi bui i làm v vt v c nhà em li có mt tht y bên chic bàn n này có c nhng ba n tht ngon lành.

Em rt yêu chic bàn n nhà em, hàng ngày khi n cm xong em u lau dn cho chic bàn thêm tht sch s cng nh vào ó mt l hoa tht p.

ta bo ban an - Tả bàn ăn
Em hãy t cái bàn n

Bài làm 2

Trong gia ình thì cn bp luôn c coi là ni gi la. Bi em bit c rng ch có phòng bp thì c nhà em mi có th ngi quây qun bên nhau n nhng món ngon m nu. Chính vì th mà chic bàn n chính là ngi bn thân thit trong cn bp mà em yêu quý nht.

Chic bàn n nhà em c b em óng bng g nên tht chc chn bit bao nhiêu. Nhng vân g ca b bàn n cng tht rõ nét và tht nh nhàng khác hn vi nhng ng nét kiu dáng ca chic bàn n bng g công nghip mà b em mua trc ây. Chic bàn n g t nhiên nhà em bây gi cng tht là p và t nhiên. Không cn phi trang trí quá nhiu mà c v t nhiên nht li mang cho c không gian cn bp nhà em nh tht m cúng. B bàn n nhà em gn có 6 chic gh. Nhà em có ba ngi nên 3 chic gh còn li b em gn li vào mt ch c khi có khách n li dùng n 3 chic gh ó cng tht là tin dng bit bao nhiêu. Bàn n nhà em có cao va phi thích hp cho c nhà em ngi. Em li hi thâp nên b em cng ã ly mt chic m mút cho riêng chic gh ca em. Khi n cm ngi trên chic m ó em nh thy mình cao hn hn có th t ly thc n trên chic bàn gin d này có th t n. Em nh thy mình cng ln hn hn na.

Em rt yêu quý chic bàn n ca nhà em. Hàng ngày em cng giúp m lau dn tht sch s chic bàn bàn n lúc nào nhìn cng nh mi.

Minh Nguyt